Förslag till resolution - B5-0675/2000Förslag till resolution
B5-0675/2000

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

31 augusti 2000

till följd av ett uttalande av rådet och kommissionen
ingivet i enlighet med artikel 37.2 i arbetsordningen
av Elizabeth Montfort
för UEN-gruppen
om förslaget att inrätta ett europeiskt centrum för övervakning av förändringarna inom näringslivet

B5‑0675/2000                  sv                     

Europaparlamentets resolution om förslaget att inrätta ett europeiskt centrum för övervakning av förändringarna inom näringslivet

Europaparlamentet utfärdar denna resolution av följande skäl:

A.  Europeiska rådet har utarbetat sina slutsatser från mötena den 23-24 mars och den 19‑20 juni 2000.

B.  Varken rådet eller kommissionen stöder förslaget om att inrätta ett europeiskt centrum för övervakning av förändringarna inom näringslivet.

C.  I likhet med rådet anser parlamentet att inrättandet av ett sådant övervakningscentrum inte är nödvändigt för att man skall kunna uppnå det strategiska mål som fastställts. Ett decentraliserat tillvägagångssätt grundat på subsidiaritetsprincipen kommer till fullo att tillämpas.

1.  Parlamentet stöder Europeiska rådets och kommissionens ståndpunkt att inte godkänna förslaget att inrätta ett europeiskt centrum för övervakning av förändringarna inom näringslivet,

2.  anser det nödvändigt att fästa särskild uppmärksamhet vid de följdverkningar den industriella omstruktureringen får på sysselsättningen, framför allt på lång sikt, liksom på den fysiska planeringen,

3.  uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.