Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 95kWORD 40k
Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B5-0710/2000
5 september 2000
PE 295.869
 
B5‑0753/2000
naar aanleiding van een verklaring van de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 37, lid 2 van het Reglement
door Paul A.A.J.G. Lannoye en Hiltrud Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie
over het klonen van mensen

Resolutie van het Europees Parlement over het klonen van mensen 
B5‑0753/2000

Het Europees Parlement,

-  gezien het voorstel van de VK-regering om medisch onderzoek toe te staan waarbij gebruik wordt gemaakt van via kernceltransplantatie verkregen embryo's (het zogeheten "therapeutisch klonen"),

-  overwegende dat ook het Adviescomité inzake ethiek van de Commissie momenteel een onderzoekverslag voorbereidt dat later dit jaar zal worden gepubliceerd en dat betrekking heeft op menselijke stamcellen,

-  gezien het vijfde kaderprogramma inzake onderzoek van de Gemeenschap waarin met name wordt verklaard dat "evenmin onderzoek (bekend als klonen) zal worden verricht waarbij wordt gepoogd de kern van een kiemcel of embryonale cel te vervangen door een celkern afkomstig van een willekeurig persoon, van een embryo of van een later ontwikkelingsstadium dan het menselijke embryonale stadium" (voetnoot 2 van afdeling b van thema 1 - Onderzoek naar problemen op het gebied van biomedische ethiek en bio-ethiek, met inachtneming van de fundamentele menselijke waarden),

-  onder verwijzing naar zijn resoluties over dit onderwerp, en met name die van 16 maart 1989, 28 oktober 1993, 12 maart 1997, 15 januari 1998, naar zijn resolutie over de eerbiediging van de rechten van de mens in de Europese Unie van 17 december 1998, en in het bijzonder naar zijn vaste overtuiging dat het verbod op het klonen van mensen in alle ontwikkelingsstadia in de gehele Gemeenschap van kracht moet blijven, zoals in zijn resolutie van 30 maart 2000 is neergelegd,

-  zijn standpunt bekrachtigend dat het klonen van mensen, ongeacht of dit op experimentele basis geschiedt, in het kader van vruchtbaarheidsbehandelingen, voor pre-implantatiediagnoses, voor weefseltransplantaties of met welk ander doel dan ook, onethisch is en in strijd is met de eerbiediging van het individu en een ernstige schending van de fundamentele mensenrechten vormt die onder geen enkele omstandigheid kan worden gerechtvaardigd of aanvaard,

-  gezien de verklaring van de Commissie d.d. 6 september 2000 over het klonen van mensen,

A.  overwegende dat het ongetwijfeld noodzakelijke medisch onderzoek dat voortvloeit uit de vooruitgang die is geboekt met de kennis over menselijke genetica in evenwicht moet worden gebracht met strikte ethische en sociale voorwaarden,

B.  overwegende dat er alternatieve en potentieel lonende onderzoekswegen openstaan naar genetische ziekten en afwijkingen waarbij geen gebruik van "therapeutisch klonen" of menselijke embryo's wordt gemaakt,

C.  overwegende dat het verboden is om communautaire fondsen direct of indirect voor dergelijk onderzoek aan te wenden,

D.  overwegende dat het onderscheid tussen "therapeutisch klonen" en "reproductief klonen" niet definitief is en dat afzwakking van het huidige verbod de druk om de productie en het gebruik van embryo's verder te ontwikkelen, zal vergroten,

E.  overwegende dat het voorstel van de VK-regering moet worden goedgekeurd door beide Kamers van het Britse parlement die hierover naar eer en geweten moeten kunnen stemmen,

1.  is van mening dat "therapeutisch klonen", dat het maken van menselijke embryo's voor alleen wetenschappelijke doeleinden omvat, ons voor een ernstig ethisch dilemma plaatst, een definitieve overschrijding van een normgrens op onderzoeksgebied betekent en in strijd is met het openbaar beleid dat door de Europese Unie is goedgekeurd;

2.  bevestigt andermaal zich te verzetten tegen het klonen van mensen in welke vorm dan ook en de productie van menselijke embryo's voor wetenschappelijke doeleinden en verzoekt de Commissie en de lidstaten opnieuw hun beleid te bekrachtigen om het verbod op het klonen van mensen in welke vorm dan ook te handhaven;

3.  verzoekt de Commissie het verbod om voor dergelijke doeleinden EG-fondsen te gebruiken strikt toe te passen, zoals dit in het vijfde kaderprogramma is neergelegd;

4.  verzoekt zijn waarde collega's, de leden van het VK-parlement, naar eer en geweten hun stem uit te brengen en het voorstel om onderzoek met gebruikmaking van via kernceltransplantatie verkregen embryo's toe te staan, te verwerpen als dit in stemming wordt gebracht;

5.  dringt aan een universeel en specifiek verbod van de Verenigde Naties op het klonen van mensen in alle stadia van hun vorming en ontwikkeling;

6.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regeringen van de lidstaten, de leden van het Britse parlement en de secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

Juridische mededeling - Privacybeleid