Πρόταση ψηφίσματος - B5-0702/2000Πρόταση ψηφίσματος
B5-0702/2000

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

5 Σεπτεμβρίου 2000

εν συνεχεία της δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών Diana Paulette Wallis, Elly Plooij-van Gorsel και Willy C.E.H. De Clercq
εξ ονόματος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κόμματος των Φιλελευθέρων, Δημοκρατών και Μεταρρυθμιστών
σχετικά με την κλώνωση ανθρωπίνων εμβρύων για θεραπευτικούς σκοπούς

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B5-0702/2000

B5‑702/2000

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κλώνωση ανθρωπίνων εμβρύων για θεραπευτικούς σκοπούς

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 15ης Ιανουαρίου 1998 σχετικά με την κλωνοποίηση του ανθρώπου[1] και της 30ης Μαρτίου 2000 σχετικά με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας όσον αφορά το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας EP 695351 της 8ης Δεκεμβρίου 1999[2],

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 98/44/ΕΚ της 6ης Ιουλίου 1998 για την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων,

A.  έχοντας υπόψη την πρόταση της βρετανικής κυβερνήσεως να επιτραπεί η κλώνωση ανθρωπίνων εμβρύων για θεραπευτικούς σκοπούς και τη συζήτηση που προκάλεσε αυτή η αναγγελία,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλώνωση με σκοπό την αναπαραγωγή πρέπει να συνεχίσει να απαγορεύεται,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιστημονική έρευνα, στοιχείο κλειδί για την πρόοδο του ανθρώπου, πρέπει να διεξάγεται, αλλ’ ότι ωστόσο δεν επιτρέπεται να υπονομεύει την αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα της ανθρωπίνης υπάρξεως,

1.  υπενθυμίζει ότι η οδηγία 98/44/ΕΚ απαγορεύει οιαδήποτε βιομηχανική ή εμπορική χρήση των ανθρωπίνων εμβρύων·

2.  επαναλαμβάνει ότι κάθε άτομο έχει το δικαίωμα στη δική του γενετική ταυτότητα και ότι η κλώνωση ανθρώπων, ήτοι η αναπαραγωγή απαράλλακτων ανθρωπίνων όντων, πρέπει να απαγορεύεται·

3.  θεωρεί ωστόσο ότι οι τεχνικές της κλωνώσεως θα μπορούσαν να αποβούν χρήσιμες για τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων, συγκεκριμένα όσον αφορά την εξάλειψη ορισμένων κληρονομικών ασθενειών, και ότι οι τεχνικές αυτές πρέπει μεν να επιτρέπονται, με παρακολούθηση όμως για τυχόν κακή χρήση τους·

4.  επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι έχει ουσιώδη σημασία να ορισθούν στον χώρο της βιοτεχνολογίας κατευθυντήριες γραμμές ηθικού και νομικού περιεχομένου, οι οποίες να βασίζονται στον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας·

5.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ομάδα Ηθικών Κανόνων στις Επιστήμες και τις Νέες Τεχνολογίες να εκδώσει το ταχύτερο δυνατόν τη γνώμη της σχετικά με την κλώνωση ανθρωπίνων εμβρύων για θεραπευτικούς σκοπούς και καλεί την Επιτροπή να ελέγξει κατά πόσον αυτή συνάδει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία·

6.  ανακοινώνει την πρόθεσή του να δημιουργήσει προσωρινή επιτροπή βιοηθικής, η οποία λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της Ομάδας Ηθικών Κανόνων της Επιτροπής, θα προετοιμάσει μία πολιτική ανταπόκριση όσον αφορά το πολύπλοκο αυτό θέμα·

7.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.