Förslag till betänkande - AGRI_PR(2018)627760Förslag till betänkande
AGRI_PR(2018)627760

  FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
  om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler för stöd till strategiska planer som ska utarbetas av medlemsstaterna enligt den gemensamma jordbrukspolitiken (strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken) och finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013
  (COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
  Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
  Föredragande: Esther Herranz García

  29.10.2018

  Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: