Πρόταση ψηφίσματος - B5-0438/2003Πρόταση ψηφίσματος
B5-0438/2003

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

20 Οκτωβρίου 2003

σύμφωνα με το άρθρο 49, παράγραφος 1, του Κανονισμού
του Bastiaan Belder
εξ ονόματος της Ομάδας ΕΔΔ
για τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας

B5‑0438/2003

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο για τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας.

–  έχοντας υπόψη την κοινή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Ρωσία, της οποίας η περίοδος εφαρμογής παρετάθη μέχρι τις 24 Ιουνίου 2004,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο στρατηγικής ανά χώρα που εκπόνησε η Επιτροπή καθώς και το Εθνικό Ενδεικτικό Πρόγραμμα TACIS για τη Ρωσία,

–  έχοντας υπόψη τα παλαιότερα ψηφίσματά του για την εφαρμογή της κοινής στρατηγικής, τη Βόρεια Διάσταση, το Καλίνιγκραντ, την Τσετσενία, την Ουκρανία και το Νότιο Καύκασο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 49, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία, λόγω του μεγέθους της, των πόρων της, των πολιτικών και των φιλοδοξιών της διαδραματίζει κομβικό ρόλο για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημασία της Ρωσίας ως άμεσα γειτνιάζουσας με την ΕΕ χώρας, θα αυξηθεί περαιτέρω λόγω της διεύρυνσης της ΕΕ,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο βαθμό συμπληρωματικότητας των συμφερόντων της ΕΕ και της Ρωσίας όσον αφορά το διμερές εμπόριο και την οικονομική συνεργασία, καθώς και τα σημαντικά κοινά συμφέροντα που υπάρχουν σε πολλούς άλλους τομείς, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και οι διάφορες προκλήσεις "ήπιας ασφάλειας",

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεμέλια της πολιτικής της ΕΕ για τη Ρωσία, και ιδίως η συμφωνία εταιρικής σχέσης, η κοινή στρατηγική και το πρόγραμμα TACIS, ετέθησαν πριν από αρκετά χρόνια και πρέπει να αναθεωρηθούν, με βάση την εμπειρία που αποκομίστηκε από την εφαρμογή τους, καθώς και τις νέες εξελίξεις στις οποίες πρέπει να ανταποκριθεί η ΕΕ,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινές δηλώσεις ΕΕ-Ρωσίας περιγράφουν τις διμερείς σχέσεις "ως στρατηγική συνεργασία στη βάση κοινών αξιών", αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν διάφορα προβλήματα σε σχέση με τις έννοιες αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της σχέσης, επί παραδείγματι, με ανοικτή συζήτηση των προβλημάτων αυτών και συμβάλλοντας στο να διασφαλιστεί ότι η πολιτική της ΕΕ για τη Ρωσία θα συνδυάσει το υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας με επαρκή δόση ρεαλισμού,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Ρωσία έχουν διακηρύξει ως μακροπρόθεσμο στόχο τη δημιουργία κοινού οικονομικού χώρου, ενός κοινού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, ένα χώρο συνεργασίας στον τομέα της εξωτερικής ασφάλειας και ένα χώρο έρευνας και παιδείας, όπου περιλαμβάνονται και πολιτισμικές πτυχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι στιγμής, λίγα είναι τα ερωτήματα που έλαβαν απάντηση όσον αφορά την πραγματική σημασία της έννοιας αυτής και εξακολουθεί να παραμένει ασαφής ο βαθμός στον οποίο το πλαίσιο των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας πρέπει να ευθυγραμμιστεί με το πλαίσιο πολιτικής της ευρύτερης Ευρώπης,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ασυντόνιστες δηλώσεις που διατυπώθηκαν από ηγέτες κρατών μελών περιέπλεξαν τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία όσον αφορά το καθεστώς διαμετακόμισης του Καλίνιγκραντ και ότι η επίδειξη μεγαλύτερης αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών σε ορισμένους τομείς θα βελτίωνε την ικανότητα της ΕΕ να προασπίσει σημαντικές αξίες και συμφέροντα,

Η.  επισημαίνοντας ότι η Ρωσία δεν προχώρησε στη μετάβαση που προβλεπόταν όταν η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης και της ΕΕ, διετύπωνε τη βασική στάση της έναντι των εξελίξεων που σημειώθηκαν στη χώρα πριν από μια δεκαετία· πεπεισμένο ότι αν αντί αυτού παγιωθεί μια "υπό διαχείριση δημοκρατία", αν οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις παραμείνουν σχετικά περιορισμένες, τουλάχιστον μέχρις ότου οι εξορυκτικές βιομηχανίες συνεχίσουν να ευημερούν, και αν, στην πράξη, η ακόμη μεγαλύτερη αύξηση της επιρροής σε ορισμένες γειτονικές χώρες είναι εξίσου σημαντική με την αναζήτηση αμοιβαίως επωφελών λύσεων μέσω συνεργασίας, η ΕΕ πρέπει να τα λάβει δεόντως υπόψη,

1.  συνιστά στο Συμβούλιο να αντικαταστήσει τους εκτός πραγματικότητας γενικούς στόχους της πολιτικής της ΕΕ έναντι της Ρωσίας που περιγράφονται στην Κοινή Στρατηγική, με τους κάτωθι βασικούς στόχους

  • -διασφάλιση καλών σχέσεων γειτονίας, συμπεριλαμβανομένης και της ορθής διαχείρισης των συνόρων, διασυνοριακή συνεργασία και αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση προβλημάτων "ήπιας ασφάλειας", όπως επικίνδυνα πυρηνικά, ρύπανση, διασυνοριακό έγκλημα κλπ,
  • -εκμετάλλευση των δυνατοτήτων για αύξηση του εμπορίου, εμβάθυνση των οικονομικών σχέσεων και αμοιβαίως επωφελή συνεργασία σε άλλους τομείς,
  • -προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας,
  • -συνεργασία για την αντιμετώπιση "παγωμένων συγκρούσεων" στο Νότιο Καύκασο, με την επίλυση του θέματος της Τρανσνίστρια και τον έλεγχο του διεθνούς εμπορίου όπλων·

2.  επισημαίνει ότι η συσταλτική αντίληψη της τεχνικής βοήθειας, που αποτελεί τη βάση του προγράμματος TACIS, απηχεί τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες που υπήρχαν την εποχή που σχεδιαζόταν το πρόγραμμα, σε σχέση με τη διαδικασία μετάβασης· επισημαίνει ότι η χρησιμότητα του προγράμματος TACIS για τη στήριξη των ανωτέρω στόχων πολιτικής περιορίζεται σημαντικά λόγω των επαχθών και υπερβολικά χρονοβόρων διαδικασιών που αυτό συνεπάγεται· κατά συνέπεια, ζητεί να υπάρξει ένα νέο μέσο το οποίο θα αντικαταστήσει τον κανονισμό που λήγει το 2006 και, στο μεταξύ, συνιστά στην Επιτροπή να εκμεταλλευθεί όλες τις δυνατότητες για την αξιοποίηση του προγράμματος TACIS κατά πιο ευέλικτο τρόπο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στην Επιτροπή.