Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Förfarande : 2000/2598(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B5-0710/2000

Ingivna texter :

B5-0710/2000

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P5_TA(2000)0375

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 97kWORD 49k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B5-0710/2000
5 september 2000
PE 293.798
 
B5‑0710/2000
till följd av ett uttalande av kommissionen
ingivet i enlighet med artikel 37.2 i arbetsordningen
av Francesco Fiori, Peter Liese, Antonio Tajani, Antonios Trakatellis, Mario Mauro, Rocco Buttiglione, Luigi Cocilovo, Stefano Zappalà, Andria och Giorgio Lisi
för PPE-DE-gruppen
om kloning av människor

Europaparlamentets resolution om kloning av människor 
B5‑0710/2000

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

-  med beaktande av sina resolutioner av den 16 mars 1989 om genteknikens etiska och rättsliga problem (1) och om konstgjord befruktning "in vivo" och "in vitro" (2), och av den 28 oktober 1993 om kloning av embryon från människor (3), samt av den 12 mars 1997 (4) och den 15 januari 1998 om kloning av människor (5),

-  med beaktande av sin resolution av den 30 mars 2000 om Europeiska patentbyråns beslut beträffande patent nr EP 695.351 av den 18 december 1999 (6),

-  med beaktande av Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och människans värdighet vid tillämpning av biologi och medicin – konventionen om de mänskliga rättigheterna och biomedicin – och parlamentets resolution av den 20 september 1996 i detta ämne (7),

-  med beaktande av rapporterna från kommissionens rådgivande grupp om bioteknik,

-  med beaktande av rekommendation 1046 från Europarådets parlamentariska församling, om användningen av embryon från människor,

-  med beaktande av sin ståndpunkt av den 16 juli 1997 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om rättslig skydd för biotekniska uppfinningar (8),

-  med beaktande av Europarådets konvention från 1996 om skydd för de mänskliga rättigheterna och människans värdighet vid tillämpning av biologi och medicin – konventionen om de mänskliga rättigheterna och biomedicin – och det tilläggsprotokoll där kloning av människor förbjuds,

-  med beaktande av sin ståndpunkt av den 15 december 1998 om förslag till rådets beslut om delprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration inom området livskvalitet och förvaltning av bioresurserna (1998-2002),

-  med beaktande av rådets beslut 1999/167/EG av den 25 januari 1999 om delprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration inom området livskvalitet och förvaltning av bioresurserna (1998-2002) (9),

-  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG av den 6 juli 1998 om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar (10), och av följande skäl:

A.  Värnet om den mänskliga värdigheten och därmed varje enskild människas värde är medlemsstaternas främsta mål och ingår i många moderna författningar.

B.  Mänsklig värdighet innebär å ena sidan att alla människor är jämlika, oavsett olika individuella eller sociala villkor, inklusive ålder, och å andra sidan att principen om att mänskligt liv alltid är ett slutligt resultat och aldrig ett medel skall följas.

C.  En minoritet vetenskapsmän, inte enbart i Storbritannien utan även i andra länder i Europeiska unionen, yrkar på att politikerna skall häva förbudet mot kloning av människor.

D.  I parlamentets ståndpunkt av den 15 december 1998, om förslaget till rådets beslut om delprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration inom området livskvalitet och förvaltning av bioresurserna (1998-2002), ingick följande ändringsförslag till bilaga II b, femte strecksatsen, andra och tredje stycket: "Vidare får ingen forskning genomföras inom ramen för detta program som syftar till skapandet av genetiskt identiska mänskliga individer genom kloning, av cellkärnor, det vill säga att människor vare sig det sker genom fosterdelning eller genom överföring eller mänskliga embryon med samma arvsmassa som levande eller avlidna människor skapas. På grund av de olika uppfattningarna inom Europeiska unionen om de etiska problemen i samband med dessa tekniker skall inte heller forskning bedrivas som innebär att embryon används" (11).

E.  I rådets beslut 1999/167/EG av den 25 januari 1999 om delprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration inom området livskvalitet och förvaltning av bioresurserna (1998-2002) anges det att: "På samma sätt får det inte ges stöd till någon forskningsverksamhet inom begreppet 'kloning' som genomförs i syfte att ersätta kärnan i en könscell eller i en cell i ett embryo med en kärna från en annan individs cell, en cell från ett embryo eller en cell från ett senare utvecklingsskede till ett mänskligt embryo".

F.  I Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG av den 6 juli 1998 om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar uppges att det råder samförstånd inom gemenskapen om att ingrepp i mänskliga könsceller och kloning av människor strider mot allmän ordning och goda seder. Det heter vidare att det därför är viktigt att otvetydigt utesluta att metoder för ingrepp i den genetiska identiteten hos mänskliga könsceller och förfaringssätt för kloning av mänskliga varelser kan skyddas av patent.

G.  Kloning av människor definieras som att skapa ett mänskligt embryo, som befinner sig i ett utvecklingsstadium efter befruktningsögonblicket, med samma genetiska uppsättning som en annan levande eller död människa, oavsett vilken metod som utnyttjas.

H.  Att klona embryon från människor, vilket planeras i Storbritannien, innebär alltid att det klonade embryot och resultatet av kloningen förstörs.

I.  Det mänskliga livet börjar då den autonoma utvecklingen av den nybildade identiteten inleds, det vill säga då konceptionen sker, i befruktningsögonblicket.

J.  Att utesluta reproduktiv kloning innebär enbart att man förhindrar inplacering i livmodern och därmed embryots tillväxt, vilket leder till att embryot i sig oundvikligen förstörs, men inte till att alstringen av embryon och destruktionen av dem förhindras.

K.  Tekniken för kloning av embryon från människor är densamma oavsett om den är avsedd för inplacering i livmoder eller inte, vilket betyder att ett stöd för kloning för så kallad medicinsk behandling tekniskt sett är en förutsättning för så kallad reproduktiv kloning.

L.  Ett antal av de vetenskapsmän som var rådgivare till den brittiska regeringen uppgav att de vid ett senare skede även skulle stödja reproduktiv kloning.

M.  Det går att använda andra metoder än kloning av embryon för att bota allvarliga sjukdomar, till exempel sådana som innebär att stamceller tas från vuxna eller från navelsträngen hos nyfödda barn.

N.  Att tillåta och finansiera kloning från embryon, vilket utgör en allvarlig kränkning av den mänskliga värdigheten, innebär minskad forskning kring andra metoder där respekten för mänsklig värdighet är större.

O.  Experiment på befintliga embryon som kvarlämnats vid befruktning "in-vitro" är en kränkning av den mänskliga värdigheten.

P.  Genom att frysa ned äggen före befruktningen är det möjligt att undgå att framställa embryon genom konstgjord befruktning; Europaparlamentet har tidigare uttalat sig negativt om sådan framställning av embryon.

1.  Parlamentet anser att försvaret av de mänskliga rättigheterna och respekten för mänsklig värdighet från befruktningsögonblicket måste vara en ständig målsättning för politisk lagstiftningsverksamhet och i de fall det finns någon tveksamhet måste de tolkas så att skyddet utökas, inte begränsas,

2.  uppmanar Förenade kungarikets regering att se över sin ståndpunkt om kloning av embryon från människor och Förenade kungarikets parlament att inte tillåta kloningen,

3.  upprepar sin uppmaning till alla medlemsstater att inom sitt territorium genomdriva bindande lagstiftning som förbjuder all forskning om alla former av kloning av människor och se till att alla överträdelser blir straffbara,

4.  anser att distinktionen mellan embryo och för-embryo (embryonalcell), som skapar intryck av att det handlar om olika enheter (den förstnämnda från människor och den andra inte), är oacceptabel,

5.  anser att distinktionen mellan reproduktiv kloning och icke-reproduktiv kloning är oacceptabel, eftersom embryot i alla fall är en "reproducerad" mänsklig varelse,

6.  yrkar på att maximala politiska, lagstiftningsmässiga, vetenskapliga och ekonomiska insatser inriktas på behandlingar som innebär att man utnyttjar stamceller från vuxna individer eller som i vilket fall inte leder till att levande embryon från människor förstörs,

7.  efterlyser ett vetenskapligt program på EU-nivå som verkar för att hitta särskilda molekylärbiologiska tekniker som ger samma resultat som kloning av organ från stamceller från mänskliga embryon,

8.  bekräftar åter sitt fulla stöd till bioteknisk vetenskaplig forskning som måste få ökade resurser från EU och medlemsstaterna,

9.  anser att destruktiva experiment på embryon från människor inte skall tillåtas och uppmanar medlemsstaterna att inte tillåta denna form av experiment,

10.  efterlyser på nytt tekniker för konstgjord befruktning på människor som inte leder till att ett överskott av embryon framställs – det vill säga fler än det antal som kan inplanteras i livmodern under en menstruationscykel – för att undvika att överflödiga embryon framställs,

11.  uppmanar kommissionen att garantera att rådets beslut 1999/167/EG av den 25 januari 1999 om delprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration inom området livskvalitet och förvaltning av bioresurserna (1998-2002) efterlevs fullt ut, och påpekar att det bästa sättet att tillämpa detta beslut är att se till att ingen forskningsinstitution som på något sätt medverkar till kloning av embryon från människor får anslag ur EU:s budget till någon del av sin verksamhet,

12.  uppmanar konventet för utarbetande av ett förslag till Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna att i stadgan inbegripa ett förbud om kloning av människor, oavsett utvecklingsstadium,

13.  uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar.

(1) EGT C 96, 17.4.1989, s. 165.
(2) EGT C 96, 17.4.1989, s. 171.
(3) EGT C 315, 22.11.1993, s. 224.
(4) EGT C 115, 14.4.1997, s. 92.
(5) EGT C 34, 2.2.1998, s. 164.
(6) Antagna texter, punkt 9.
(7) EGT C 320, 20.9.1996, s. 268.
(8) EGT C 286, 22.9.1997, s. 87.
(9) EGT L 64, 12.3.1999, s. 1.
(10) EGT L 213, 30.7.1998, s. 13.
(11) EGT C 98, 9.4.1999, s. 39.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy