Forslag til beslutning - B5-0755/2000Forslag til beslutning
B5-0755/2000

FORSLAG TIL BESLUTNING

5. september 2000

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 37, stk. 2
af Robert Goebbels og Evelyne Gebhardt
for PSE-Gruppen
om kloning af menneskelige embryoner til terapeutiske formål

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B5-0702/2000

B5‑0755/2000

Europa-Parlamentets beslutning om kloning af menneskelige embryoner til terapeutiske formål

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til, at Det Forenede Kongerige har truffet afgørelse om at fremsætte lovforslag om at tillade kloning af menneskelige embryoner til terapeutiske formål, mens kloning til reproduktive formål fortsat er forbudt; der henviser til tilsvarende udviklinger i De Forenede Stater,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser, der forbyder anvendelse af menneskelige embryoner til industrielle eller kommercielle formål,

–  der henviser til sine beslutninger af 16. marts 1989 om de etiske og retlige problemer i forbindelse med genteknik og om kunstig befrugtning "in vivo" og "in vitro", af 12. marts 1997 og 15. januar 1998 om kloning af mennesker og af 30. marts 2000 om patent EP 695 351,

A.  der henviser til, at den videnskabelige forskning, der er en nøgle til menneskeligt fremskridt, skal fortsættes, men at dette dog ikke må undergrave menneskets værdighed og integritet,

B.  der henviser til, at videnskabelige fremskridt inden for humancelleteknologi frembyder nye muligheder for farmaceutisk og medicinsk forskning, sundhedspleje og behandling af hidtil uhelbredelige genetiske sygdomme,

C.  der henviser til, at visse teknikker og et eventuelt misbrug heraf, navnlig kloning af menneskelige embryoner, vækker stor uro blandt offentligheden og rejser alvorlige etiske spørgsmål, som må gøres til genstand for en fuld og velinformeret offentlig debat,

D.  der henviser til, at offentligheden må være fuldt informeret, og at Den Europæiske Union må spille en førende rolle til fremme af en offentlig debat,

1.  vedtager at nedsætte et midlertidigt udvalg om bioetik i Europa-Parlamentet, så der skabes et offentligt forum for en velinformeret og væsentlig debat om disse spørgsmål;

2.  opfordrer Kommissionen til at fremsætte forslag, der sikrer Parlamentets deltagelse i forbindelse med etiske anliggender vedrørende bioteknologi;

3.  anmoder den europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Videnskab og Nye Teknologier om at afgive sin udtalelse om kloning af menneskelige embryoner til terapeutiske formål så hurtigt som muligt og anmoder Kommissionen om at undersøge dens overensstemmelse med europæisk lov;

4.  gentager sin overbevisning om, at det er væsentligt at fastlægge etiske og juridiske retningslinjer på grundlag af respekt for menneskets værdighed på det bioteknologiske område;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.