Ontwerpresolutie - B5-0425/2000Ontwerpresolutie
B5-0425/2000

ONTWERPRESOLUTIE

15 mei 2000

naar aanleiding van mondelinge vraag B5‑0223/2000
ingediend overeenkomstig artikel 42, lid 5 van het Reglement
door Giles Bryan Chichester, Alejo Vidal-Quadras Roca,
namens de PPE-DE-Fractie
over de vervalsing van gegevens bij de MOX-demonstratiefaciliteit van BNFL in Sellafield

Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B5-0416/2000

B5‑0425/2000

Resolutie van het Europees Parlement over de vervalsing van gegevens bij de MOX-demonstratiefaciliteit van BNFL in Sellafield

Het Europees Parlement,

–  overwegende dat met het EURATOM-Verdrag een hoog veiligheidsniveau op nucleair gebied wordt beoogd,

–  overwegende dat British Nuclear Fuels Ltd (BNFL) in september 1999 aan het Britse Nuclear Installations Inspectorate (NII) heeft gerapporteerd dat bij sommige secundaire controles op de diameter van de splijtstofpallets van gemengde oxiden (MOX) in de MOX‑demonstratiefaciliteit (MDF) in Sellafield, die plaatsvonden in het kader van een overeenkomst met een Japanse klant, werden vervalst,

-  overwegende dat het NII in zijn rapport over dit incident schrijft dat vier van de vijf ploegen bij de vervalsing van de gegevens over de palletdiameter zijn betrokken en dat sommige medewerkers de procedures voor het meten en opslaan van de gegevens bewust hebben omzeild,

-  overwegende dat het NII naar aanleiding van een eveneens in september 1999 uitgevoerde inspectie in de Sellafieldinstallatie – zij het niet in verband met bovengenoemd incident – tot de slotsom kwam dat er gebrek is aan een kwalitatief hoogstaand veiligheidsbewakingssysteem, hetgeen nog wordt verergerd door een onnodig ingewikkelde managementstructuur,

-  overwegende dat er nog altijd geen geharmoniseerde minimumnormen in de EU bestaan voor het veilig en betrouwbaar ontwerpen, bouwen en exploiteren van nucleaire en aanverwante installaties,

1.  veroordeelt de vervalsing van de MOX-testresultaten door het personeel van BNFL en spreekt zijn bezorgdheid uit over het ontbreken van een klimaat dat borg staat voor een afdoende en betrouwbare veiligheidsbewaking bij BNFL;

2.  neemt kennis van de verklaring van het Britse NII dat het niet zal toestaan dat deze installatie opnieuw wordt opgestart totdat er belangrijke personeelswijzigingen zijn doorgevoerd en prijst de verstandige veiligheidsstrategie van het NII die noodzakelijk is om het vertrouwen van het publiek te winnen;

3.  verzoekt de Commissie om wetgeving voor te stellen met het oog op de invoering in de gehele EU van hoge minimumstandaarden voor het veilig en betrouwbaar ontwerpen, bouwen en exploiteren van nucleaire en aanverwante installaties, vooral in het licht van de praktische en eventueel politieke problemen die kunnen ontstaan door de komende toetreding van nieuwe leden;

4.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, het Britse NII en BNFL.