Ontwerpresolutie - B6-0038/2005Ontwerpresolutie
B6-0038/2005

ONTWERPRESOLUTIE

10.1.2005

naar aanleiding van een verklaring van de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement
door Annemie Neyts-Uyttebroeck, Grażyna Staniszewska, Bronisław Geremek, Cecilia Malmström
namens de ALDE-Fractie
over de resultaten van de nieuwe ronde van de presidentsverkiezing in de Oekraïne

Procedure : 2005/2502(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
B6-0038/2005
Ingediende teksten :
B6-0038/2005
Aangenomen teksten :

B6‑0038/2005

Resolutie van het Europees Parlement over de resultaten van de nieuwe ronde van de presidentsverkiezing in de Oekraïne

Het Europees Parlement,

–  onder verwijzing naar zijn vorige resoluties over de Oekraïne, in het bijzonder die welke het in oktober en december 2004 heeft aangenomen over de presidentsverkiezing,

–  gelet op de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst (PSO) tussen de EU en de Oekraïne, die op 1 maart 1998 in werking is getreden,

–  gelet op de Gemeenschappelijke Strategie van de Europese Raad ten aanzien van de Oekraïne (1999/877/GBVB), die op 11 december 1999 door de Europese Raad van Helsinki is aangenomen,

–  gezien de mededeling van de Commissie van 11 mei 2004 over het Europees nabuurschapsbeleid,

–  gezien het besluit van het Oekraïens Hooggerechtshof de tweede ronde van de presidentsverkiezing op 26 december 2004 te laten herhalen en gezien de bekendmaking van het eindresultaat van die verkiezing door de Centrale Kiescommissie,

–  gelet op artikel 103, lid 2 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de Oekraïne een land is met sterke historische, culturele en economische banden met de Europese Unie en dat de toekomstige betrekkingen alleen op basis van gemeenschappelijke waarden kunnen worden ontwikkeld, met name wat betreft de eerbiediging van de democratische beginselen en de rechtsstaat en de eerbiediging van de mensenrechten en de burgerrechten,

B.  overwegende dat de uitslag van de herhaling van de tweede ronde van de verkiezing en de massale demonstraties blijk geven van de gehechtheid van het Oekraïense volk aan de democratische waarden en aan de nationale eenheid,

1.  feliciteert Viktor Joesjtsjenko met zijn overwinning bij de nieuwe ronde van de presidentsverkiezing op 26 december 2004; feliciteert eveneens het volk en de autoriteiten van de Oekraïne vanwege de burgerzin en de democratische geest waarvan zij tijdens de hele crisis van de laatste maand blijk hebben gegeven, zodat die verkiezing vreedzaam en zonder fraude is kunnen verlopen;

2.  roept alle partijen ertoe op de uitslag van de verkiezing te aanvaarden, aangezien de internationale waarnemers hebben verklaard dat het verloop van de verkiezing beantwoordde aan de democratische standaards en dat de Oekraïne volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan; hoopt derhalve dat er spoedig een bevredigend einde komt aan de juridische beroepen die zijn ingesteld tegen de verkiezingsuitslag;

3.  roept op tot een spoedige en doeltreffende machtsoverdracht, die ook de vorming van een nieuwe regering inhoudt;

4.  uit zijn bezorgdheid over de regionale verdeeldheid binnen de Oekraïne en hoopt op maatregelen waardoor deze verdeeldheid kan worden overwonnen, zodat de nationale eenheid veilig wordt gesteld;

5.  onderstreept dat de nieuwe Oekraïense leiding nu energiek aan het werk moet gaan, zodat het elan van de verkiezingen wordt omgezet in een duurzame hervorming en er een overgangsproces ontstaat dat in politiek en economisch opzicht tastbare voordelen voor de burgers oplevert;

6.  geeft nogmaals uiting aan zijn aanhoudende steun aan de Oekraïne en aan zijn vastbeslotenheid het land te helpen een vrij en open democratisch bestel en een welvarende markteconomie op te bouwen, opdat het in de gemeenschap van democratische volkeren de plaats in kan nemen die het toekomt;

7.  verlangt een dringende herziening van het actieplan van de EU voor de Oekraïne, aangezien de huidige versie nog tijdens het vorige regime tot stand is gekomen; een nieuw en versterkt actieplan voor de Oekraïne in het kader van het nabuurschapsbeleid dient de grondslag te vormen voor de hulp aan de Oekraïne bij zijn transformatie en bij de ontwikkeling van de betrekkingen EU-Oekraïne op middellange termijn;

8.  wijst op de bepalingen van artikel 49 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, die inhouden dat het lidmaatschap van de Unie openstaat voor elke Europese staat die voldoet aan de daarvoor geldende voorwaarden en verplichtingen; hoopt op een gestaag verlopend overgangsproces in de Oekraïne waardoor het land het gestelde doel zal kunnen bereiken, en zegt toe de Oekraïne bij dit proces te zullen helpen en steunen;

9.  verwelkomt het voornemen om spoedig een bijeenkomst van de Samenwerkingsraad EU-Oekraïne te houden met het oog op verdere inspanningen voor de ontwikkeling en implementatie van het Actieplan; dringt aan op een intensievere politieke dialoog tussen de Europese Unie en de nieuwe Oekraïense president en regering;

10.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad, het parlement en de regering van de Oekraïne en de Raad van Europa.