Πρόταση ψηφίσματος - B5-0425/2000Πρόταση ψηφίσματος
B5-0425/2000

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

15 Μαΐου 2000

εν συνεχεία της προφορικής ερώτησης B5‑0223/2000
σύμφωνα με το άρθρο 42, 5 του Κανονισμού
των βουλευτών Giles Bryan Chichester και Alejo Vidal-Quadras Roca
εξ ονόματος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών
σχετικά με την παραποίηση των στοιχείων στη Μονάδα Επίδειξης ΜΟΧ στις εγκαταστάσεις της ΒΝFL στο Sellafield

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B5-0416/2000

B5‑0425/2000

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την παραποίηση των στοιχείων στη Μονάδα Επίδειξης ΜΟΧ στις εγκαταστάσεις της ΒΝFL στο Sellafield

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη ότι η Συνθήκη EURATOM αποσκοπεί να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο ασφάλειας στη σφαίρα της αρμοδιότητάς της,

–  έχοντας υπόψη ότι το Σεπτέμβριο του 1999 η εταιρία British Nuclear Fuels Ltd (BNFL) ανέφερε στην Υπηρεσία Εποπτείας Πυρηνικών Εγκαταστάσεων (ΝΙΙ) του Ηνωμένου Βασιλείου ότι τα αποτελέσματα ορισμένων δευτερευόντων ελέγχων ως προς τη διάμετρο των δισκίων πυρηνικού καυσίμου μικτού οξειδίου πλουτωνίου – ουρανίου (ΜΟΧ) στη Μονάδα Επίδειξης ΜΟΧ (ΜDF) του Sellafield είχαν παραποιηθεί· η διενέργεια των ελέγχων αυτών αποτελούσε μέρος συμβατικής υποχρεώσεως με ιάπωνα πελάτη,

–  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΝΙΙ αναφέρει στην έκθεσή της για το εν λόγω περιστατικό ότι «τέσσερις από τις πέντε βάρδιες ενέχονται στην παραποίηση των στοιχείων για τη διάμετρο των δισκίων… ορισμένα δε άτομα παρέκαμψαν με ενέργειές τους τις διαδικασίες για τη μέτρηση και την καταγραφή των στοιχείων»,

–  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε επίσης το Σεπτέμβριο του 1999 από την ΝΙΙ στις εγκαταστάσεις στο Sellafield και ο οποίος δεν έχει σχέση με το ανωτέρω περιστατικό, η ΝΙΙ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «απουσιάζει ένα υψηλής ποιότητας σύστημα διαχείρισης του κινδύνου σε ολόκληρες τις εγκαταστάσεις, στις οποίες επικρατεί μια υπερβολικά περίπλοκη διοικητική δομή»,

–  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν σήμερα στην ΕΕ εναρμονισμένες ελάχιστες προδιαγραφές για την ασφάλεια και τον αξιόπιστο σχεδιασμό, την κατασκευή και λειτουργία των πυρηνικών και συναφών εγκαταστάσεων,

1.  καταδικάζει την παραποίηση των αποτελεσμάτων των δοκιμών ΜΟΧ από το προσωπικό της ΒΝFL και εκφράζει τις ανησυχίες του για την έλλειψη ορθής και αξιόπιστης νοοτροπίας διαχείρισης του κινδύνου στην ΒΝFL·

2.  επισημαίνει τη δήλωση της Υπηρεσίας Εποπτείας Πυρηνικών Εγκαταστάσεων (ΝΙΙ) του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με την οποία «δεν θα επιτρέψει την επαναλειτουργία της μονάδας αυτής έως ότου επέλθουν ουσιαστικές αλλαγές στη στελέχωση της μονάδας» και επιδοκιμάζει την τοποθέτησή της ως εκφράζουσα την απαιτούμενη συνετή στρατηγική ασφάλειας για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης·

3.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει νομοθετικές προτάσεις για τη θέσπιση σε ολόκληρη την ΕΕ υψηλών κατώτατων προδιαγραφών για την ασφάλεια και τον αξιόπιστο σχεδιασμό, την κατασκευή και λειτουργία των πυρηνικών και συναφών εγκαταστάσεων, ιδίως ενόψει των πρακτικών και ενδεχομένων πολιτικών προβλημάτων που θα προκύψουν από την επικείμενη προσχώρηση νέων κρατών μελών·

4.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Υπηρεσία Εποπτείας Πυρηνικών Εγκαταστάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου και την ΒΝFL.