Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 98kWORD 43k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B5-0710/2000
5 september 2000
PE 295.867
 
B5‑0751/2000
till följd av ett uttalande av kommissionen
ingivet i enlighet med artikel 37.2 i arbetsordningen
av Elizabeth Montfort, Cristiana Muscardini, Nicole Thomas-Mauro och José Ribeiro e Castro
för UEN-gruppen
om kloning av människor

Europaparlamentets resolution om kloning av människor 
B5‑0751/2000

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

-  med beaktande av den brittiska regeringens beslut att legalisera kloning för medicinsk behandling,

-  med beaktande av den amerikanska regeringens beslut att tillåta användningen av embryon för forskningsändamål,

-  med beaktande av sina resolutioner av den 16 mars 1989 (1) om genmanipulation och konstgjord befruktning "in vitro" och "in vivo" (2), och av den 12 mars 1997 om kloning (3),

-  med beaktande av Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och människans värdighet vid tillämpning av biologi och medicin (4) och parlamentets resolution av den 20 september 1996 om utkastet till konvention (5)

-  med beaktande av kommissionens förklaring av den 30 mars 2000 om kloning av människor,

-  med beaktande av sin resolution av den 30 mars 2000 om patent nr EP 695.351 (6),

-  med beaktande av uppmaningen från Europarådets parlamentariska församling av den 29 juni 2000 med en begäran om en översyn av direktiv 98/44 som anger att en gen kan patenteras om den isoleras från människokroppen,

A.  Kloning och patent är och skall förbli förbjudet när det gäller människor.

B.  En uppmjukning av förbudet mot kloning av människor strider mot respekten för mänskligt liv och mänsklig värdighet.

C.  Det är ingen som helst skillnad mellan kloning för medicinsk behandling och kloning som syftar till reproduktion.

D.  En ny semantisk strategi försöker försvaga den moraliska innebörden av kloningen av människor.

E.  Ett upphävande av förbudet motiveras i allmänhet med medicinska fördelar, som dock inte rättfärdigar användandet av embryon från människor för tillverkning av organ.

F.  Med utgångspunkt i såväl naturrätten som de mänskliga rättigheterna är forskning om tillverkning av celler från klonade embryon från människor förbjudet.

G.  Denna politik är inte moraliskt konsekvent, eftersom manipulering av människor under de första skedena i människans liv för att ta ut det biologiska material som är nödvändigt för experiment med nya behandlingsformer, varvid man tar livet av denna människa, strider på ett uppenbart sätt mot det värde som ligger i det uttalade målet att rädda andra människor.

H.  Det är viktigt att skapa ramar för och kontrollera den forskning på genetikområdet som berör människor.

1.  Parlamentet bekräftar att inga forskningshänsyn, än mindre vinsthänsyn, får överskugga respekten för det mänskliga livets värdighet och önskar att denna princip införs i nästa unionsfördrag,

2.  begär att försiktighetsprincipen omedelbart skall tillämpas,

3.  uppmanar kommissionen och rådet att råda bot på det rättsliga vakuum som råder eftersom kloning av embryon för medicinsk behandling inte omfattas av någon gemenskapsbestämmelse,

4.  bekräftar sin övertygelse att man inom biotekniken absolut måste fastställa etiska regler som grundas på respekten för den mänskliga värdigheten,

5.  uppmanar den europeiska gruppen för etikfrågor att ta hänsyn till den senaste utvecklingen i det yttrande som den skall avge inom kort,

6.  uppmanar behöriga nationella och gemenskapsmyndigheter att se till att man bekräftar förbudet mot patent på delar av människan och mot kloning av människor samt att rättsliga åtgärder vidtas i detta hänseende,

7.  uppmanar rådet att ta initiativ till en internationell konvention om användandet av levande organismer,

8.  uppmanar forskarsamhället att finna medel för att minska antalet övertaliga embryon och att fördjupa sin forskning om möjligheterna att få fram identifierbara stamceller för medicinsk behandling, i synnerhet från vuxna organ,

9.  uppmanar konventet som skall utarbeta stadgan om de grundläggande rättigheterna att bekräfta detta förbud i de ordalag som användes av parlamentet och rådet i direktivet om möjligheten att ta patent på biotekniska uppfinningar,

10.  uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar.

(1) EGT C 96, 17.4.1989, s. 165.
(2) EGT C 96, 17.4.1989, s. 171.
(3) Protokoll av detta datum, del II punkt 9.
(4) Dokument dir/jur (96)14 från Europarådets juridiska enhet.
(5) EGT C 320, 28.10.1996, s. 268.
(6) Text antagen detta datum, punkt 9.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy