Πρόταση ψηφίσματος - B5-0762/2000Πρόταση ψηφίσματος
B5-0762/2000

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

5 Σεπτεμβρίου 2000

εν συνεχεία της δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών Maurizio Turco, Emma Bonino, Marco Pannella, Marco Cappato, Gianfranco Dell' Alba, Benedetto Della Vedova και Olivier Dupuis
εξ ονόματος της Ομάδας ΤΣΑΒ
σχετικά με την κλωνοποίηση ανθρωπίνων εμβρύων για θεραπευτικούς σκοπούς

B5‑0762/2000

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κλωνοποίηση ανθρωπίνων εμβρύων για θεραπευτικούς σκοπούς

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του της 28ης Οκτωβρίου 1993 σχετικά με την κλωνοποίηση του ανθρωπίνου εμβρύου[1] και της 12ης Μαρτίου 1997 για την κλωνοποίηση[2],

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα δικαιώματα του ανθρώπου και την βιοϊατρική, καθώς και το συνημμένο της πρωτόκολλο που απαγορεύει την κλωνοποίηση ανθρωπίνων όντων,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Ομάδας Ηθικής της 28ης Μαΐου 1997 σχετικά με τις ηθικές πτυχές των τεχνικών κλωνοποίησης,

A.  λαμβάνοντας υπόψη τις προόδους που επιτελέσθηκαν κατά τα τελευταία έτη στον τομέα της βιοτεχνολογίας και τις σημαντικές θεραπευτικές προοπτικές που θα μπορούσαν να προκύψουν για την ανθρωπότητα,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι πρόοδοι απαιτούν κάποια ενημέρωση των σχετικών ισχυουσών νομοθεσιών προκειμένου να επιτραπεί η έρευνα στον τομέα της κλωνοποίησης εμβρύου για θεραπευτικούς σκοπούς ενώ θα απαγορεύεται σταθερά η κλωνοποίηση για λόγους αναπαραγωγής,

1.  χαιρετίζει τις πρόσφατες αποφάσεις της αγγλικής κυβέρνησης να φέρει ενώπιον του Κοινοβουλίου μια πρόταση εκπονηθείσα βάσει προτάσεων διαφόρων και αξιόλογων επιτροπών βιοηθικής με σκοπό να επιτραπεί η κλωνοποίηση και η χρήση ανθρωπίνων εμβρύων όχι άνω των 14 ημερών για θεραπευτικούς σκοπούς, τονίζοντας όμως και πάλι την απαγόρευση της κλωνοποίησης για αναπαραγωγή·

2.  υποστηρίζει ότι ο προσδιορισμός ενός σαφούς και ακριβούς νομικού πλαισίου - αντί για μία απαγορευτική επιλογή - που θα εξουσιοδοτεί υπό ορισμένους όρους τον πειραματισμό για θεραπευτικούς σκοπούς όσον αφορά την κλωνοποίηση ανθρωπίνων εμβρύων θα επιτρέψει την αποφυγή ανεξελέγκτων παρεκτροπών·

3.  εκφράζει την πεποίθησή του ότι η νομιμοποίηση των ερευνών στον τομέα αυτό μπορεί να ανοίξει νέα επιστημονικά και υγειονομικά σύνορα πλούσια σε πιθανές λύσεις σε περίπτωση ασθενειών σήμερα αθεράπευτων ή δύσκολα θεραπευσίμων από τις οποίες πάσχουν εκατομμύρια άνθρωποι·

4.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να συμβάλουν στην επιστημονική εξέλιξη νομιμοποιώντας - δηλαδή υποβάλλοντάς την σε έναν αυστηρό δημόσιο έλεγχο - την έρευνα για τα ανθρώπινα έμβρυα και την κλωνοποίησή τους για θεραπευτικούς σκοπούς·

5.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.