Forslag til beslutning - B5-0438/2003Forslag til beslutning
B5-0438/2003

FORSLAG TIL HENSTILLING TIL RÅDET

20. oktober 2003

jf. forretningsordenens artikel 49, stk. 1
af Bastiaan Belder
for EDD-Gruppen
om forbindelserne mellem EU og Rusland

B5‑0438/2003

Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om forbindelserne mellem EU og Rusland

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Rusland,

-  der henviser til Den Europæiske Unions fælles strategi over for Rusland, hvis anvendelsesperiode er blevet forlænget til den 24. juni 2004,

-  der henviser til Kommissionens landestrategidokument og det vejledende nationale program for Rusland i Tacis-regi,

-  der henviser til sine tidligere beslutninger om gennemførelsen af den fælles strategi, den nordlige dimension, Kaliningrad, Tjetjenien, Ukraine og det sydlige Kaukasus,

-  der henviser til forretningsordenens artikel 49, stk. 1,

A.  der henviser til, at Rusland i kraft af landets størrelse, ressourcer, politik og ambitioner spiller en afgørende rolle for sikkerhed og stabilitet i Europa,

B.  der henviser til, at Ruslands betydning som direkte nabo til EU vil blive øget yderligere som følge af EU's udvidelse,

C.  der henviser til, at der i høj grad hersker overensstemmelse mellem EU's og Ruslands interesser med hensyn til bilateralt handelsmæssigt og økonomisk samarbejde, og at der også på mange andre områder er væsentlige sammenfaldende interesser, når det gælder forskellige "bløde sikkerhedsudfordringer",

D.  der henviser til, at grundlaget for EU's politik over for Rusland, og navnlig partnerskabs- og samarbejdsaftalen, den fælles strategi og Tacis-programmet, blev fastlagt for nogle år siden, og at det derfor må tages op til fornyet vurdering på baggrund af de nu indhøstede erfaringer hermed samt de nye udviklingstendenser, som EU bør reagere på,

E.  der henviser til, at EU og Rusland i fælles erklæringer beskriver de bilaterale forbindelser som et strategisk partnerskab baseret på fælles værdier, men at der i disse koncepter gør sig forskellige problemer gældende; der henviser til, at Parlamentet kan yde et nyttigt bidrag til udvikling af forbindelserne, bl.a. ved at diskutere disse problemer åbent og medvirke til at sikre, at EU's politik over for Rusland kombinerer et højt ambitionsniveau med en tilstrækkelig portion realisme,

F.  der henviser til, at EU og Rusland har erklæret det for en langsigtet målsætning at skabe et fælles økonomisk område, et fælles område med fred, sikkerhed og retfærdighed, et område med samarbejde om ekstern sikkerhed og et område med forskning og uddannelse, herunder kulturelle aspekter; der henviser til, at der kun er fundet svar på et fåtal af spørgsmål om den egentlige betydning heraf, og at det ligeledes stadig er uklart, i hvilket omfang rammerne for forbindelserne mellem EU og Rusland og det bredere europæiske politiske rammeværk bør bringes på linje indbyrdes,

G.  der henviser til, at ukoordinerede udtalelser fra ledere i medlemsstaterne komplicerede forhandlingerne med Rusland om Kaliningrad-transitspørgsmålet, og at større solidaritet mellem medlemsstaterne i visse sammenhænge ville forbedre EU's evne til at forsvare væsentlige værdier og interesser,

H.  der bemærker, at Rusland ikke har gennemgået en omstilling af den karakter, som blev forventet, da det internationale samfund og herunder EU for en halv snes år siden udformede det grundlæggende svar på udviklingen; der er overbevist om, at EU fuldt ud må tage hensyn til den situation, der opstår, hvis Rusland i stedet konsoliderer et "reguleret demokrati", hvis de økonomiske reformer fortsat forløber relativt langsomt, i det mindste så længe udvindingsindustrien trives, og hvis det i praksis viser sig, at ønsket om at udøve stadig større indflydelse på visse nabolande vejer lige så tungt som indsatsen for at tilvejebringe samarbejdsløsninger til gensidig fordel,

1.  henstiller til Rådet at erstatte den fælles strategis urealistisk bredtfavnende overordnede målsætninger for EU's politik over for Rusland med følgende hovedmålsætninger:

  • -sikring af et godt naboskab, bl.a. gennem passende grænseforvaltning, grænseoverskridende samarbejde og effektive foranstaltninger til afhjælpning af "bløde sikkerhedsproblemer" såsom nukleare risici, forurening, grænseoverskridende kriminalitet osv.,
  • -udnyttelse af mulighederne for øget samhandel, tættere økonomiske relationer og samarbejde til gensidig fordel på andre områder,
  • -fremme af menneskerettigheder og demokrati,
  • -samarbejde om løsning af "fastfrosne konflikter" i det sydlige Kaukasus, afklaring af Transnistria-spørgsmålet og kontrol med den internationale våbenhandel;

2.  bemærker, at det snævre tekniske bistandskoncept, som danner grundlag for Tacis-programmet, afspejler urealistiske forventninger til omstillingsprocessen på tidspunktet for programmets påbegyndelse; påpeger, at formålstjenligheden af at benytte Tacis til støtte for ovenstående politiske målsætninger desuden er alvorligt begrænset af de besværlige og særdeles tidkrævende procedurer, som er forbundet hermed; opfordrer derfor til, at der til erstatning heraf udformes et nyt virkemiddel, når forordningen udløber i 2006, og anbefaler, at Kommissionen i mellemtiden tager alle muligheder i brug for at anvende Tacis-programmet mere fleksibelt;

3.  pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet og til orientering til Kommissionen.