Förslag till resolution - B5-0762/2000Förslag till resolution
B5-0762/2000

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

5 september 2000

till följd av ett uttalande av kommissionen
ingivet i enlighet med artikel 37.2 i arbetsordningen
av Maurizio Turco, Emma Bonino, Marco Pannella, Marco Cappato, Gianfranco Dell'Alba, Benedetto Della Vedova och Olivier Dupuis
för TDI-gruppen
om kloning av embryon från människor för medicinsk behandling

B5‑0762/2000

Europaparlamentets resolution om kloning av embryon från människor för medicinsk behandling

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

-  med beaktande av sina föregående resolutioner av den 28 oktober 1993 om kloning av embryon från människor [1], och av den 12 mars 1997 om kloning [2],

-  med beaktande av Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna och biomedicin, liksom dess tilläggsprotokoll där kloning av människor förbjuds,

-  med beaktande av den europeiska gruppen för etikfrågors yttrande av den 28 maj 1997 över de etiska aspekterna med kloningstekniken, och av följande skäl:

A.  De senaste åren har det gjorts stora framsteg inom sektorn för bioteknologi vilket skulle kunna innebära stora möjligheter för mänskligheten när det gäller medicinsk behandling.

B.  Dessa framsteg kräver att gällande lagstiftning på området uppdateras för att forskningen om kloning av embryon för medicinsk behandling skall tillåtas, även om förbudet mot reproduktiv kloning skall finnas kvar.

1.  Parlamentet gratulerar den engelska regeringen till dess senaste beslut om att lägga fram ett förslag i parlamentet, vilket utarbetats på grundval av förslag från olika ansedda bioetiska kommittéer och syftar till att tillåta kloning och användning av embryon från människor i upp till 14 dagar i medicinskt syfte, samtidigt som den bekräftar förbjudet mot reproduktiv kloning,

2.  hävdar att man genom att fastställa ett tydligt och klart rättsligt regelverk – i stället för alternativet med en prohibitionistisk infallsvinkel – som under strikta förhållanden tillåter experiment med kloning av embryon från människor för medicinsk behandling, kommer att medföra att ett okontrollerbart missbruk kan undvikas,

3.  uttrycker sin övertygelse om att en legalisering av forskning på detta område kan ge upphov till nya möjligheter på det vetenskapliga området och inom hälsovården, möjligheter som är fulla av potentiella lösningar på sjukdomar som idag är helt eller nästan obotliga och som miljoner individer lider av,

4.  uppmanar Europeiska unionen och medlemsstaterna att bidra till den vetenskapliga utvecklingen genom att legalisera forskningen – det vill säga underställa denna en strikt offentlig kontroll – om embryon från människor och kloning av dessa för medicinsk behandling,

5.  uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.