Forslag til beslutning - B5-0710/2000Forslag til beslutning
B5-0710/2000

  FORSLAG TIL BESLUTNING

  5. september 2000

  på baggrund af Kommissionens redegørelse
  jf. forretningsordenens artikel 37, stk. 2
  af Francesco Fiori, Antonio Tajani, Antonios Trakatellis, Mario Walter Mauro, Rocco Buttiglione, Luigi Cocilovo, Stefano Zappalà, Generoso Andria, Giorgio Lisi og Peter Liese
  for PPE-DE-Gruppen
  om kloning af mennesker

  Se også det fælles beslutningsforslag RC-B5-0710/2000

  Procedure : 2000/2598(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B5-0710/2000
  Indgivne tekster :
  B5-0710/2000
  Forhandlinger :
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  B5‑0710/2000

  Europa-Parlamentets beslutning om kloning af mennesker

  Europa-Parlamentet,

  -  der henviser til sine beslutninger af 16. marts 1989 om de etiske og retlige problemer i forbindelse med genteknik[1] og om kunstig befrugtning "in vivo" og "in vitro"[2], af 28. oktober 1993 om kloning af det menneskelige embryo [3], af 12. marts 1997 om kloning[4] og af 15. januar 1998 om kloning af mennesker[5],

  -  der henviser til sin beslutning af 30. marts 2000 om Den Europæiske Patentmyndigheds afgørelse vedrørende patent EP 695 351 udstedt den 8. december 1999[6],

  -  der henviser til Europarådets konvention om beskyttelse af menneskerettighederne og den menneskelige værdighed i forbindelse med anvendelsen af biologi og lægevidenskab - konvention om menneskerettigheder og biomedicin - og sin beslutning af 20. september 1996 om dette emne[7],

  -  der henviser til rapporter fra Kommissionens Gruppe af Rådgivere vedrørende Bioteknologi,

  -  der henviser til henstilling 1046 fra Europarådets Parlamentariske Forsamling om brug af menneskelige embryoner,

  -  der henviser til sin udtalelse af 16. juli 1997 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om retsbeskyttelse af bioteknologiske opfindelser[8],

  -  der henviser til Europarådets konvention om beskyttelse af menneskerettighederne og den menneskelige værdighed i forbindelse med anvendelsen af biologi og lægevidenskab - benævnt konventionen om menneskerettigheder og biomedicin - og tillægsprotokollen hertil, der forbyder kloning af mennesker,

  -  der henviser til sin udtalelse af 15. december 1998 om forslag til Rådets beslutning om et særprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for livskvalitet og forvaltning af bioressourcer (1998-2002),

  -  der henviser til Rådets beslutning 99/167/EF af 25. januar 1999 om et særprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for livskvalitet og forvaltning af bioressourcer (1998-2002)[9],

  -  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser[10],

  A.  der henviser til, at menneskelig værdighed og den deraf følgende værdi af hvert menneske er medlemsstaternes hovedmål som anført i mange moderne forfatninger,

  B.  der henviser til, at menneskelig værdighed på den ene side indebærer, at alle mennesker er lige, uanset forskelle i individuelle eller sociale vilkår, herunder alder, og på den anden side medfører princippet om, at menneskeliv altid er slutresultatet og aldrig midlet,

  C.  der henviser til, at et mindretal af videnskabsfolk ikke kun i Storbritannien, men også i andre lande i Den Europæiske Union tilskynder politikerne til at ophæve forbuddet mod kloning af mennesker,

  D.  der henviser til, at dets udtalelse af 15. december 1998 om forslag til Rådets beslutning om et særprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for "livskvalitet og forvaltning af bioressourcer" (1998 - 2002), omfattede følgende ændring til bilag II, litra b), led 5, afsnit 2 og 3: "programmet omfatter ikke forskning, der tager sigte på at skabe genetisk identiske menneskelige individer gennem kloning, hverken ved deling af embryoner eller ved overførsel af cellekerner, dvs. frembringelse af mennesker eller menneskelige embryoner med samme arvemateriale som levende eller afdøde mennesker. På grund af de forskellige holdninger i Den Europæiske Union til de etiske problemer i forbindelse med disse teknologier, vil der heller ikke ske forskning, hvor embryoner ødelægges,"[11],

  E.  der henviser til, at det i Rådets beslutning 1999/167/EF af 25. januar 1999 om et særprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for livskvalitet og forvaltning af bioressourcer hedder: "programmet yder heller ikke støtte til forskning, der tager sigte på at skabe identiske individer gennem kloning, hverken ved deling af embryoner eller ved overførsel af cellekerner",

  F.  der henviser til, at det i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser hedder, at der inden for Fællesskabet er almindelig enighed om, at genetiske indgreb i menneskets kønsceller og kloning af mennesker strider mod sædelighed eller offentlig orden, og at det derfor er vigtigt helt klart at udelukke patentering af fremgangsmåder til ændring af menneskets kønscellers genetiske identitet og fremgangsmåder til kloning af mennesker,

  G.  der henviser til, at kloning af mennesker defineres som skabelse af menneskelige embryoner, der har samme genetiske sammensætning som et andet menneske, dødt eller levende, på et hvilket som helst stade af deres udvikling fra befrugtningstidspunktet, uden nogen mulig skelnen, for så vidt angår den anvendte metode,

  H.  der henviser til, at den kloning af menneskelige embryoner, der er planlagt i Storbritannien, altid indbærer ødelæggelse af klonede embryoner og kloningsresultaterne,

  I.  der henviser til, at menneskelivet begynder, når den autonome udvikling af den nyfrembragte identitet starter, dvs. på undfangelsestidspunktet, befrugtningstidspunktet,

  J.  der henviser til, at udelukkelse af reproduktiv kloning kun betyder stop for implantation i livmoderen og følgelig embryonets vækst, hvilket medfører selve embryonets uundgåelige ødelæggelse, men ikke forhindrer frembringelse af embryoner og deres ødelæggelse,

  K.  der henviser til, at teknologien til kloning af menneskelige embryoner er den samme, om den tager sigte på implantation i livmoderen eller ej, hvilket betyder, at støtte til såkaldt terapeutisk kloning teknisk set er en forudsætning for såkaldt reproduktiv kloning,

  L.  der henviser til, at en række videnskabsmænd, som har rådgivet den britiske regering, siger, at de på et senere tidspunkt også vil støtte reproduktiv kloning,

  M.  der henviser til, at der er andre metoder end kloning af embryoner til helbredelse af alvorlige sygdomme, f.eks. hvor man tager stamceller fra voksne eller fra nyfødtes navlestreng,

  N.  der henviser til, at man ved at tillade og finansiere embryonkloning, som er et alvorligt angreb på den menneskelige værdighed, skærer ned på forskningen i andre metoder, der i højere grad respekterer den menneskelige værdighed,

  O.  der henviser til, at forsøg med eksisterende embryoner, der bliver tilovers efter in vitro-befrugtning, er et angreb på den menneskelige værdighed,

  P.  der henviser til, at det er muligt at undgå fremstilling af embryoner ved kunstig befrugtning, som Europa-Parlamentet allerede har udtalt sig negativt om, ved at fryse æg inden befrugtning,

  1.  mener, at menneskerettigheder og respekt for menneskets værdighed fra undfangelsestidspunktet må være det vedvarende mål for politiske lovgivningsaktiviteter, og at de i tvivlstilfælde må fortolkes på en sådan måde, at beskyttelsen af dem udvides og ikke indsnævres;

  2.  opfordrer Det Forenede Kongeriges regering til at tage sin holding vedrørende kloning af det menneskelige embryon op til fornyet overvejelse og Det Forenede Kongeriges parlament til ikke at tillade det;

  3.  gentager sin opfordring til alle medlemsstater om at vedtage bindende lovgivning, der forbyder al forskning i en hvilken som helst form for menneskelig kloning på dets område, og indføre straffebestemmelser i tilfælde af overtrædelse;

  4.  finder skelnen mellem embryon og præ-embryon, som om de var forskellige enheder (førstnævnte menneskelig, sidstnævnte ikke), uacceptabel;

  5.  finder skelnen mellem reproduktiv kloning og ikke-reproduktiv kloning uacceptabel, da embryonet under alle omstændigheder er et "reproduceret" menneske;

  6.  opfordrer indtrængende til den størst mulige politiske, lovgivningsmæssige, videnskabelige og økonomiske indsats med henblik på terapier, der bruger stamceller fra voksne, eller som i det mindste ikke indebærer ødelæggelse af menneskelig embryonliv;

  7.  opfordrer til et europæisk videnskabeligt program under anvendelse af særlige molekylarbiolgiske teknikker, der giver samme resultater som kloning af organer fra menneskelige embryoners stamceller;

  8.  gentager sin fulde støtte til bioteknologisk videnskabelig forskning, som EU og medlemsstaterne må bevilge flere midler til;

  9.  mener ikke, at destruktive forsøg med menneskelige embryoner må være tilladt, og opfordrer medlemsstaterne til ikke at tillade forsøg af denne art;

  10.  gentager sit krav om kunstige befrugtningsmetoder, som ikke frembringer et overskydende antal embryoner - hvilket er mere end det antal, der kan implanteres i livmoderen i en cyklus - således at man ungår at frembringe overflødige embryoner;

  11.  opfordrer Kommissionen til at garantere fuld overholdelse af Rådets beslutning 1999/167/EF af 25. januar 1999 om et særprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for livskvalitet og forvaltning af bioressourcer (1998 - 2002) og understreger, at den bedste måde til gennemførelse af denne beslutning er at sikre, at intet forskningsinstitut, der på nogen måde er involveret i kloning af menneskelige embryoner, får penge fra EU-budgettet til noget af deres arbejde;

  12.  opfordrer forsamlingen til udarbejdelsen af udkast til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder til optage et forbud mod kloning af mennesker på alle udviklingstrin i chartret;

  13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer.