Forslag til beslutning - B6-0568/2005Forslag til beslutning
B6-0568/2005

FORSLAG TIL BESLUTNING

24.10.2005

med anmodning om opførelse på dagsordenen for debatten om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet
jf. forretningsordenens artikel 115
af José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra og Charles Tannock
for PPE-DE-Gruppen
om menneskerettigheder i Vestsahara

Procedure : 2005/2632(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B6-0568/2005
Indgivne tekster :
B6-0568/2005
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B6‑0568/2005

Europa-Parlamentets beslutning om menneskerettigheder i Vestsahara

Europa-Parlamentet,

−  der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Vestsahara, og især sin beslutning af 14. april 2005,

−  der især henviser til sin beretning om menneskerettigheder i verden 2004 (Coveney-beretningen),

−  der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A.  der nærer alvorlig bekymring over menneskerettighedssituationen i Vestsahara, således som det er fremstillet i rapporterne fra Amnesty International og Verdensorganisationen Mod Tortur (OMCT), hvori der henvises til menneskerettighedskrænkelser (overgreb, tortur og mishandlinger) begået af Marokko mod civilbefolkningen i Vestsahara siden den 21. maj 2005,

1.  glæder sig over Polisarios beslutning om frigivelsen af alle marokkanske krigsfanger; henstiller til Marokko at gøre det samme og frigive 151 krigsfanger fra Vestsahara i overensstemmelse med den humanitære folkeret, at give oplysning om mere end 500 forsvundne indbyggeres skæbne, hvoraf 43 er fundet i fællesgrave tæt på de steder, hvor de var blevet tilbageholdt af de marokkanske myndigheder (Agdz og Kalaat Maggouna i Marokko); henstiller til den marokkanske regering at give ofrenes lig tilbage til deres familier, så de kan sørge og forrette en begravelse, der er deres nærmeste værdig;

2.  kræver frigivelse af menneskerettighedsforkæmperne, Aminattou Haidar, Ali Salem Tamek og 35 andre fængslede politikere fra Vestsahara;

3.  kræver, at Vestsaharas befolkning ydes beskyttelse, samt at deres grundlæggende rettigheder respekteres, især ytringsfriheden og retten til fri bevægelse, i overensstemmelse med bestemmelserne i verdenserklæringen om menneskerettigheder, samt de internationale traktater og konventioner om menneskerettighederne;

4.  henstiller til den marokkanske regering at give uafhængige observatører, repræsentanter for menneskerettighedsorganisationerne og den internationale presse uhindret adgang til Vestsahara; beklager i denne forbindelse udvisningen af adskillige europæiske delegationer, især fra Spanien;

5.  afventer med interesse resultatet af det besøg, som Europa-Parlamentets delegation hurtigst muligt vil aflægge i Vestsahara;

6.  støtter en retfærdig og endegyldig løsning på konflikten i Vestsahara, baseret på folkeretten i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolutioner desangående;

7.  henstiller til Kongeriget Marokko og Polisario, samt til nabolandene og Den Europæiske Union i enhver henseende seriøst at samarbejde med FN for at få afsluttet afkoloniseringen af Vestsahara;

8.  glæder sig over FN's generalsekretærs valg af FN's særlige udsending for Vestsahara, ambassadør Van Valsum, og over udnævnelsen af Francisco Bastagali til særlig repræsentant med ansvar for FN's mission for folkeafstemningen i Vestsahara, da dette vil kunne medvirke til at sætte forringet gang i fredsprocessen og føre til en løsning på konflikten;

9.  henstiller til Kommissionen og Rådet aktivt at støtte FN's bestræbelser på at finde en fredelig løsning på konflikten;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, FN's generalsekretær, formanden for Den Afrikanske Enhedsorganisation, samt Marokkos regering og Polisarios ledere.