Förslag till resolution - B5-0116/2000Förslag till resolution
B5-0116/2000

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION

  10 februari 2000

  som avslutning på debatten om muntlig fråga O-12/2000
  i enlighet med artikel 42.5 i arbetsordningen
  från Konstantinos Hatzidakis
  för utskottet för regionalpolitik, transport och turism
  om europeiska posttjänster

  Förfarande : 2000/2526(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B5-0116/2000
  Ingivna texter :
  B5-0116/2000
  Debatter :
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  B5-0116/2000

  Europaparlamentets resolution om europeiska posttjänster

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  -  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna [1],

  -  med beaktande av sin resolution av den 14 januari 1999 [2], och av följande skäl:

  A.  Parlamentet framför åter kravet på en universell posttjänst av hög kvalitet som central målsättning för direktiv 97/67/EG och som en viktig faktor för all gemensam politik på detta område.

  B.  Kommissionen uppmanades i enlighet med artikel 7 i direktiv 97/67/EG att före utgången av 1998 lägga fram nya förslag om en fortsatt gradvis och kontrollerad liberalisering av den inre postmarknaden, men ett sådant förslag har ännu inte lagts fram.

  C.  Posttjänsterna är av stor ekonomisk och social betydelse för Europeiska unionen och det är därför viktigt att kommissionen genomför konsekvensbedömningar på detta område.

  D.  Kommissionen har hittills inte följt de uppmaningar parlamentet gjorde i sin ovannämnda resolution av den 14 januari 1999.

  1.  Parlamentet uppmanar åter kommissionen att vidarebefordra genomförbarhetsstudierna om de ekonomiska och sociala effekterna av liberaliseringmöjligheterna, såsom det var planerat,

  2.  uppmanar kommissionen att ta hänsyn till parlamentets aktiva roll i utarbetandet av det nya förslaget i enlighet med artikel 7.3 i direktiv 97/67/EG om posttjänster, för att underlätta lagstiftingsförfarandet och kompensera för de förseningar som kommissionens oförmåga att agera medfört,

  3.  uppmanar kommissionen att ta ställning till parlamentets uttalanden i ovannämnda resolution av den 14 januari 1999 innan något förslag läggs fram,

  4.  uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén samt medlemsstaternas parlament.