Forslag til beslutning - B5-0702/2000Forslag til beslutning
B5-0702/2000

FORSLAG TIL BESLUTNING

5. september 2000

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 37, stk. 2
af Diana Paulette Wallis, Elly Plooij-van Gorsel og Willy C.E.H. De Clercq
for ELDR-Gruppen
om kloning af menneskelige embryoner til terapeutiske formål

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B5-0702/2000

B5‑0702/2000

Europa-Parlamentets beslutning om kloning af menneskelige embryoner til terapeutiske formål

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine beslutninger af 15. januar 1998 om kloning af mennesker[1] og 30. marts 2000 om Den Europæiske Patentmyndigheds afgørelse vedrørende patent EP 695351 udstedt den 8. december 1999[2],

–  der henviser til direktiv 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser,

A.  der henviser til den britiske regering forslag om at tillade kloning af menneskelige embryoner til terapeutiske formål og den debat, som denne meddelelse har foranlediget,

B.  der henviser til, at kloning til reproduktive formål fortsat er forbudt,

C.  der henviser til, at den videnskabelige forskning, der er en nøgle til menneskeligt fremskridt, skal fortsættes, men at dette dog ikke må undergrave menneskets værdighed og integritet,

1.  minder om, at direktiv 98/44/EF forbyder anvendelse af menneskelige embryoner til industrielle eller kommercielle formål;

2.  gentager, at enhver person har ret til sin egen genetiske identitet, og at menneskelig kloning, dvs. reproduktion af identiske mennesker, skal være forbudt;

3.  mener dog, at kloningsteknikker kan være nyttige til forbedring af folkesundheden, navnlig med henblik på udryddelse af visse arvelige sygdomme, og at disse teknikker bør tillades, idet der føres kontrol med enhver form for misbrug med deres anvendelse;

4.  gentager sin overbevisning om, at det er væsentligt at fastlægge etiske og juridiske retningslinjer på grundlag af respekt for menneskets værdighed på det bioteknologiske område;

5.  anmoder den europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Videnskab og Nye Teknologier om at afgive sin udtalelse om kloning af menneskelige embryoner til terapeutiske formål så hurtigt som muligt og anmoder Kommissionen om at undersøge dens overensstemmelse med europæisk lov;

6.  bebuder, at det har til hensigt at nedsætte et midlertidigt udvalg om bioetik, som under hensyntagen til udtalelsen fra Kommissionens etikgruppe skal udarbejde et politisk svar på denne komplicerede sag;

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.