Resolutsiooni ettepanek - B6-0267/2005Resolutsiooni ettepanek
B6-0267/2005

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

11.4.2005

esitatud koos taotlusega võtta küsimus inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtude arutelu päevakorda
vastavalt kodukorra artiklile 115
Esitajad: Stefano Zappalà, Lorenzo Cesa ja Amalia Sartori
fraktsiooni PPE-DE nimel
Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli ja Romano Maria La Russa
fraktsiooni UEN nimel
Lampedusa

Menetlus : 2005/2547(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B6-0267/2005
Esitatud tekstid :
B6-0267/2005
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

B6‑0267/2005

Euroopa Parlamendi resolutsioon Lampedusa kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 115;

A.  arvestades, et Lampedusa on Sitsiilia väina keskosas asuv väike saar, mille pindala on 20 km2 ja kus elab 5500 elanikku, mistõttu selle võime võtta vastu ja majutada sisserändajaid ja varjupaigataotlejaid, kes regulaarselt suurte hulkadena ja sageli meeleheitlikus olukorras saare rannikule jõuavad, on mõistetavalt piiratud;

B.  arvestades, et hoolimata ilmsetest takistustest on kohalikud elanikud ja politseijõud, nagu ka riiklikud ametivõimud, astunud alati samme sisserändajate olukorra leevendamiseks ja päästnud palju inimelusid;

C.  arvestades, et 13. märtsil 2005. aastal saabus Lampedusale paatidega üle 1000 erinevast rahvusest inimese, kes saadeti kohe pärast esmaabi andmist muulaste ajutisse vastuvõtukeskusesse, kus uuriti hoolikalt kõigi olukorda;

D.  arvestades, et need, kes taotlesid pagulase seisundit (üle 500 sisserändaja), saadeti Lampedusalt Crotone keskusesse, sest sellel väikesel saarel polnud võimalik nii suurt sisserändajate lainet majutada;

E.  arvestades, et 16. märtsil teatas Itaalia siseminister Itaalia parlamendile, et Itaalia käitus seaduslikul viisil, kinnitades, et kõiki sisserändajaid koheldi nõuetekohaselt ja ainult 494 inimest 1 235-st saadeti tagasi Liibüasse;

F.  arvestades, et Liibüasse tagasisaatmine viidi läbi Itaalia ja Liibüa vahelise lepingu alusel, millesarnaseid on Itaalia sõlminud ka teiste Vahemere lõunakalda riikidega;

G.  arvestades, et Liibüa on ratifitseerinud Aafrika Ühtsuse Organisatsiooni konventsiooni, mis tunnustab ÜRO 1951. aasta pagulasseisundikonventsiooni;

H.  arvestades ülalnimetatud ministri teadet, et operatsiooni käigus põgenesid paljud sisserändajad Crotone keskusest, vigastades mitmeid politseinike, ja ainult mõned neist saadi hiljem kätte;

I.  arvestades, et kõik meetmed, mis Itaalia riigivõimud on võtnud, põhinevad Itaalia seaduse 286/98 artiklil 10 (nn Turco-Napolitano seadus), ja nimetatud seadust pole muudetud nn Bossi-Fini seadusega sisserände kohta;

J.  arvestades, et kõnealuste sisserändajate tagasisaatmine on arutusel Euroopa Kohtus, aga kohus pole senini teinud mingit otsust selle juhtumi kohta ning võtab ilmselt ühendust Itaalia ametivõimudega, et paluda lisateavet;

1.  märgib, et Lampedusa juhtum toob esile vajaduse tegeleda Euroopa tasandil ebaseadusliku sisserände probleemidega ja nõuab ühenduse piisavat rahastamist;

2.  tunnustades asjaolu, et Itaalia ametivõimud on teinud kõik võimalikud jõupingutused, et päästa kõik nende rannikule saabuvad sisserändajad, ja kontrollivad ükshaaval iga sisserändaja olukorda;

3.   rõhutab, et Euroopa Parlament peaks hoiduma "poliitiliste kohtuprotsesside" korraldamisest, kuivõrd Euroopa Kohus alles arutab seda juhtumit;

4.  teeb ettepaneku saata Lampedusale Euroopa Parlamendi liikmetest koosnev delegatsioon, et kontrollida Itaalia ametivõimude tegevuse õiguspärasust;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, Euroopa Komisjonile ja liikmesriikide valitsustele.