Förslag till resolution - B5-0438/2003Förslag till resolution
B5-0438/2003

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION TILL RÅDET

20 oktober 2003

ingivet i enlighet med artikel 49.1 i arbetsordningen
av Bastiaan Belder
för EDD-gruppen
om förbindelserna mellan EU och Ryssland

B5‑0438/2003

Europaparlamentets rekommendation till rådet om förbindelserna mellan EU och Ryssland

Europaparlamentet utfärdar denna rekommendation

–  med beaktande av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Ryssland,

–  med beaktande av Europeiska unionens gemensamma strategi avseende Ryssland, vars tillämpningsperiod har förlängts till den 24 juni 2004,

–  med beaktande av kommissionens landstrategidokument och Tacis nationella vägledande program för Ryssland,

–  med beaktande av Europaparlamentets tidigare resolutioner om genomförandet av den gemensamma strategin, den nordliga dimensionen, Kaliningrad, Tjetjenien, Ukraina och södra Kaukasus,

–  med beaktande av artikel 49.1 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.   Rysslands storlek, resurser, politik och ambitioner gör att landet spelar en avgörande roll för säkerheten och stabiliteten i Europa.

B.   Rysslands betydelsefulla ställning som angränsande land till Europeiska unionen kommer att stärkas ytterligare efter EU-utvidgningen.

C.   EU:s och Rysslands intressen kompletterar varandra väl på området för bilateral handel och ekonomiskt samarbete samtidigt som det finns gemensamma intressen på många andra områden, till exempel när det gäller ”mjuka” säkerhetsåtgärder.

D.   Grunden till EU:s politik avseende Ryssland, som främst utgörs av partnerskaps- och samarbetsavtalet, den gemensamma strategin och Tacisprogrammet, lades för flera år sedan och måste därför utvärderas på nytt mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts av denna politik och nya utvecklingstendenser som EU bör ta ställning till.

E.   I gemensamma uttalanden har EU och Ryssland beskrivit de bilaterala förbindelserna som ett strategiskt partnerskap som grundar sig på gemensamma värderingar, men det finns en rad problem med denna uppfattning. Parlamentet skulle kunna främja de bilaterala förbindelserna genom att bland annat öppet diskutera dessa problem och se till att EU:s politik avseende Ryssland ges en god avvägning mellan hög ambitionsnivå och realism.

F.   EU och Ryssland har som långsiktigt mål att upprätta ett gemensamt ekonomiskt område, ett gemensamt område för frihet, säkerhet och rättvisa, ett område för samarbete när det gäller yttre säkerhet samt ett område för forskning och utbildning som även omfattar kulturella aspekter. Endast ett fåtal försök har gjorts för att förklara vad dessa målsättningar egentligen innebär och det är ännu oklart i vilken utsträckning förbindelserna mellan EU och Ryssland skall anpassas till den politiska ramen för ett utvidgat Europa.

G.   Enskilda uttalanden av ledare i medlemsstaterna försvårade förhandlingarna med Ryssland om transitering till och från Kaliningrad. Större solidaritet och samordning mellan medlemsstaterna i vissa sammanhang skulle underlätta för EU att försvara viktiga värderingar och intressen.

H.   Den omställning som Ryssland genomgått är inte av det slag som man för ett decennium sedan väntade sig när det internationella samfundet, inklusive EU, utformade sin grundläggande strategi för utvecklingen i Ryssland. EU måste ta fullständig hänsyn till den situation som uppstår om Ryssland istället inrättar en ”styrd demokrati”, om de ekonomiska reformerna fortsätter att gå förhållandevis långsamt – åtminstone så länge utvinningsindustrin går i positiv riktning – och om drivkraften att utöva allt större inflytande på vissa grannländer i praktiken visar sig väga lika tungt som viljan till samarbete som ger ömsesidig utdelning.

1.   Europaparlamentet rekommenderar rådet att ersätta de orealistiskt omfattande huvudmålen för EU:s politik avseende Ryssland som finns angivna i den gemensamma strategin med följande huvudmål:

  • Garantera goda grannförbindelser, bland annat genom lämplig gränsförvaltning, gränsöverskridande samarbete och effektiva åtgärder för att lösa problem på området ”mjuk säkerhet”, till exempel kärntekniska risker, föroreningar, gränsöverskridande brottslighet etc.
  • Utnyttja möjligheterna till ökad handel, fördjupade ekonomiska förbindelser och samarbete som ger ömsesidig utdelning på andra områden.
  • Främja mänskliga rättigheter och demokrati.
  • Samarbeta för att lösa låsta konflikter i södra Kaukasus, reda ut frågan om Transnistrien och kontrollera den internationella vapenhandeln.

2.   Europaparlamentet konstaterar att det snäva begreppet tekniskt stöd, som ligger till grund för Tacisprogrammet, avspeglar orealistiska förväntningar på övergångsprocessen vid den tidpunkt programmet inleds. Parlamentet betonar även att Tacisprogrammets betungande och ytterst tidskrävande förfaranden starkt begränsar dess användning som stöd för ovanstående politiska målsättningar. Parlamentet efterlyser därför ett nytt redskap som skall kunna ersätta Tacis när förordningen upphör 2006 och rekommenderar kommissionen att tills vidare utnyttja Tacisprogrammet på ett mer flexibelt sätt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation till rådet och kommissionen.