Päätöslauselmaesitys - B5-0425/2000Päätöslauselmaesitys
B5-0425/2000

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

15. toukokuuta 2000

suullisen kysymyksen B5‑0223/2000 johdosta
työjärjestyksen 42 artiklan 5 kohdan mukaisesti
Esittäjä(t): Giles Bryan Chichester ja Alejo Vidal-Quadras Roca
PPE-DE-ryhmän puolesta
Polttoainesauvan halkaisijaa koskevien tietojen väärentäminen BNFL:n Sellafieldin laitoksen MDF-yksikössä (MOX Demonstration Facility)

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B5-0416/2000

B5‑0425/2000

Euroopan parlamentin päätöslauselma polttoainesauvan halkaisijaa koskevien tietojen väärentämisestä BNFL:n Sellafieldin laitoksen MDF-yksikössä (MOX Demonstration Facility)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon, että Euratom-sopimuksen tarkoituksena on varmistaa korkea turvallisuustaso sen piiriin kuuluvilla aloilla,

–  ottaa huomioon että British Nuclear Fuels plc (BNFL) ilmoitti syyskuussa 1999 Britannian ydintuvallisuudesta vastaavalle tarkastuslaitokselle (NII), että MOX‑polttoaineen valmistuslaitoksen (MDF) työntekijät olivat väärentäneet joitakin sekaoksidi- (MOX-) polttoainesauvojen halkaisijan jälkitarkastusta koskevia tietoja Sellafieldissä, ja että työntekijöiden oli määrä tehdä mainitut mittaukset japanilaisen asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti,

–  ottaa huomioon, että NII:n raportin mukaan neljä viidestä työvuorosta oli syyllistynyt polttoainesauvan halkaisijaa koskevien tietojen väärentämiseen, ja että jotkut työntekijät laiminlöivät aktiivisesti mittaamisen ja tietojen kirjaamisen,

–  ottaa huomioon, että NII totesi Sellafieldissä syyskuussa 1999 tekemässään tarkastuksessa edellä mainitun tapauksen lisäksi, että liian monimutkainen johtamisjärjestelmä pahentaa koko laitoksen turvallisuusjärjestelyjen riittämättömyyden vaikutusta,

–  ottaa huomioon, että tällä hetkellä EU:ssa ei ole olemassa ydinlaitosten ja ydinenergiaan liittyvien laitosten turvallista ja luotettavaa suunnittelua, rakennetta ja toimintaa koskevia yhtenäisiä vähimmäisnormeja,

1.  tuomitsee sen, että BNLF:n työntekijät ovat väärentäneet MOX-polttoainesauvojen mittaustietoja, ja on huolissaan siitä, että BNFL:ltä puuttuu asiamukainen ja luotettava turvallisuuden valvontajärjestelmä;

2.  ottaa huomioon Britannian NII:n lausunnon, jonka mukaan se ei salli laitoksen uudelleen käynnistämistä ellei laitoksen henkilökuntaan tehdä merkittäviä muutoksia ja pitää myönteisenä NII:n järkevää strategiaa, jota tarvitaan kansalaisten luottamuksen palauttamiseksi;

3.  pyytää komissiota ehdottamaan lainsäädäntöä, jolla säädetään ydinlaitosten ja ydinenergiaan liittyvien laitosten turvallista ja luotettavaa suunnittelua, rakennetta ja toimintaa koskevat EU:n laajuiset yhtenäiset vähimmäisnormit erityisesti uusien jäsenvaltioiden tulevasta liittymisestä aiheutuvien käytännöllisten ja mahdollisesti myös poliittisten ongelmien varalta;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Britannian NII:lle ja BNFL plc:lle.