Forslag til beslutning - B5-0116/2000Forslag til beslutning
B5-0116/2000

  FORSLAG TIL BESLUTNING

  10. februar 2000

  på baggrund af mundtlig forespørgsel B5-12/2000
  jf. forretningsordenens artikel 42, stk. 5
  af Hatzidakis
  for Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme
  om europæiske posttjenester

  Procedure : 2000/2526(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B5-0116/2000
  Indgivne tekster :
  B5-0116/2000
  Forhandlinger :
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  B5-0116/2000

  Beslutning om europæiske posttjenester

  Europa-Parlamentet,

  -  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF om fælles regler for udvikling af Fællesskabets indre marked for posttjenester og forbedring af disse tjenesters kvalitet[1],

  -  der henviser til sin beslutning af 14. januar 1999[2] ,

  A.  der henviser til sit ofte fremsatte synspunkt om en universel posttjeneste af høj kvalitet som central målsætning for direktiv 97/67/EF og som et væsentligt element i enhver EU-politik på dette område,

  B.  der erindrer om, at Kommissionen i henhold til artikel 7 i direktiv 97/67/EF fik pålæg om at fremsætte et nyt forslag om en yderligere gradvis og kontrolleret liberalisering af det indre postmarked inden udgangen af 1998, men at et sådant forslag hidtil ikke er blevet fremsat,

  C.  der gør opmærksom på posttjenesternes økonomiske og sociale betydning i Den Europæiske Union og dermed på betydningen af, at Kommissionen gennemfører konsekvensundersøgelser på dette område,

  D.  Der henviser til, at Kommissionen hidtil ikke har reageret på de anmodninger, som Europa-Parlamentet fremsatte i sine beslutninger af 14. januar 1999,

  1.  opfordrer atter Kommissionen til at fremsende de forskellige feasibility-undersøgelser om de økonomiske og sociale virkninger af de foreliggende liberaliseringsmuligheder;

  2.  anmoder Kommissionen om at tage hensyn til Parlamentets aktive rolle i udarbejdelsen af det nye forslag som anført i artikel 7, stk. 3, i direktivet om posttjenester (97/67/EF) med henblik på at fremme lovgivningsproceduren og kompensere for de gentagne forsinkelser, som Kommissionens manglende handleevne har medført;

  3.  anmoder Kommissionen om at tage stilling til Parlamentets synspunkter som udtrykt i dets beslutninger af 14. januar 1999, før den fremsætter noget specifikt forslag;

  4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Det Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget samt medlemsstaternes regeringer.