Päätöslauselmaesitys - B5-0702/2000Päätöslauselmaesitys
B5-0702/2000

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

  5. syyskuuta 2000

  komission julkilausuman johdosta
  työjärjestyksen 37 artiklan 2 kohdan mukaisesti
  Esittäjä(t): Diana Paulette Wallis, Elly Plooij-van Gorsel ja Willy C.E.H. De Clercq
  ELDR-ryhmän puolesta
  Ihmisalkioiden kloonaus lääketieteellisiin tarkoituksiin

  Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B5-0702/2000

  B5‑0702/2000

  Euroopan parlamentin päätöslauselma ihmisalkioiden kloonauksesta lääketieteellisiin tarkoituksiin

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon 15. tammikuuta 1998 antamansa päätöslauselman ihmisten kloonauksesta[1] ja 30. maaliskuuta 2000 antamansa päätöslauselman Euroopan patenttiviraston 8. joulukuuta 1999 tekemästä patenttia EP 695351 koskevasta päätöksestä[2],

  –  ottaa huomioon 6. heinäkuuta 1998 annetun direktiivin 98/44/EY bioteknologian keksintöjen oikeudellisesta suojasta,

  A.  ottaa huomioon Ison-Britannian hallituksen ehdotuksen sallia ihmisalkioiden kloonaus lääketieteellisiä tarkoituksia varten ja tästä ilmoituksesta syntyneen keskustelun,

  B.  katsoo, että kloonaus lisääntymistarkoituksessa on edelleen kiellettävä,

  C.  katsoo, että ihmiskunnan kehitystä edistävää tieteellistä tutkimusta on jatkettava; katsoo kuitenkin, että siinä ei saa aliarvioida ihmisen arvoa ja koskemattomuutta,

  1.  vaatii, että direktiivissä 98/44/EY kielletään ihmisalkioiden kaikenlainen teollinen tai kaupallinen käyttö;

  2.  toistaa, että jokaisella yksilöllä on oikeus omaan geneettiseen identiteettiinsä ja että ihmisten kloonaus eli identtisten ihmisyksilöiden luominen kloonaamalla on kiellettävä;

  3.  katsoo kuitenkin, että kloonaustekniikat voivat olla hyödyllisiä ihmisen terveyden edistämisessä, etenkin tiettyjen perinnöllisten sairauksien hävittämisessä, ja katsoo, että tällaiset tekniikat olisi sallittava, samalla kun niiden väärinkäyttöä on valvottava;

  4.  on vakuuttunut, että on olennaisen tärkeää määritellä eettiset ja oikeudelliset suuntaviivat, jotka perustuvat ihmisarvon kunnioittamiseen bioteknologian alalla;

  5.  pyytää luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevää eurooppalaista työryhmää laatimaan mahdollisimman pian ihmisalkioiden kloonausta lääketieteellisiin tarkoituksiin koskevan lausunnon ja pyytää komissiota tarkistamaan, että se on yhdenmukainen yhteisön lainsäädännön kanssa;

  6.  ilmoittaa aikovansa perustaa väliaikaisen bioetiikan valiokunnan, joka ottaa huomioon komission eettisen ryhmän lausunnon ja valmistelee tätä monimutkaista kysymystä koskevan poliittisen kannanoton;

  7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.