Förslag till resolution - B5-0755/2000Förslag till resolution
B5-0755/2000

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

5 september 2000

till följd av ett uttalande av kommissionen
ingivet i enlighet med artikel 37.2 i arbetsordningen
av Robert Goebbels och Evelyne Gebhardt
för PSE-gruppen
om kloning av embryon från människor för medicinsk behandling

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B5-0702/2000

B5‑0755/2000

Europaparlamentets resolution om kloning av embryon från människor för medicinsk behandling

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

-  med beaktande av regeringen i Förenade kungarikets beslut att lägga fram ett förslag till lagstiftning som tillåter kloning av embryon från människor för medicinsk behandling, medan reproduktiv kloning även i fortsättningen kommer att vara förbjudet; med beaktande av en liknande utveckling i Förenta staterna,

-  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG av den 6 juli 1998 om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar, i vilket all användning av embryon från människor i industriellt eller kommersiellt syfte förbjuds,

-  med beaktande av sina resolutioner av den 16 mars 1989 om genteknikens etiska och rättsliga problem och om konstgjord befruktning "in vivo" och "in vitro", av den 12 mars 1997 och 15 januari 1998 om kloning av människor samt av den 30 mars 2000 om patent EP nr 695.351, och av följande skäl:

A.  Vetenskaplig forskning är nyckeln till mänskliga framsteg och måste fullföljas. Den bör dock inte undergräva människans värdighet och integritet.

B.  Vetenskapliga framsteg inom mänsklig cellteknologi erbjuder nya möjligheter inom den farmaceutiska och medicinska forskningen, hälsovården och behandlingen av hittills obotliga, genetiska sjukdomar.

C.  Viss teknik och riskerna för att denna missbrukas, i synnerhet kloning av embryon från människor, ger upphov till stor oro bland allmänheten och till allvarliga etiska frågor som måste vara föremål för en uttömmande, allmän debatt som grundar sig på fakta,

D.  Allmänheten måste få fullständig information och Europeiska unionen måste inta en ledande roll när det gäller att främja en öppen debatt.

1.  Parlamentet beslutar att upprätta en tillfällig kommitté för bioetik i Europaparlamentet för att tillhandahålla en allmän plattform för en konkret debatt i dessa frågor, vilken grundar sig på fakta,

2.  uppmanar kommissionen att lägga fram förslag för att Europaparlamentet skall kunna delta i arbetet kring bioteknikens etiska frågor;

3.  uppmanar den europeiska gruppen för etikfrågor inom naturvetenskap och ny teknik att så snart som möjligt avge sitt yttrande över kloning av embryon från människor för medicinsk behandling, och uppmanar kommissionen att kontrollera om det är förenligt med EU:s lagstiftning,

4.  bekräftar åter att det är ytterst viktigt att inom biotekniken fastställa etiska och rättsliga riktlinjer som grundar sig på respekten för mänsklig värdighet,

5.  uppdrar åt talmannen att vidarebefordra denna resolution till kommissionen, rådet samt medlemsstaternas regeringar och parlament.