Päätöslauselmaesitys - B5-0116/2000Päätöslauselmaesitys
B5-0116/2000

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

  10. helmikuuta 2000

  suullisen kysymyksen O-12/2000 johdosta
  työjärjestyksen 42 artiklan 5 kohdan mukaisesti
  Esittäjä(t): Konstantinos Hatzidakis
  Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta
  Euroopan postipalvelut

  Menettely : 2000/2526(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B5-0116/2000
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B5-0116/2000
  Keskustelut :
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  B5-0116/2000

  Päätöslauselma Euroopan postipalveluista

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/67/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1997, yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista koskevista yhteisistä säännöistä[1],

  –  ottaa huomioon 14. tammikuuta 1999[2] antamansa päätöslauselman,

  A.  toistaa kantansa laadukkaan yleispalvelun tarpeesta sekä direktiivin 97/67/EY päätavoitteena että kyseistä alaa koskevan yhteisön politiikan keskeisenä elementtinä,

  B.  muistuttaa, että direktiivin 97/67/EY 7 artiklassa komission edellytettiin esittävän ennen vuoden 1998 päättymistä uusia ehdotuksia sisäisten postimarkkinoiden asteittaista ja säänneltyä vapauttamista varten ja ettei tällaisia ehdotuksia ole vielä tehty,

  C.  ottaa huomioon Euroopan unionin postipalvelujen taloudellisen ja sosiaalisen merkityksen ja pitää tästä syystä komission teettämiä tutkimuksia kyseisen alan vaikutuksista tärkeinä,

  D.  ottaa huomioon, että komissio ei ole toistaiseksi vastannut Euroopan parlamentin edellä mainitussa 14. tammikuuta 1999 annetussa päätöslauselmassa esitettyihin pyyntöihin,

  1.  pyytää jälleen, että komissio esittää vapauttamismahdollisuuksien taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia koskevat kannattavuustutkimukset sovitulla tavalla;

  2.  pyytää komissiota ottamaan huomioon parlamentin aktiivisen osallistumisen uuden ehdotuksen valmisteluihin direktiivin 97/67/EY 7 artiklan 3 kohdassa säädetyllä tavalla lainsäädäntömenettelyn helpottamiseksi ja komission toimintakyvyttömyydestä aiheutuneiden lukuisien viivästyksien kompensoimiseksi;

  3.  pyytää komissiota esittämään kantansa edellä mainitussa 14. tammikuuta 1999 annetussa päätöslauselmassa esitettyihin lausumiin ennen erityisehdotusten esittämistä;

  4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja jäsenvaltioiden parlamenteille.