24.10.2018
AGRI_PR(2018)629392
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013
(COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Докладчик: Улрике Мюлер

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 325kWORD 127k
Правна информация - Политика за поверителност