Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Menettely : 2000/2598(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B5-0710/2000

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B5-0710/2000

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P5_TA(2000)0375

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 94kWORD 48k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B5-0710/2000
5. syyskuuta 2000
PE 293.798
 
B5‑0710/2000
komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 37 artiklan 2 kohdan mukaisesti
Esittäjät: Francesco Fiori, Peter Liese, Antonio Tajani, Antonios Trakatellis, Mario Walter Mauro, Rocco Buttiglione, Luigi Cocilovo, Stefano Zappalà, Generoso Andria ja Giorgio Lisi
PPE-DE-ryhmän puolesta
Ihmisten kloonaus

Euroopan parlamentin päätöslauselma ihmisten kloonauksesta 
B5‑0710/2000

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 16. maaliskuuta 1989 antamansa päätöslauselmat geenitekniikan eettisistä ja oikeudellisista ongelmista(1) ja in vivo ja in vitro -keinohedelmöityksestä(2) sekä 28. lokakuuta 1993 antamansa päätöslauselman ihmisalkioiden kloonauksesta(3), 12. maaliskuuta 1997 antamansa päätöslauselman kloonauksesta(4) ja 15. tammikuuta 1998 antamansa päätöslauselman ihmisten kloonauksesta(5),

–  ottaa huomioon 30. maaliskuuta 2000 antamansa päätöslauselman Euroopan patenttiviraston 8. joulukuuta 1999 tekemästä patenttia nro EP 695351 koskevasta päätöksestä(6),

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston yleissopimuksen ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla – yleissopimus ihmisoikeuksista ja biolääketieteestä – sekä 20. syyskuuta 1996 aiheesta antamansa päätöslauselman(7),

–  ottaa huomioon komission bioteknologisen asiantuntijaryhmän kertomukset,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen suosituksen 1046 ihmisalkioiden käytöstä,

–  ottaa huomioon 16. heinäkuuta 1997 antamansa lausunnon ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi bioteknologian keksintöjen oikeudellisesta suojasta(8),

–  ottaa huomioon vuonna 1996 tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla – yleissopimus ihmisoikeuksista ja biolääketieteestä – sekä lisäpöytäkirjan, jossa kielletään ihmisten kloonaus,

–  ottaa huomioon 15. joulukuuta 1998 antamansa lausunnon ehdotuksesta neuvoston päätökseksi tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevasta erityisohjelmasta elämänlaadun ja luonnonvarojen hallinnan alalla (1998–2002),

–  ottaa huomioon 25. tammikuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/167/EY tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevasta erityisohjelmasta "Elämänlaatu ja luonnonvarojen hoitaminen" (1998–2002)(9),

–  ottaa huomioon 6. heinäkuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/44/EY bioteknologian keksintöjen oikeudellisesta suojasta(10),

A.  katsoo, että ihmisarvo ja sen seurauksena jokaisen ihmisen arvo ovat jäsenvaltioiden tärkeimpiä tavoitteita, kuten useissa nykyaikaisissa perustuslaeissa todetaan,

B.  katsoo, että ihmisarvoon sisältyy toisaalta kaikkien ihmisten tasa-arvoisuus erilaisista henkilökohtaisista tai yhteiskunnallisista olosuhteista huolimatta, ikä mukaan lukien, ja toisaalta periaate, jonka mukaan ihmiselämä on aina lopputulos eikä koskaan väline,

C.  ottaa huomioon, ettei ainoastaan Isossa-Britanniassa vaan myös muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa tiedemiesten vähemmistö yllyttää poliitikkoja kumoamaan ihmisten kloonausta koskevan kiellon,

D.  ottaa huomioon, että parlamentin 15. joulukuuta 1998 antamaan lausuntoon ehdotuksesta neuvoston päätökseksi tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevasta erityisohjelmasta elämänlaadun ja luonnonvarojen hallinnan alalla (1998–2002) sisältyi seuraava liitteen II, b kohdan viidennen luetelmakohdan toiseen ja kolmanteen kohtaan tehty tarkistus: "Tässä ohjelmassa ei saa suorittaa (...) tutkimuksia, joiden tarkoitus on luoda geneettisesti identtisiä ihmisyksilöitä kloonaamalla, joko alkioita jakamalla tai tumansiirrolla, eli tuottaa ihmisiä tai ihmissikiöitä, joilla on sama perimäaines kuin elävillä tai kuolleilla ihmisillä. Euroopan unionissa näiden alojen teknologiaan liittyvistä eettisistä ongelmista vallitsevien eriävien käsitysten vuoksi ohjelmassa ei harjoiteta myöskään alkiotutkimusta, jossa tuhotaan alkioita."(11),

E.  ottaa huomioon, että 25. tammikuuta 1999 tehdyssä neuvoston päätöksessä 1999/167/EY tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevasta erityisohjelmasta "Elämänlaatu ja luonnonvarojen hoitaminen" (1998–2002) todetaan: "Myöskään ei tueta "kloonauksena" tunnettua tutkimustoimintaa, jossa itusolun tai alkion solun tuma korvataan jonkin yksilön tai alkion solun tumalla tai sellaisella tumalla, joka on saatu jostakin ihmisen alkiovaihetta seuraavasta kehitysvaiheesta.",

F.  ottaa huomioon, että 6. heinäkuuta 1998 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 98/44/EY bioteknologian keksintöjen oikeudellisesta suojasta todetaan, että yhteisössä vallitsee yksimielisyys siitä, että ihmisen sukusolujen geeneihin kohdistuvat toimenpiteet ja ihmisen kloonaaminen ovat yleisen järjestyksen ja hyvien tapojen vastaisia; siksi on tärkeää jättää yksiselitteisesti ihmisen sukusolujen geneettiseen identiteettiin kohdistuvat toimenpiteet ja ihmisen kloonaamismenetelmät patentoitavuuden ulkopuolelle,

G.  katsoo, että ihmisen kloonaus on määritelty sellaisten ihmisalkioiden luomiseksi, joilla on sama geneettinen perimä kuin jollakin elävällä tai kuolleella ihmisellä kaikissa kehitysvaiheissa alkaen hedelmöityksestä, ilman että on mahdollista erottaa käytettyä menettelyä,

H.  katsoo, että Isossa-Britanniassa suunniteltu ihmisalkioiden kloonaus edellyttää aina kloonatun alkion ja kloonauksen tulosten tuhoamista,

I.  katsoo, että ihmiselämä alkaa, kun alkunsa saaneen uuden yksilön itsenäinen kehitys alkaa, toisin sanoen hedelmöityshetkellä,

J.  katsoo, että kloonauksen kieltäminen lisääntymistarkoituksessa merkitsee ainoastaan kohtuun istuttamisen lopettamista ja siten alkion kasvun päättämistä, mikä johtaa väistämättä itse alkion tuhoutumiseen, mutta se ei estä alkioiden tuottamista ja niiden tuhoamista,

K.  katsoo, että ihmisalkioiden kloonaukseen käytettävä teknologia on sama olipa tarkoitus istuttaa ne kohtuun tai ei, mikä tarkoittaa, että tuki niin sanotulle kloonaukselle lääketieteellisiä tarkoituksia varten on ainoastaan edeltävä vaihe niin sanotulle kloonaukselle lisääntymistarkoituksessa,

L.  ottaa huomioon, että useat Ison-Britannian hallitusta neuvoneet tiedemiehet totesivat, että myöhemmässä vaiheessa he voisivat kannattaa myös kloonausta lisääntymistarkoituksessa,

M.  katsoo, että alkioiden kloonauksen sijasta on muita tapoja parantaa vakavia sairauksia, kuten kantasolujen ottaminen aikuisilta tai vastasyntyneiden lasten napanuorasta,

N.  katsoo, että alkioiden kloonauksen salliminen ja rahoittaminen, mikä on vakava uhka ihmisarvolle, edellyttää sellaisten menetelmien tutkimuksen vähentämistä, joissa kunnioitetaan enemmän ihmisarvoa,

O.  katsoo, että in vitro -hedelmöityksestä jäljelle jääneillä alkioilla tehdyt kokeet loukkaavat ihmisarvoa,

P.  katsoo, että keinohedelmöityksessä, johon Euroopan parlamentti on jo suhtautunut kielteisesti, on mahdollista välttää alkioiden tuottamista jäädyttämällä munasolut ennen hedelmöittämistä,

1.  katsoo, että ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittaminen hedelmöityshetkestä alkaen on oltava poliittisen lainsäädäntötyön jatkuvana tavoitteena, ja epäselvissä tapauksissa ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa on tulkittava siten, että niiden suojaamista laajennetaan eikä rajoiteta;

2.  kehottaa Yhdistyneen kuningaskunnan hallitusta tarkistamaan ihmisalkioiden kloonausta koskevaa kantaansa ja Yhdistyneen kuningaskunnan parlamenttia kieltämään kloonauksen;

3.  toistaa jäsenvaltioille antamansa kehotuksen laatia sitovaa lainsäädäntöä, jossa kielletään kaikenlainen ihmisten kloonausta koskeva tutkimus kunkin jäsenvaltion alueella ja määrätään rikosoikeudellinen rangaistus rikkomuksista;

4.  pitää tuomittavana, että erotetaan toisistaan alkio ja esialkio ikään kuin ne olisivat kaksi eri asiaa (eli edellinen olisi ihminen ja jälkimmäinen taas ei);

5.  pitää tuomittavana, että erotetaan toisistaan kloonaus lisääntymistarkoituksessa ja kloonaus muussa tarkoituksessa, koska alkio on joka tapauksessa "lisääntymisen" tuloksena syntynyt ihmisyksilö;

6.  vaatii mahdollisimman suurta poliittista, lainsäädännöllistä, tieteellistä ja taloudellista panostusta sellaisiin hoitomuotoihin, joissa käytetään aikuisilta otettuja kantasoluja tai joissa ei missään tapauksessa tuhota ihmisalkioita;

7.  vaatii sellaisen eurooppalaisen tieteellisen ohjelman luomista, jossa kehitetään erityisiä molekyylibiologian tekniikoita, joista saadaan sama tulos kuin kloonaamalla elimiä ihmisalkioiden kantasoluista;

8.  antaa täyden tukensa bioteknologian tieteelliselle tutkimukselle, johon EU:n ja jäsenvaltioiden on myönnettävä enemmän varoja;

9.  katsoo, että ihmisalkioiden tuhoutumiseen johtavat kokeet on kiellettävä ja kehottaa jäsenvaltioita olemaan sallimatta tällaisia kokeita;

10.  vaatii uudelleen kehittämään sellaisen ihmisten keinohedelmöitystekniikan, jossa ei tuoteta liikaa alkioita eli alkioita ei saa olla enemmän kuin niitä voidaan kerralla istuttaa kohtuun, jotta vältetään ylimääräisten alkioiden tuottaminen;

11.  kehottaa komissiota takaamaan, että 25. tammikuuta 1999 annettua neuvoston päätöstä 1999/167/EY tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevasta erityisohjelmasta "Elämänlaatu ja luonnonvarojen hoitaminen" (1998–2002) noudatetaan täysin, ja huomauttaa, että paras tapa päätöksen täytäntöön panemiseksi on varmistaa, että mikään tutkimuslaitos, joka on jollakin lailla mukana ihmisalkioiden kloonauksessa, ei saa rahoitusta EU:n talousarviosta mihinkään tutkimukseen;

12.  kehottaa Euroopan unionin perusoikeuskirjan valmistelukuntaa sisällyttämään perusoikeuskirjaan ihmisten kloonausta kaikissa kehitysvaiheissa koskevan kiellon;

13.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille.

(1) EYVL C 1996, 17.4.1989, s. 165.
(2) EYVL C 1996, 17.4.1989, s. 171.
(3) EYVL C 315, 22.11.1993, s. 224.
(4) EYVL C 115, 14.4.1993, s. 92.
(5) EYVL C 34, 2.2.1998, s. 164.
(6) Parlamentin hyväksymät tekstit, 9 kohta.
(7) EYVL C 320, 20.9.1996, s. 268.
(8) EYVL C 286, 22.9.1997, s. 87.
(9) EYVL L 64, 12.3.1999, s. 1.
(10) EYVL L 213, 30.7.1998, s. 13.
(11) EYVL C 98, 9.4.1999, s. 39.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö