Förslag till resolution - B5-0702/2000Förslag till resolution
B5-0702/2000

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

5 september 2000

till följd av ett uttalande av kommissionen
ingivet i enlighet med artikel 37.2 i arbetsordningen
av Diana Paulette Wallis, Elly Plooij-van Gorsel och Willy C.E.H. De Clercq
för ELDR-gruppen
om kloning av embryon från människor för medicinsk behandling

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B5-0702/2000

B5‑0702/2000

Europaparlamentets resolution om kloning av embryon från människor för medicinsk behandling

Europaparlamentet utfärdar denna resolution:

-  med beaktande av sina resolutioner av den 15 januari 1998 om kloning [1] av människor och den 30 mars 2000 om Europeiska patentbyråns beslut beträffande patent nr EP 695 351 som beviljades den 8 december 1999 [2],

-  med beaktande av direktiv 98/44/EG av den 6 juli 1998 om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar, och av följande skäl:

A.  Den brittiska regeringen har lagt fram ett förslag om att tillåta kloning av embryon från människor för medicinsk behandling, vilket har skapat debatt.

B.  Kloning i reproducerande syfte skulle fortfarande vara förbjudet.

C.  Vetenskaplig forskning är nyckeln till mänskliga framsteg och måste fullföljas. Den bör dock inte undergräva människans värdighet och integritet.

1.  Parlamentet erinrar om att all industriell eller kommersiell användning av embryon från människor är förbjuden enligt direktiv 98/44/EG,

2.  upprepar att varje enskild individ har rätt till sin egen genetiska identitet och att kloning av människor, dvs. reproduktion av identiska människor, måste förbjudas,

3.  anser dock att kloningsteknik kan vara värdefull när det handlar om att förbättra människors hälsa, framför allt för att utrota vissa ärftliga sjukdomar, och att denna teknik bör vara tillåten under överinseende så att inga överträdelser sker i tillämpningen,

4.  bekräftar åter att det är ytterst viktigt att inom biotekniken fastställa etiska och rättsliga riktlinjer baserade på respekten för mänsklig värdighet,

5.  uppmanar den europeiska gruppen för etikfrågor inom naturvetenskap och ny teknik att så snart som möjligt avge sitt yttrande över kloning av embryon från människor för medicinsk behandling, och uppmanar kommissionen att kontrollera om det är förenligt med EU:s lagstiftning,

6.  förklarar sin avsikt att tillsätta en tillfällig kommitté för etik inom biotekniken som mot bakgrund av yttrandet från kommissionens etiska grupp skall utarbeta ett politiskt svar på denna komplicerade fråga,

7.  uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och medlemsstaternas parlament och regeringar.