Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy - AIDA_AM(2021)703077Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
AIDA_AM(2021)703077

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
1109 - 1384
Návrh správy
Axel Voss
(PE680.928v01-00)
o umelej inteligencii v digitálnom veku
(2020/2266(INI))

21.12.2021

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: