Ontwerpresolutie - B6-0267/2005Ontwerpresolutie
B6-0267/2005

ONTWERPRESOLUTIE

11.4.2005

met verzoek om inschrijving op de agenda voor het debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat
ingediend overeenkomstig artikel 115 van het Reglement
door Stefano Zappalà, Lorenzo Cesa en Amalia Sartori, namens de PPE-DE-Fractie,
Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli en Romano Maria La Russa, namens de UEN-Fractie
en Mario Borghezio
over Lampedusa

Procedure : 2005/2547(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
B6-0267/2005
Ingediende teksten :
B6-0267/2005
Aangenomen teksten :

B6‑0267/2005

Resolutie van het Europees Parlement over Lampedusa

Het Europees Parlement,

–  gelet op artikel 115 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat Lampedusa, een klein eilandje van 20 km2, bewoond door 5.500 mensen, gelegen midden in de straat van Sicilië, een duidelijk beperkte capaciteit heeft voor de opvang en het onderbrengen van grote aantallen immigranten en asielzoekers, die regelmatig op het eiland aan land gaan, vaak onder wanhopige omstandigheden,

B.  overwegende dat, ondanks de duidelijke moeilijkheden, de plaatselijke bevolking en politie, evenals de nationale autoriteiten, zich altijd hebben ingezet om de omstandigheden van de emigranten zoveel mogelijk te verlichten, en daarbij veel mensenlevens hebben gered,

C.  overwegende dat op 13 maart 2005 ruim 1.000 mensen van verschillende nationaliteiten per boot op Lampedusa zijn aangekomen en, na eerste hulp te hebben ontvangen, onmiddellijk werden overgebracht naar een tijdelijk opvangcentrum voor buitenlanders, waar een grondig onderzoek werd ingesteld naar hun uiteenlopende situaties,

D.  overwegende dat de personen die verzochten om als vluchteling te worden beschouwd, ruim 500 emigranten, van Lampedusa werden overgebracht naar een opvangcentrum te Crotone, omdat het voor zo'n kleine eiland onmogelijk is om een zo grote golf immigranten te huisvesten,

E.  overwegende dat het Italiaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken op 16 maart het Italiaanse parlement heeft medegedeeld dat Italië op wettige wijze is opgetreden, en bevestigde dat de situatie van alle emigranten duidelijk is onderzocht en dat slechts 494 van de 1235 personen naar Libië werden teruggezonden,

F.  overwegende dat de terugkeer naar Libië plaatsvond op grond van een akkoord tussen Italië en Libië, dat in de lijn ligt van de overeenkomsten die gesloten zijn met andere landen aan de zuidelijke oever van de Middellandse Zee,

G.  overwegende dat Libië een overeenkomst van de Organisatie van Afrikaanse Eenheid heeft geratificeerd, waarin het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties van 1951 wordt erkend,

H.  overwegende dat dezelfde minister bij die gelegenheid meedeelde dat veel emigranten ontsnapt zijn uit het opvangcentrum in Crotone, waarbij diverse politieagenten werden verwond, en dat na afloop slechts enkelen van hen opnieuw werden vastgenomen,

I.  overwegende dat alle maatregelen die door de nationale autoriteiten van Italië genomen zijn berusten op artikel 10 van de Italiaanse wet 286/'98 (de zogenaamde wet Turco-Napolitano), die niet gewijzigd werd door de immigratiewet van Bossi-Fini,

J.  overwegende dat de zaak van de terugzending van deze immigranten is voorgelegd aan het Hof van Justitie, maar dat dit Hof tot dusver geen enkel besluit in deze zaak genomen heeft en waarschijnlijk contact met de Italiaanse autoriteiten zal opnemen om nadere informatie te vragen,

1.  merkt op dat het speciale geval van Lampedusa de noodzaak aantoont om op Europees niveau een oplossing te vinden voor de uitdaging van de illegale immigratie, waarvoor ook voldoende communautaire financiering vereist is;

2.  erkent dat de Italiaanse autoriteiten alles doen wat in hun macht ligt om alle emigranten die aan hun kusten aankomen te redden en altijd een onderzoek instellen naar de situatie van elke immigrant, geval per geval;

3.  onderstreept dat het Europees Parlement zich moet onthouden van een "politiek proces", aangezien deze zaak nog bij het Hof van Justitie in behandeling is;

4.  stelt voor een uit leden van het Europees Parlement samengestelde delegatie naar Lampedusa te zenden om na te gaan in hoeverre het optreden van de Italiaanse autoriteiten legitiem is;

5.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen van de lidstaten.