Päätöslauselmaesitys - B5-0755/2000Päätöslauselmaesitys
B5-0755/2000

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

5. syyskuuta 2000

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 37 artiklan 2 kohdan mukaisesti
Esittäjä(t): Robert Goebbels ja Evelyne Gebhardt
PSE-ryhmän puolesta
Ihmisalkioiden kloonaus lääketieteellisiin tarkoituksiin

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B5-0702/2000

B5‑0755/2000

Euroopan parlamentin päätöslauselma ihmisalkioiden kloonauksesta lääketieteellisiin tarkoituksiin

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen päätöksen ehdottaa lakiluonnosta, joka sallii ihmisalkioiden kloonauksen lääketieteellisiin tarkoituksiin, mutta kieltää edelleen kloonauksen lisääntymistarkoituksiin; ottaa huomioon vastaavanlaisen kehityksen Yhdysvalloissa,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston 6. heinäkuuta 1998 antaman direktiivin 98/44/EY bioteknologian keksintöjen oikeudellisesta suojasta, joka kieltää ihmisalkioiden teollisen tai kaupallisen käytön,

–  ottaa huomioon 16. maaliskuuta 1989 antamansa päätöslauselmat geenitekniikan eettisistä ja oikeudellisista ongelmista ja in vivo ja in vitro -keinohedelmöityksestä, 12. maaliskuuta 1997 ja 15. tammikuuta 1998 antamansa päätöslauselmat ihmisten kloonauksesta sekä 30. maaliskuuta 2000 antamansa päätöslauselman EU:n patentista nro 695351,

A.  katsoo, että tieteellistä tutkimusta, joka on ratkaisevaa ihmiskunnan edistysaskeleiden saavuttamisen kannalta, on jatkettava; katsoo, että tällainen tutkimus ei saa kuitenkaan vähentää ihmisen arvokkuutta ja koskemattomuutta,

B.  katsoo, että ihmissoluteknologiassa saavutettu tieteellinen edistyminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia lääke- ja lääketieteelliselle tutkimukselle, terveydenhoidolle ja toistaiseksi parantumattomien geneettisten sairauksien hoidolle,

C.  katsoo, että tietyt tekniikat ja niiden mahdollinen väärinkäyttö, erityisesti ihmisalkioiden kloonaus, aiheuttaa huomattavaa julkista huolestumista ja herättää vakavia eettisiä kysymyksiä, joita tulee käsitellä avoimessa ja asiapitoisessa julkisessa keskustelussa,

D.  katsoo, että julkinen tiedottaminen on välttämätöntä ja että Euroopan unionin on vastattava ensisijaisesti julkisen keskustelun edistämisestä,

1.  päättää perustaa bioetiikkaa käsittelevän Euroopan parlamentin tilapäisen komitean julkisen foorumin tarjoamiseksi näitä kysymyksiä koskevalle asiapitoiselle ja perusteelliselle keskustelulle;

2.  kehottaa komissiota laatimaan ehdotuksia varmistaakseen parlamentin osallistumisen bioteknologiaan liittyvien eettisten kysymysten käsittelyyn;

3.  kehottaa luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevää eurooppalaista työryhmää antamaan mahdollisimman pian lausunnon ihmisalkioiden kloonauksesta lääketieteellisiin tarkoituksiin; kehottaa Euroopan komissiota vahvistamaan, että se on EU:n lainsäädännön mukainen;

4.  toistaa olevansa vakuuttunut, että on olennaisen tärkeää määrittää ihmisarvon kunnioittamiseen perustuvat bioteknologian alan eettiset ja oikeudelliset suuntaviivat;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.