Förslag till resolution - B5-0425/2000Förslag till resolution
B5-0425/2000

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION

  15 maj 2000

  ingivet till följd av muntlig fråga B5‑0223/2000
  i enlighet med artikel 42.5 i arbetsordningen
  av Giles Bryan Chichester och Alejo Vidal-Quadras Roca
  för PPE-DE-gruppen
  om förfalskning av uppgifter vid BNFL:s MOX-demonstrationsanläggning i Sellafield

  Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B5-0416/2000

  B5‑0425/2000

  Europaparlamentets resolution om förfalskning av uppgifter vid BNFL:s MOX‑demonstrationsanläggning i Sellafield

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av att Euratomfördraget skall säkerställa en hög säkerhetsnivå inom sitt behörighetsområde,

  –  med beaktande av att British Nuclear Fuels plc (BNFL) i september 1999 meddelade Förenade kungarikets kärnenergiinspektorat (NII) att testresultaten från vissa efterkontroller av pelletdiametern i blandoxidbränsle (MOX) vid MOX‑demonstrationsanläggningen (MDF) i Sellafield hade förfalskats, eftersom dessa kontroller skulle utföras enligt kontraktet med en japansk kund,

  –  med beaktande av att NII anger i sin rapport om denna incident att förfalskningen av uppgifterna om pelletdiametern omfattade fyra av fem skikt och att några personer medvetet förbigick förfarandena för hur mätningar skall utföras och uppgifter registreras,

  –  med beaktande av att NII, vid en annan inspektion som också genomfördes i september 1999 vid anläggningen i Sellafield och som inte hade något samband med den ovannämnda incidenten, kunde konstatera att anläggningen saknar ett säkerhetssystem av hög kvalitet, vilket förvärras av att man har en alltför komplex ledningsstruktur,

  –  med beaktande av att det för närvarande inte finns några harmoniserade miniminormer inom EU för en säker och pålitlig utformning, anläggning och användning av kärnkraft och kärnkraftsrelaterade anläggningar.

  1.  Parlamentet fördömer den förfalskning av testresultaten beträffande MOX, som personalen på BNFL gjort sig skyldig till, och uttrycker sin oro över bristen på en riktig och pålitlig säkerhetskultur hos BNFL,

  2.  noterar att Förenade kungarikets kärnenergiinspektorat (NII) angett att den inte tänker tillåta anläggningen att återuppta sin verksamhet förrän avsevärda förändringar gjorts när det gäller anläggningens personal, och lovordar detta uttalande eftersom det utgör en del av den sunda säkerhetsstrategi som behövs för att vinna allmänhetens förtroende,

  3.  uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag till rättsakt om att införa högt satta miniminormer inom EU för en säker och pålitlig utformning, anläggning och användning av kärnkraft och kärnkraftsrelaterade anläggningar, i synnerhet med tanke på de praktiska och eventuellt politiska problem som kan komma att uppstå i och med att nya stater ansluter sig till gemenskapen,

  4.  uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Förenade kungarikets kärnenergiinspektorat (NII) och BNFL.