Forslag til beslutning - B6-0186/2005Forslag til beslutning
B6-0186/2005

FORSLAG TIL BESLUTNING

3.3.2005

på baggrund af Det Europæiske Råds og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Formandskonferencen
om midtvejsevaluering af Lissabon-strategien

Procedure : 2004/2557(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B6-0186/2005
Indgivne tekster :
B6-0186/2005
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B6‑0186/2005

Europa-Parlamentets beslutning om midtvejsevaluering af Lissabon-strategien

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

1.  er af den faste overbevisning, at EU kan være et fyrtårn for den økonomiske, sociale og miljømæssige udvikling i verden; bekræfter gyldigheden af de strategiske mål, der blev fastsat af Det Europæiske Råd i Lissabon, om styrkelse af beskæftigelsen, økonomisk reform, social samhørighed og miljøbeskyttelse som katalysatorer for en bæredygtig, vækstorienteret økonomi; mener, at Lissabon-strategien bør have højeste prioritet i EU i de næste fem år;

2.  bekræfter sin forpligtelse over for Lissabon-strategien og den vision, der fastlægges heri for en dynamisk økonomi og et bedre samfund med henblik på at forbedre både vækst og beskæftigelse og derved skabe en ramme for social samhørighed og miljøpolitik; mener, at bæredygtig vækst og beskæftigelse er de mest presserende mål for Europa, og at disse mål understøtter sociale og miljømæssige fremskridt; insisterer dog på, at stærke og veltilrettelagte social- og miljøpolitikker i sig selv er afgørende for styrkelsen af Europas økonomiske effektivitet;

3.  erkender, at de frie varebevægelser fungerer godt, men at det indre marked stadig langt fra er gennemført, og at der derfor må iværksættes stærkere bestræbelser på at færdiggøre det indre marked;

4.  mener, at Lissabon-strategien kun kan opfyldes, hvis medlemsstaterne gennemfører de reformer, der er nødvendige for at bevare den europæiske sociale model, at der skal etableres en makroøkonomisk ramme, der kan støtte væksten, og at denne ramme skal kombinere stabilitet med incitamenter til at investere i Lissabon-målene;

5.  anerkender for det første miljøpolitikkens positive bidrag til vækst og beskæftigelse gennem især udvikling af miljøinnovation, og for det andet at EU må påtage sig en række udfordringer omkring naturressourcer og miljøet, som f.eks. klimaændringer og den formindskede biodiversitet, der - hvis der ikke straks tages hensyn hertil - vil medføre omkostninger og have direkte følger for vækstmålsætningerne fra Lissabon; mener derfor, at det er nødvendigt at inddrage miljøbetragtninger i den reviderede Lissabon-proces; understreger, at en fornuftig miljø-, sundheds- og fødevaresikkerhedspolitik vil påvirke vækst og konkurrenceevne positivt;

6.  mener lige som Kommissionen, at der kun kan pustes nyt liv i Lissabon-strategien, hvis der tages fat om medlemsstaternes manglende opfyldelse af de mål, der blev fastlagt i marts 2000, og hvis Lissabon-strategien gøres til en central del af den nationale og europæiske debat, og at dette igen afhænger af:

  • -en mere effektivt prioriteret opdeling med tydeligt prioriterede aktioner inden for alle tre aspekter af Lissabon-dagsordenen, således at der opnås klart fokus på at korrigere det diffuse forløb af Lissabon-processen
  • -en attraktiv og velkommunikeret vision, som kan mobilisere den europæiske offentlighed
  • -mere åben og transparent politikudformning og ‑gennemførelse med henblik på at øge den demokratiske ansvarlighed og overføre medansvar til parlamentsmedlemmer og borgere på både nationalt og europæisk niveau;
  • -budgetmidler på nationalt og europæisk plan, der er nødvendigt for at omsætte målsætningerne i praksis;

7.  mener, at Lissabon-strategien på forårsmødet bør koncentreres om fire centrale målsætninger med henblik på at skabe vækst og arbejdspladser: fremme af offentlige og private investeringer i Lissabon-målene, et vidensbaseret samfund, en socialpolitik, der er baseret på inddragelse, tryghed og tilpasningsevne, og styrkelse af Europas miljøpolitik som en kilde til konkurrencemæssigt forspring;

8.  er af den opfattelse, at de økonomiske og sociale målsætninger kun kan indfris, hvis den internationale konkurrenceevne opretholdes, økonomien og navnlig arbejdsmarkedet gøres fleksibelt, der er monetær stabilitet, statsbudgetterne begrænses til et niveau, der ikke truer hverken monetær stabilitet eller bæredygtigheden af pensioner, iværksætterkultur, en risikovillig kultur og det personlige initiativ støttes, lovgivningsbestemmelserne for økonomien styres og ikke kvæler den, beskatningssystemet er enkelt og rimeligt med en så lav beskatning som mulig, og der sikres en høj grad af konsistens i den økonomiske politik;

9.  insisterer på, at for at opbygge en bred koalition for forandring må Lissabon-strategien forstås som en strategi, der vil sikre fordele for alle og som vil blive delt og udviklet i samarbejde med alle relevante socio-økonomiske aktører; mener, at det bør være en strategi, som søger at udvikle arbejdsmarkeder, der fremmer både dynamik og sikkerhed, og som vil modernisere og ikke svække den sociale sikring og som betragter høje sociale og miljømæssige standarder som en del af Europas konkurrencemodel;

10.  understreger vigtigheden for Europas konkurrenceevne af, at der etableres et indre marked for serviceydelser, hvor der er balance mellem markedsåbning, offentlige tjenesteydelser og sociale og brugermæssige rettigheder; understreger den rolle, som forsyningspligtydelser spiller for forbedringen af den sociale inddragelse, den territoriale samhørighed og et mere effektivt indre marked; anmoder Rådet om, at det på forårsmødet støtter et rammedirektiv om forsyningspligtydelser med henblik på at garantere høj kvalitet og adgang for alle europæere, samtidig med at subsidiaritetsprincippet finder anvendelse for forsyningspligtydelser;

11.  gentager den betydning som universelt tilgængelige og effektivt leverede højkvalitetsforsyningspligtsydelser har for livskvaliteten og de sociale samhørighedsmål, der er grundlaget for Lissabon-strategien; mener, at en effektiv gennemførelse af foranstaltninger for offentlige indkøb bør indgå i Lissabon-målene;

12.  mener, at små og mellemstore virksomheders afgørende betydning til gennemførelsen af Lissabon-strategimålene mere udtrykkeligt bør anerkendes; noterer sig, at SMV-sektoren ikke alene repræsenterer den største andel af beskæftigelse over alt i EU, men også i de senere år har skabt flere job end nogen anden sektor; opfordrer derfor til forbedrede foranstaltninger for at skabe et mere SMV-venligt miljø, hvori unødvendige bureaukratiske hindringer undgås, og hvor der sikres bedre adgang til finansielle investeringsressourcer;

13.  mener, at en mere inddragende form for økonomisk beslutningstagning vil være afgørende i forsøget på at skabe et samfund, der byder forandringer velkommen; minder om, at Det Europæiske Råd i Bruxelles insisterede på, at et højt socialt beskyttelsesniveau var central for Lissabon-strategien; støtter Det Europæiske Råd i Bruxelles opfordring til en styrkelse af politikkerne til bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse og ønsker, at forårstopmødet bekræfter ønsket om at gennemføre en ambitiøs social dagsorden;

14.  mener, at en tilfredsstillende aftale om ny lovgivning vedrørende kemiske stoffer (REACH) vil være et klart eksempel på omsætning af Lissabon-strategien i praksis ved at afbalancere konkurrenceevne og miljømæssige, sociale og sundhedsmæssige mål;

15.  mener, at et konkurrencedygtigt energimarked med støtte til bæredygtige energivalg er en af forudsætningerne for en konkurrencedygtig og bæredygtig europæisk økonomi, og opfordrer Kommissionen til at fremlægge et tredje direktiv om liberalisering for at sikre lige vilkår for alle aktører og alle energiformer;

16.  mener, at landbrugsudgifter til udvikling af landdistrikter, navnlig til fordel for yngre landbrugeres videreuddannelse, som er af særlig betydning i de nye medlemsstater, er en afgørende del af Lissabon-strategien;

17.  mener, at der i midtvejsevalueringen bør lægges behørig vægt på det bidrag, som miljøteknologier og høje miljøstandarder kan yde til en vellykket konkurrencestrategi; opfordrer til øget støtte til miljøinnovation og miljøeffektive innovationer; understreger den rolle, som livskvalitet spiller i forbindelse med investering og industriel placering; mener, at det vil være langt vanskeligere at nå disse mål, hvis der ikke tages højde for klimaændringer og tabet af den biologiske mangfoldighed;

18.  opfordrer Kommissionen til at udvise stærkt lederskab og foreslå strategier for forbedring af arbejdsmarkederne, for at tage hensyn til fremtidige ændringer for ungdommen, forbedre de unges muligheder med hensyn til anerkendelse af kvalifikationsbeviser, uddannelse på tværs af grænserne og erhvervsmæssige muligheder under hensyntagen til principperne om solidaritet mellem generationerne og i overensstemmelse med den demografiske situation; opfordrer derfor til et europæisk ungdomsinitiativ, som er foreslået af en række medlemsstater og medtaget i Kommissionen meddelelse om forårstopmødet; opfordrer til at øge arbejdsmarkedernes fleksibilitet og derved øge mulighederne for at skabe flere arbejdspladser, navnlig inden for SMV;

19.  opfordrer til positiv forskelsbehandling af foranstaltninger til fremme af udveksling af forskere på tværs af grænserne;

20.  mener, at europæisk ekspertise inden for den vidensbaserede økonomi er afhængig af udviklingen af en veluddannet og højt kvalificeret arbejdsstyrke og af en stor stigning i omfanget og effektiviteten af forskning og innovation; insisterer på, at uddannelse, som er af høj kvalitet og tilgængelig for alle, er afgørende for en stærk økonomi og et retfærdigt samfund; opfordrer medlemsstaterne til aktivt at støtte videnskabelig forskning i alle faser af innovationsprocessen fra ideudvikling til erhvervsmæssig udnyttelse;

21.  opfordrer til, at der i midtvejsevalueringen lægges vægt på uddannelse og dermed forbedring af den menneskelige kapital som en central del af Lissabon-strategien, og mener, at der på forårsmødet bør fastlægges ambitiøse mål;

22.  minder om, at i nogle medlemsstater er den største gruppe af udelukkede arbejdstagere kvinder, hvis beslutning om at påtage sig lønarbejde i mange tilfælde afhænger af tilgængeligheden og ønskværdigheden af beskæftigelse; opfordrer til, at Rådet på forårsmødet behandler behovet for inddragelse af ligestillingsaspektet inden for rammerne af Lissabon-målsætningerne, herunder foranstaltninger til at fremme familievenlige beskæftigelsesmønstre og arbejdstider, sikre beskæftigelse og ligebehandling, forbedre adgangen til videreuddannelse, lukke lønkløften mellem kønnene og udvide børnepasningsfaciliteter og støtte til ældrepleje;

23.  støtter ideen om en integreret forskning- og industripolitik med særlig vægt på små og mellemstore virksomheder, og at der er finansiel adgang hertil; mener endvidere, at Europa har brug for et sundt industrigrundlag, og at dets konkurrenceevne forbedres ved at tage væsentlige teknologiske initiativer på grundlag af private og/eller offentlig private initiativer og partnerskabet;

24.  opfordrer alle medlemsstater til på forårsmødet til at forpligte sig til at gennemføre de foranstaltninger, der er nødvendige for at øge investeringerne i F&U til mindst 3% af BNP (2% for den private sektor og 1% for den offentlige sektor), idet de sikrer, at alle foranstaltninger til fremme heraf tjekkes med Lissabon-målsætningerne; understreger, at dette bør matches gennem en fordobling af den europæiske beløbsramme til F&U i overensstemmelse med Lissabon-målsætningerne, herunder godkendelse af etablering af et europæisk forskningsråd som et uafhængigt rådgivende organ i forskningsspørgsmål;

25.  anmoder Rådet og Kommissionen om at øge deres indsats for at foreslå et omkostningseffektivt, uproblematisk og velfungerende EU-patent, som vil skabe muligheder for små og mellemstore virksomheder og sætte skub i den europæiske forskning og udvikling;

26.  opfordrer Kommissionen til sammen med Parlamentet at udarbejde en troværdig køreplan for klare lovgivningsmæssige og budgetmæssige prioriteringer med hensyn til de tre søjler inden for Lissabon-strategien; insisterer på en detaljeret høring af Parlamentet om indholdet heraf og om skabelsen af en effektiv mekanisme mellem Kommissionen og Parlamentet, der kan sikre en fælles programmering;

27.  anmoder Kommissionen om at anvende vurderinger af økonomiske, sociale og miljømæssige indvirkninger på en mere sammenhængende måde, om at samarbejde med Europa-Parlamentet i overvågningen og forbedringen af eksisterende lovgivning og dermed effektivt gennemføre den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning som en høj prioritering, herunder relevante mekanismer til effektiv høring af alle berørte parter; insisterer imidlertid på, at der i konsekvensvurderingerne altid bør medtages vurderinger af udgifterne til ikke at tage skridt og til omkostninger og fordele på lang sigt i økonomiske og kvalitative termer; opfordrer endvidere til en bedre efterfølgende evaluering af vedtagne og gennemførte foranstaltninger;

28.  anmoder Kommissionen om at undersøge alle forslag til lovgivning med hensyn til deres sammenhæng med Lissabon-strategimålene, garantere, at der i fremtidig lovgivning, også selv om der anvendes komitologiinstrumenter, vil være fuld overensstemmelse med de nødvendige demokratiske procedurer, forstærke dens planer om at forenkle og strømline det eksisterende acquis og dermed formindske udgifterne til overholdelse og frigive ressourcer til at stimule innovation og skabe job;

29.  støtter idéen om nationale handlingsplaner til gennemførelse af Lissabon-strategien, hvor hver regering udpeger en minister, der skal koordinere indsatsen;

30.  bifalder en sammenfattende rapportering og kræver færre, men bedre indikatorer med henblik på at opnå en mere transparent måling af fremskridtene inden for de økonomiske, sociale og miljømæssige elementer af Lissabon-strategien, herunder en offentligt tilgængelig database over gennemførelseskvoterne for de enkelte medlemsstater samt benchmarking og bedste praksis for samfinansierede programmer; anmoder om en meddelelse fra Kommissionen, der regelmæssigt skal sendes til både Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter og indeholde en evaluering af gennemførelsen af Lissabon-strategien i medlemsstaterne;

31.  kræver, at Kommissionens årlige situationsrapporter og økonomiske retningslinjer sendes til Europa-Parlamentet, inden de sendes til Rådet, så Parlamentet får mulighed for at udtale sig;

32.  opfordrer til, at der på forårsmødet etableres enklere og mere sammenhængende styreformer med henblik på at skabe et fælles punkt for offentlige og parlamentariske undersøgelser;

33.  foreslår et trepartsmøde mellem de tre institutioner med henblik på at fastlægge de centrale politiske prioriteringer inden Rådets årlige forårsmøde;

34.  insisterer på, at der udvikles en reel dialog med Parlamentet med henblik på at skabe en følelse af fælles ejerskab, idet både kommunikation og omhyggelig gennemførelse ligeledes prioriteres højt af Parlamentet; mener derfor, at et stærkt partnerskab mellem Parlamentet og Kommissionen og mellem Parlamentet og de nationale parlamenter er nøglen til succes;

35.  henleder opmærksomheden på den interparlamentariske konference, der afholdes i Bruxelles den 16.-17. marts, med henblik på i den forbindelse at fremme samarbejdet mellem de nationale parlamenter og Europa-Parlamentet; opfordrer Rådet til på forårsmødet at stille forslag om at styrke både den parlamentariske dimension og samfundsdialogens plads i Lissabon-strategien;

36.  ønsker, at de nationale og europæiske budgetter, herunder de fremtidige finansielle overslag for 2007 -2013, afspejler de mål, der efterstræbes inden for rammerne af Lissabon-processen;

37.  anerkender regionalpolitikkens helt særlige merværdi i gennemførelsen af Lissabon-målsætningerne, og minder om, at de nødvendige økonomiske midler bør stilles til rådighed for på en effektiv og afbalanceret måde at tage den udfordring op; gør opmærksom på, at de ændrede strukturfonde nu er stærkt fokuseret på Lissabon-målene og insisterer på, at de finansielle overslag bør afspejle dette forhold;

38.  anerkender betydningen af TEN-projekter og deres hurtige færdiggørelse for at styrke gennemførelsen af Lissabon-målsætningerne, og støtter derfor Kommissionen i dens bestræbelser på at overtale medlemsstaterne til at planlægge og finansiere disse projekter med støtte fra EU-budgettet og via offentlig private partnerskaber;

39.  mener, at det er nødvendigt at iværksætte et nyt informationssamfundsinitiativ, der behandler udfordringerne op til 2010, og at dette initiativ bør indeholde et stabilt miljø for udvikling af elektroniske kommunikationer og digitale tjenesteydelser og fokusere på at udvikle EU-bestræbelser med hensyn til forskning innovation og anvendelse af IKT;

40.  anmoder forårstopmødet om at anerkende, at investering vil være en afgørende faktor i Europas modernisering og nå til enighed om fælles handlinger for at fremme offentlige og private investeringer, med særlig vægt på de investeringsformer der er vigtigst for Lissabon-målene;

41.  opfordrer forårstopmødet til at styrke Den Europæiske Investeringsbanks rolle med vægt på bedre fokusering af udlånsaktiviteter til investeringer, der støtte Lissabon-målene, og øget udlån af risikovillig kapital og støtte til små og mellemstore virksomheder, især sådanne, der forsømmes af kapitalmarkederne;

42.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen;