Πρόταση ψηφίσματος - B5-0675/2000Πρόταση ψηφίσματος
B5-0675/2000

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

31 Αυγούστου 2000

εν συνεχεία της δήλωσης του Συμβουλίου
σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 2, του Κανονισμού
της κ. Elizabeth Montfort
εξ ονόματος της ομάδας ΕΕΕ
σχετικά με πρόταση δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις μεταβολές στον τομέα της βιομηχανίας

B5‑0675/2000

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με πρόταση δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις μεταβολές στον τομέα της βιομηχανίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

A.  λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα των συνόδων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 και 24 Μαρτίου 2000 και στις 19 και 20 Ιουνίου 2000,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ούτε το Συμβούλιο, ούτε η Επιτροπή εγκρίνουν την ιδέα για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις μεταβολές στον τομέα της βιομηχανίας,

Γ.  θεωρώντας, όπως και το Συμβούλιο, ότι για να επιτευχθεί ο καθορισθείς, στρατηγικός στόχος, ουδεμία τέτοιου είδους δημιουργία απαιτείται και ότι θα εφαρμοσθεί πλήρως μια αποκεντρωμένη προσέγγιση βασιζόμενη στην αρχή της επικουρικότητας,

1.  ενστερνίζεται τη θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής να μη γίνει δεκτή η πρόταση δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις μεταβολές στον τομέα της βιομηχανίας·

2.  αναγνωρίζει την ανάγκη να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις συνέπειες των βιομηχανικών αναδιαρθρώσεων στην απασχόληση και ιδιαίτερα την μακροπρόθεσμη καθώς και στη χωροταξία

3.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.