Forslag til beslutning - B5-0180/2000Forslag til beslutning
B5-0180/2000

FORSLAG TIL BESLUTNING

3. februar 2000

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 37, stk. 2
af Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder
om kvinders deltagelse i beslutningsprocessen

Procedure : 2000/2527(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B5-0180/2000
Indgivne tekster :
B5-0180/2000
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B5-0180/2000

Beslutning om kvinders deltagelse i beslutningsprocessen

Europa-Parlamentet,

- der henviser til EF-traktatens artikel 2, artikel 3, stk. 2, artikel 13, artikel 137, stk. 1, led 5, og artikel 141,

-  der henviser til Den Internationale Kvindedag, som vil blive fejret den 8. marts 2000,

- der henviser til, at fejringen af Den Internationale Kvindedag hvert år den 8. marts indledtes i København i 1910,

-  der henviser til sine beslutninger på grundlag af betænkninger fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder siden 1984, især sin beslutning af 27. januar 1994 om kvinders deltagelse i besluttende organer, der indeholder forslag til et handlingsprogram,

-  der henviser til konferencen om menneskerettigheder i Wien i 1993 og til aktionsplatformen fra den fjerde verdenskonference om kvinder i Beijing den 15. september 1995,

-  der henviser til det syvende kritiske område på denne konference, hvor regeringerne lovede at sikre kvinder lige adgang til og fuld deltagelse i magtstrukturer og beslutningsprocesser,

-  der henviser til Rådets resolution af 27. marts 1995 og Rådets henstilling af 2. december 1996 om ligelig deltagelse af mænd og kvinder i beslutningsprocessen,

-  der henviser til ministererklæringen af 17. april 1999 i Paris om kvinders og mænds deltagelse i beslutningsprocesser,

A.  der dybt beklager, at ulighed og kønsdiskrimination og underrepræsentation af kvinder stadig forekommer i politik og i offentlige og private institutioner i Europa og verden over til trods for de mange politiske erklæringer og henstillinger samt de mange programmer, projekter og særlige lovbestemmelser på europæisk og nationalt plan,

B.  der konstaterer, at en større deltagelse af kvinder i det politiske liv ofte kan forklares ved de forholdstalsvalgmåder, der anvendes i de pågældende lande,

C.  der konstaterer, at kvinder fortsat lønnes lavere end mænd for samme arbejde, selv om der for over 25 år siden vedtoges et direktiv om indførelse af ligelønsprincippet, at de oftere end mænd beklæder stillinger, der er kendetegnet ved irregulær status og mindre sikkerhed, og at de påtager sig størstedelen af ansvaret i familien, medens det stort set stadig er mændene, der varetager de besluttende funktioner i erhvervslivet,

D.  der glæder sig over, at Europa-Parlamentet får stadig flere kvindelige medlemmer, idet disse nu udgør ca. 30% af de i juli 1999 valgte medlemmer, hvorimod de kun udgjorde 27% af de i 1994 valgte medlemmer; der ligeledes glæder sig over, at Europa-Parlamentet for anden gang siden de første direkte valg i 1979 har valgt en kvinde til formand,

E.  der konstaterer, at kvinder stadig er underrepræsenteret i besluttende organer på alle niveauer og i alle EU-institutioner, f.eks. i Europa-Parlamentet, hvor kvinder kun udgør 20% af alle administratorer, 22% af direktørerne og 15% af afdelingscheferne, medens de slet ikke er repræsenteret på generaldirektørniveau,

F.  der konstaterer, at der, selv om der er udarbejdet store mængder statistikker med henblik på kortlægning, stadig er betydelige huller, særlig hvad angår kvinders rolle i den økonomiske beslutningstagning,

G.  der anser den vedvarende underrepræsentation af kvinder - som udgør over halvdelen af befolkningen - på det politiske, økonomiske og sociale område for uacceptabel i et demokrati,

H.  der dybt beklager, at kvinder - der er de hyppigste ofre for menneskerettighedskrænkelser som f.eks. voldtægt, seksuelt misbrug, vold i hjemmet, menneskehandel osv. - er underrepræsenteret i juridiske og lovgivende organer, der pådømmer nævnte forbrydelser og vedtager lovgivningen, med det resultat, at disse forbrydelser enten prioriteres lavt eller slet ikke prioriteres, således at de skyldige, selv kendte skyldige, ikke retsforfølges,

I.  der dybt beklager, at kvinder - som rammes hårdest af væbnede konflikter - ikke høres i forbindelse med afgørende beslutninger om fredsbevarende foranstaltninger og planlægning af genopbygningsprogrammer efter konflikter,

J.  der er overbevist om, at det er en nødvendig forudsætning - ikke blot for en vellykket afskaffelse af uligheder, kønsdiskrimination og vold mod kvinder, men også for hele samfundets funktion - at kvinder bestrider stillinger som beslutningstagere på lige fod med mænd,

1.  bekræfter sin ovennævnte beslutning af 27. januar 1994 om kvinders deltagelse i beslutningsprocessen, som indeholder forslag til et handlingsprogram;

2.  kræver, at der som en overgangsforanstaltning gøres brug af kvoter for at sikre lige inddragelse af mænd og kvinder i interne partistrukturer og i forbindelse med valg, at der indføres en ordning med skiftevis opførelse af mandlige og kvindelige kandidater på valglister, og at partierne sørger for politisk skoling og information af kvindelige kandidater, således at de kan gå ind i det politisk liv med fortrøstningsfuldhed;

3.  anmoder - eftersom det nu er seks år siden, at ovennævnte beslutning blev forelagt - Kommissionen og medlemsstaterne om inden årets udgang at forelægge en rapport om de faktisk trufne foranstaltninger og, i givet fald, om de statistiske resultater heraf;

4.  anmoder medlemsstaterne om i de traktatændringer, der vil blive foreslået på den kommende regeringskonference, at inkorporere princippet om ligelig deltagelse af kvinder og mænd i sammensætningen af EU-organer som f.eks. Kommissionen, Domstolen, Retten i Første Instans, Revisionsretten, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget;

5.  anmoder hver enkelt institution om at forelægge en konkret handlingsplan med en tidshorisont for opnåelse af denne ligevægt;

6.  glæder sig over, at Kommissionen har til hensigt at forelægge et forslag til et femte handlingsprogram for lige muligheder;

7.  henleder opmærksomheden på, at gennemførelse af ligestillingsprincippet i samtlige politikker er en langsigtet omlægningsstrategi, som indebærer omfattende nytænkning med hensyn til fastlæggelsen og gennemførelsen af politikker, og på, at gennemførelsen af dette princip bør anvendes som et supplement til positive foranstaltninger;

8.  konstaterer, at Kommissionen har til hensigt at fremme kvinders deltagelse i dens udvalg og arbejdsgrupper, og at den har afgivet tilsagn om at øge antallet af kvinder i beslutningsprocesserne i dens administration;

9.  opfordrer Kommissionen til at gøre forbedringen af den statistiske database til en prioritet med henblik på etablering og opretholdelse af et fuldt sæt regelmæssigt opdaterede statistikker om kvinders deltagelse i beslutningsprocessen overalt i EU;

10.  konkluderer, at der er behov for både mænd og kvinder i beslutningsprocessen, eftersom de respektive køns særlige kvaliteter supplerer hinanden, hvilket kun kan føre til en bedre forvaltning;

11.  opfordrer medlemsstaterne til at tilbyde såvel mandlige som kvindelige chefer og ledere uddannelse for at fremme ikke-diskriminatoriske arbejdsforhold;

12.  opfordrer medlemsstaterne til at indføre kapacitetsudvikling i deres centrale forvaltninger og til at undersøge potentialet for karriereudvikling for kvinder i disse forvaltninger;

13.  opfordrer arbejdsmarkedets parter til at fremme en ligelig repræsentation af kvinder og mænd i stillinger, der er forbundet med ansvar og beslutningstagning, og til, med henblik på at nå dette mål, at træffe de nødvendige foranstaltninger hvad angår rekruttering og erhvervsuddannelse af deres repræsentanter i den sociale dialogs forskellige organer;

14.  opfordrer Kommissionen til at benytte sig af eksisterende traktatbestemmelser til at tilskynde regeringerne til at udvikle og gennemføre politikker og programmer for at skabe ligestilling i besluttende organer og i de organer og delegationer, der er involveret i udvidelsesprocessen;

15.  opfordrer medlemsstaterne til at øge antallet af kvindelige deltagere i de fredsbevarende, fredsskabende, fredsudviklende og konfliktforebyggende aktiviteter, som de deltager i; anmoder sine kompetente udvalg om at være særlig opmærksomme på kvindernes rolle på disse områder og om at komme med henstillinger vedrørende sikringen af kønsbestemte hensyn i alle aspekter af konfliktløsning;

16.  forventer, at Den Europæiske Unions og ngo'ernes holdning vil komme til at spille en vigtig rolle på FN's konference i New York i juni i år om opfølgning af aktionsplatformen "Beijing plus fem", og at regeringerne vil udvise beslutsomhed i gennemførelsen af denne platform for at opfylde deres forpligtelser ved hjælp af konkrete foranstaltninger;

17.  opfordrer medlemsstaterne til at oprette et formelt råd om ligestillingsspørgsmål;

18.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, de øvrige EU-institutioner og organer, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og De Forenede Nationer.