Πρόταση ψηφίσματος - B5-0755/2000Πρόταση ψηφίσματος
B5-0755/2000

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

5 Σεπτεμβρίου 2000

εν συνεχεία της δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών Robert Goebels και Evelyne Gebhardt
εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΚ
σχετικά με την κλωνοποίηση ανθρώπινων εμβρύων για θεραπευτικούς σκοπούς

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B5-0702/2000

B5‑0755/2000

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κλωνοποίηση ανθρώπινων εμβρύων για θεραπευτικούς σκοπούς

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου να υποβάλει νομοσχέδιο προκειμένου να επιτρέψει την κλωνοποίηση ανθρώπινων εμβρύων για θεραπευτικούς σκοπούς, ενώ εξακολουθεί να απαγορεύει την κλωνοποίηση με στόχο την αναπαραγωγή· έχοντας υπόψη ανάλογες εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 98/44/ΕΚ της 6ης Ιουλίου 1998 σχετικά με τη νομική προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων, η οποία απαγορεύει οποιαδήποτε χρήση ανθρώπινων εμβρύων για βιομηχανικούς ή εμπορικούς σκοπούς,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 16ης Μαρτίου 1989 σχετικά με τα δεοντολογικά και νομικά προβλήματα της γενετικής μηχανικής και της τεχνητής γονιμοποίησης “in vivo” και “in vitro”, της 12ης Μαρτίου 1997 και της 15ης Ιανουαρίου 1998 σχετικά με την κλωνοποίηση ανθρώπων και της 30ης Μαρτίου 2000 σχετικά με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ΕΚ αριθ. 695 351,

A.  εκτιμώντας ότι η επιστημονική έρευνα, η οποία έχει καίρια σημασία για την πρόοδο της ανθρωπότητας πρέπει να προχωρήσει· εκτιμώντας, ωστόσο, ότι η έρευνα αυτού του είδους δεν επιτρέπεται να υπονομεύει την αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα του ανθρώπου,

B.  εκτιμώντας ότι η επιστημονική πρόοδος στον τομέα της τεχνολογίας των ανθρώπινων κυττάρων παρέχει νέες δυνατότητες όσον αφορά τη φαρμακευτική και ιατρική έρευνα, την ιατρική περίθαλψη και τη θεραπεία γενετικών ασθενειών οι οποίες μέχρι σήμερα δεν ήταν θεραπεύσιμες,

Γ.  εκτιμώντας ότι ορισμένες τεχνικές και η πιθανή κατάχρησή τους, και ιδιαιτέρως η κλωνοποίηση ανθρώπινων εμβρύων, ανησυχούν ιδιαιτέρως την κοινή γνώμη και εγείρουν σοβαρά ερωτήματα δεοντολογίας, τα οποία θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο εκτεταμένης και ενημερωμένης δημόσιας συζήτησης,

Δ.  εκτιμώντας ότι το κοινό πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένο και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο όσον αφορά την προώθηση δημόσιας συζήτησης,

1.  αποφασίζει να συστήσει στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσωρινή επιτροπή για τη βιοηθική , προκειμένου να παράσχει μια δημόσια πλατφόρμα που να καθιστά δυνατή της διεξαγωγή μιας ενημερωμένης και ουσιαστικής συζήτησης σχετικά με τα ζητήματα αυτά·

2.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις με στόχο τη εξασφάλιση της συμμετοχής του Κοινοβουλίου όταν πρόκειται για ζητήματα δεοντολογίας που σχετίζονται με τη βιοτεχνολογία·

3.  καλεί την Ευρωπαϊκή ομάδα για την ηθική της επιστήμης και των νέων τεχνολογιών να εκδώσει το συντομότερο δυνατό γνωμοδότηση σχετικά με την κλωνοποίηση ανθρώπινων εμβρύων για θεραπευτικούς σκοπούς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξακριβώσει εάν η εν λόγω γνωμοδότηση είναι σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία·

4.  επιβεβαιώνει την πεποίθησή του ότι είναι σημαντικό να οριστούν κατευθυντήριες γραμμές ηθικής και νομικής φύσεως με βάση το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στον τομέα της βιοτεχνολογίας·

5.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και το Συμβούλιο καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.