Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Procedure : 2004/2594(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B6-0103/2004

Ingediende teksten :

B6-0103/2004

Debatten :

Stemmingen :

PV 28/10/2004 - 4.9
PV 28/10/2004 - 4.10

Aangenomen teksten :

P6_TA(2004)0046

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 96kWORD 36k
25.10.2004
PE 350.828
 
B6‑0103/2004
naar aanleiding van de verklaringen van de Europese Raad en de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement
door Elisabeth Schroedter, Joost Lagendijk, Angelika Beer, Rebecca Harms en Milan Horáček
namens de Verts/ALE-Fractie
over de aanstaande presidentsverkiezingen in Oekraïne

Resolutie van het Europees Parlement over de aanstaande presidentsverkiezingen in Oekraïne 
B6‑0103/2004

Het Europees Parlement,

–  onder verwijzing naar zijn voorgaande resoluties over Oekraïne,

-  gezien het Europees nabuurschapsbeleid dat erop gericht is vrede en stabiliteit te brengen in landen die aan de EU grenzen met het oog op nauwere samenwerking en het delen van de waarden van democratie, rechtsstaat en eerbiediging van mensenrechten en burgerlijke vrijheden,

–  gelet op artikel 103, lid 2 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat op 31 oktober 2004 presidentsverkiezingen worden gehouden,

B.  overwegende dat in Oekraïne onlangs een nieuw pakket verkiezingswetgeving is aangenomen en dat in de nieuwe kieswet een belangrijk aantal aanbevelingen van OVSE/ODIHR is verwerkt,

C.  erop wijzend dat belangrijke problemen inzake de kieswet nog moeten worden aangepakt,

D.  overwegende dat onpartijdige binnenlandse waarnemersgroepen in strijd met paragraaf 8 van het Document van Kopenhagen van de kiesprocedure zijn uitgesloten,

E.  overwegende dat ODIHR van 9 tot 12 juni 2004 een bezoek heeft afgelegd om de behoeften te bepalen en voornemens is kort vóór de dag van de verkiezingen 600 korte-termijnwaarnemers in te zetten; dat personen en organisaties die contact hebben gehad met de leden van de eenheid die de behoeften bepaalde instemden met de aanwezigheid van een groep waarnemers van OVSE/ODIHR bij de presidentsverkiezingen van 31 oktober 2004 en dat een aantal malen met nadruk werd gewezen op de noodzaak van een buitengewoon hoog aantal internationale waarnemers,

F.  er met nadruk op wijzend dat de eenheid behoefteevaluatie verontruste berichten heeft ontvangen met betrekking tot eventuele problemen in verband met vrijheid van meningsuiting,

G.  erop wijzend dat de OVSE-Vertegenwoordiger voor vrijheid van de media melding heeft gemaakt van monopolisering van televisie-uitzendingen, overheersende aanwezigheid van het regeringsstandpunt in de ether, homogenisering van berichtgeving over algemene aangelegenheden, niet-pluralistische verlening van zendvergunningen, beëindiging van uitzendingen van radiozenders uit het Westen die over de hele wereld bekend staan om hun objectieve berichtgeving en verscheidenheid van meningen,

H.  ernstig verontrust over de druk die naar verluidt wordt uitgeoefend door de huidige regeringsleider (tevens presidentskandidaat) Viktor Janoekovitsj om alle geledingen van het openbaar bestuur (leraren, soldaten, ambtenaren en werknemers van de overheid) te dwingen hun stem op hem uit te brengen,

I.  ernstig verontrust over het feit dat veiligheidsdiensten en politie een reeks invallen en huiszoekingen hebben uitgevoerd in gebouwen van de oppositie en studentenorganisaties,

J.  overwegende de massademonstratie die zaterdag 23 oktober heeft plaats gevonden in Kiev en waarin werd aangedrongen op vrije en eerlijke verkiezingen,

K.  met nadruk wijzend op het gebrek aan vooruitgang met betrekking tot het onderzoek naar de moord op de journalist Heorhiy Gongadze,

L.  wijzend op de kardinale rol die Oekraïne, naarmate het land nauwere betrekkingen onderhoudt met de EU , zou moeten vervullen bij de ontwikkeling van het Europees nabuurschapsbeleid,

M.  in dit verband wijzend op het belang van het actieprogramma als stapsgewijze benadering waardoor Oekraïne in staat wordt gesteld vooruitgang te boeken en deel te worden van EU -beleid en -programma's,

N.  wijzend op de economische moeilijkheden en milieuproblemen in verband met de ramp van Tsjernobyl waarvoor nog geen oplossing is gevonden,

1.  is ernstig verontrust over de wijze waarop de verkiezingscampagne door de Oekraïense autoriteiten wordt gevoerd en veroordeelt alle ondemocratische acties die erop zijn gericht de vrije keuze van de Oekraïense burgers te sturen;

2.  verzoekt de regering in Kiev alle waarborgen te bieden zodat de laatste dagen van de campagne kunnen verlopen in een klimaat waarin alle kandidaten gelijke kansen krijgen om hun mening voor de Oekraïense burgers te uiten;

3.  is ervan overtuigd dat deze verkiezingen voor Oekraïne een keerpunt moeten zijn en een fundamentele maatstaf vormen ter beoordeling van de mate waarin het land streeft naar toenadering tot de EU en naleving van de verplichtingen uit hoofde van het Actieprogramma;

4.  verzoekt de regering van Oekraïne niet deze kans te missen de betrekkingen met de EU te intensiveren door ontwikkeling van een werkelijk samenwerkingsverband in het kader van het Europees nabuurschapsbeleid, op voorwaarde dat de waarden van democratie, eerbiediging van de mensenrechten en de rechtsstaat ten volle worden gedeeld;

5.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, de regering en het parlement van Oekraïne en de OVSE.

Juridische mededeling - Privacybeleid