Päätöslauselmaesitys - B5-0438/2003Päätöslauselmaesitys
B5-0438/2003

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE

20. lokakuuta 2003

työjärjestyksen 49 artiklan 1 kohdan mukaisesti
Esittäjät: Bastiaan Belder
EDD-ryhmän puolesta
EU:n ja Venäjän suhteet

B5‑0438/2003

Euroopan parlamentin suositus neuvostolle EU:n ja Venäjän suhteista

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ja Venäjän kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin yhteisen Venäjän-strategian, jonka soveltamista on jatkettu 24 päivään kesäkuuta 2004,

–  ottaa huomioon komission Venäjästä laatiman maakohtaisen strategia-asiakirjan sekä Tacisin Venäjää koskevan kansallisen suunnitteluohjelman,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa yhteisestä strategiasta, pohjoisesta ulottuvuudesta, Kaliningradista, Tšetšeniasta, Ukrainasta ja Etelä-Kaukasuksesta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 49 artiklan 1 kohdan,

A.  katsoo, että Venäjä on kokonsa, resurssiensa, politiikkansa ja tavoitteidensa vuoksi merkittävä tekijä Euroopan turvallisuuden ja vakauden kannalta,

B.  katsoo, että Venäjän merkitys EU:n rajanaapurina kasvaa entisestään unionin laajentumisen myötä,

C.  katsoo, että EU:n ja Venäjän edut ovat hyvin pitkälti yhdenmukaisia kahdenvälisen kaupan ja taloudellisen yhteistyön aloilla ja että merkittäviä yhteisiä etuja on myös monilla muilla aloilla, kuten nk. pehmeiden turvallisuusuhkien yhteydessä,

D.  ottaa huomioon, että EU:n Venäjän-politiikan perusta, etenkin kumppanuus- ja yhteistyösopimus, yhteinen strategia ja Tacis-ohjelma, on luotu vuosia sitten ja että niitä on arvioitava uudelleen ottaen huomioon niiden soveltamisesta saadut kokemukset sekä uudet kehityssuunnat, joihin EU:n on reagoitava,

E.  ottaa huomioon, että kahdenvälistä suhdetta kuvataan EU:n ja Venäjän yhteisissä julkilausumissa yhteisiin arvoihin perustuvaksi strategiseksi kumppanuudeksi, mutta näiden käsitteiden yhteydessä ilmenee erilaisia ongelmia; katsoo, että parlamentti voi edistää suhteiden kehittämistä mm. keskustelemalla näistä ongelmista avoimesti ja avustamalla sen varmistamisessa, että EU:n Venäjän-politiikassa yhdistetään kunnianhimoiset tavoitteet riittävään realismiin;

F.  ottaa huomioon, että EU ja Venäjä ovat julistaneet pitkän aikavälin tavoitteekseen yhteisen talousalueen, yhteisen vapauteen, turvallisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen perustuvan alueen, ulkoisen turvallisuuden yhteistyöalueen sekä kulttuurinäkökohdat kattavan tutkimuksen ja koulutuksen alueen luomisen; ottaa huomioon, että vain harvoihin tämän todellista tarkoitusta koskeviin kysymyksiin on saatu vastaus ja että on edelleen epäselvää, missä määrin EU:n ja Venäjän suhteiden ja laajemman Eurooppa-politiikan puitteet olisi sovitettava toisiinsa,

G.  ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden päämiesten koordinoimattomat lausunnot hankaloittivat Venäjän kanssa käytäviä neuvotteluja Kaliningradin kauttakulkujärjestelyistä, ja katsoo, että jäsenvaltioiden olisi tehostettava solidaarisuuttaan tietyissä yhteyksissä, mikä parantaisi EU:n valmiuksia merkittävien arvojen ja etujen puolustamiseen;

H.  ottaa huomioon, ettei Venäjällä ole toteutunut sellaista siirtymää kuin ennakoitiin siinä vaiheessa, kun kansainvälinen yhteisö ja EU laativat reagointimalleja sikäläisiin kehityssuuntiin yli vuosikymmen sitten; on vakuuttunut siitä, että jos sen sijaan vakiinnutetaan nk. hallittu demokratia, jos talousuudistukset toteutuvat suhteellisen hitaasti ainakin niin pitkään kuin kaivannaisteollisuus kukoistaa ja jos eräitä naapureita koskevan vaikutusvallan voimistaminen on käytännössä yhtä tärkeää kuin kumpaakin osapuolta hyödyttäviin yhteistyöratkaisuihin pyrkiminen, EU:n on otettava nämä seikat täysipainoisesti huomioon,

1.  suosittelee neuvostolle yhteisessä strategiassa vahvistetun EU:n Venäjän-politiikan epärealistisen laajojen päätavoitteiden korvaamista seuraavilla päätavoitteilla:

  • hyvien naapuruussuhteiden varmistaminen, johon sisältyy asianmukainen rajavalvonta, rajaseutuyhteistyö ja tehokkaita toimia nk. pehmeiden turvallisuusongelmien, kuten ydinuhkien, saasteiden, rajat ylittävän rikollisuuden jne., ratkaisemiseksi,
  • lisääntyneen kaupan, tehostettujen taloussuhteiden ja muilla aloilla toteutettavan kumpaakin osapuolta hyödyttävän yhteistyön suomien mahdollisuuksien hyödyntäminen,
  • ihmisoikeuksien ja demokratian edistäminen,
  • yhteistyö Etelä-Kaukasuksen lukkiutuneiden selkkausten ja Transnistrian kysymyksen ratkaisemiseksi sekä kansainvälisen asekaupan valvomiseksi;

2.  ottaa huomioon, että Tacis-ohjelman perustan muodostava teknisen tuen kapea käsite osoittaa, että siirtymäprosessiin kohdistettiin ohjelmaa käynnistettäessä epärealistisia odotuksia; korostaa, että Tacis-ohjelman mutkikkaat ja aikaa vievät menettelyt rajoittavat ohjelman hyödyllisyyttä edellä mainittuihin politiikan tavoitteisiin pyrittäessä; edellyttää sen vuoksi ohjelman korvaamista uudella välineellä kun nykyisen asetuksen voimassa olo päättyy vuonna 2006 ja suosittelee komissiolle, että kaikkia Tacis-ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia olisi siihen saakka hyödynnettävä joustavammin;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle ja tiedoksi komissiolle.