Forslag til beslutning - B5-0675/2000Forslag til beslutning
B5-0675/2000

FORSLAG TIL BESLUTNING

31. august 2000

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 37, stk. 2
af Elisabeth Montfort
for UEN-Gruppen
om oprettelse af et europæisk observationscenter for industrielle forandringer

B5‑0675/2000

Europa-Parlamentets beslutning om oprettelse af et europæisk observationscenter for industrielle forandringer

Europa-Parlamentet,

A.  der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møder den 23.-24. marts 2000 og 19.-20. juni 2000,

B.  der henviser til, at hverken Rådet eller Kommissionen går ind for tanken om oprettelse af et europæisk overvågningscenter for industrielle forandringer,

C.  der i lighed med Rådet er af den opfattelse, at det ikke er nødvendigt at oprette et sådant center for at nå det fastsatte strategiske mål, og at der bør gennemføres en decentraliseret strategi på grundlag af subsidiaritetsprincippet,

1.  tilslutter sig den opfattelse i Det Europæiske Råd og Kommissionen, at forslaget om at oprette et europæisk observationscenter for industrielle forandringer ikke bør følges op;

2.  erkender nødvendigheden af at være særlig opmærksom på de industrielle omstillingers følgevirkninger for beskæftigelsen, navnlig beskæftigelsen på lang sigt, og den fysiske planlægning;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.