Forslag til beslutning - B5-0753/2000Forslag til beslutning
B5-0753/2000

  FORSLAG TIL BESLUTNING

  5. september 2000

  på baggrund af Kommissionens redegørelse
  jf. forretningsordenens artikel 37, stk. 2
  af Paul Lannoye og Hiltrud Breyer
  for Verts/ALE-Gruppen
  om kloning af mennesker

  Se også det fælles beslutningsforslag RC-B5-0710/2000

  B5‑0753/2000

  Europa-Parlamentets beslutning om kloning af mennesker

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til Det Forenede Kongeriges regerings forslag om at tillade anvendelsen af embryoner, skabt på grundlag af erstattede cellekerner (såkaldt terapeutisk kloning) inden for lægeforskning,

  –  der henviser til, at Kommissionens rådgivningsgruppe om etik i øjeblikket er ved at udarbejde en rapport om forskning, der omfatter menneskelige stamceller, og som skal offentliggøres senere på året,

  –  der henviser til Fællesskabets femte rammeprogram for forskning, navnlig erklæringen om, at "der vil ikke blive udført forskning, i form af kloning, med det formål at erstatte en kønscelle eller embryocelle med en cellekerne fra noget andet individ, fra et embryo eller stammende fra et senere stadium end det menneskelige embryostadium" (fodnote 1 til sektion b) i tema 1 – Undersøgelse af problemer om biomedicinsk etik og bioetik med respekt for fundamentale menneskelige værdier),

  –  der henviser til sine tidligere beslutninger om dette emne, navnlig beslutning af 16. marts 1989, 28. oktober 1993, 12. marts 1997, 15. januar 1998, til sin beslutning om respekt for menneskerettighederne i Den Europæiske Union af 17. december 1998, og navnlig til den stærke overbevisning om, at forbud mod kloning af mennesker på alle stadier i udviklingen, bør gælde i hele Fællesskabet, således som det fremgår af beslutningen af 30. marts 2000,

  –  der gentager sine synspunkter, at kloning af mennesker, hvad enten det udføres på forsøgsgrundlag, i forbindelse med behandlinger vedrørende frugtbarhed, præimplantation, vævstransplantation eller ethvert andet formål, er uetisk og strider mod respekten for personen og er en alvorlig krænkelse af de grundlæggende menneskerettigheder, som under ingen omstændigheder kan begrundes eller accepteres,

  –  der henviser til Kommissionens erklæring om kloning af mennesker af 6. september 2000,

  A.  der henviser til, at det uden tvivl er nødvendigt at afveje lægeforskning som følge af fremskridt inden for viden om de menneskelige gener, mod rent etiske og sociale begrænsninger,

  B.  der henviser til, at der findes alternative og udbytterige forskningsmuligheder vedrørende genetiske sygdomme og handicap, som ikke indebærer "terapeutisk kloning", og hvor der ikke anvendes menneskelige embryoner,

  C.  der henviser til, at der findes et forbud mod anvendelsen af fællesskabsmidler enten direkte eller indirekte til en sådan forskning,

  D.  der henviser til, at skelnen mellem "terapeutisk kloning" og "reproduktiv kloning" ikke er definitiv, og enhver lempelse af det nuværende forbud vil medføre et pres for yderligere udvikling inden for produktion og anvendelse af embryoner,

  E.  der henviser til, at Det Forenede Kongeriges regerings forslag kræver tilsagn fra medlemmerne af begge Det Forenede Kongeriges parlaments kamre, som har ret til frit at afgive deres stemme efter overbevisning vedrørende dette emne,

  1.  henviser til, at "terapeutisk kloning", som indebærer fremstilling af menneskelige embryoner alene i forskningsøjemed, indebærer et grundlæggende etisk dilemma, overskrider en ukrænkelig grænse vedrørende forskningsstandarder og er i modstrid med den almene politik, Den Europæiske Union fører;

  2.  giver endnu en gang udtryk for sin modstand mod kloning af mennesker i enhver form og mod fremstilling af menneskelige embryoner alene i forskningsøjemed, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at bekræfte deres politik, at der stadig bør være forbud mod kloning af mennesker under enhver form;

  3.  opfordrer Kommissionen til strengt at gennemføre forbuddet mod anvendelsen af fællesskabsmidler til sådanne formål, som indeholdt i det femte rammeprogram;

  4.  opfordrer sine ærede kolleger, medlemmer af Det Forenede Kongeriges parlament, til at stemme efter overbevisning og afvise forslaget om at tillade anvendelsen af embryoner fremstillet af cellekerner inden for forskning, når de bliver forelagt dem;

  5.  gentager, at det insisterer på, at der bør indføres et generelt og direkte forbud inden for De Forenede Nationer mod kloning af mennesker på alle udviklingsstadier;

  6.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, medlemmerne af Det Forenede Kongeriges parlament og De Forenede Nationers generalsekretær.