Forslag til beslutning - B6-0571/2005Forslag til beslutning
B6-0571/2005

FORSLAG TIL BESLUTNING

24.10.2005

med anmodning om opførelse på dagsordenen for debatten om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet
jf. forretningsordenens artikel 115
af Cecilia Malmström og Anneli Jäätteenmäki
for ALDE-Gruppen
om Vestsahara

Procedure : 2005/2632(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B6-0571/2005
Indgivne tekster :
B6-0571/2005
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B6‑0571/2005

Europa-Parlamentets beslutning om Vestsahara

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til FN's konvention fra 1951 og FN's protokol om flygtninges status fra 1967,

-  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner om Vestsahara,

-  der henviser til sin tidligere beslutning af 15. marts 2000 om Vestsahara,

-  der henviser til rapporten af 7.-11. oktober 2005 fra teknisk mission til Marokko om ulovlig immigration,

-  der henviser til Rådets og Kommissionens redegørelser af 12. oktober 2005 om aktuelle problemer vedrørende immigration,

-  der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A.  der er dybt bekymret over forlydender om, at store grupper af immigranter, herunder eventuelle flygtninge, fra vestafrikanske lande er blevet pågrebet af marokkanske styrker og enten uden videre deporteret til Algeriet eller efterladt i ørkenområder tæt på grænsen til Mauretanien;

B.  der henviser til, at adskillige hundreder mennesker fra landene syd for Sahara i de seneste dage er blevet pågrebet af de marokkanske myndigheder som led i deres bestræbelser på at holde migranter væk fra områderne omkring de spanske enklaver Ceuta og Melilla, hvor nogle immigranter er blevet dræbt og såret under deres forsøg på at trænge ind i EU's territorium;

C.  der henviser til, at mange ifølge forlydender er blevet transporteret langt væk i busser og efterladt med lidt eller ingen mad og vand i ørkenområder langs Marokkos grænser til Algeriet og Mauretanien; der endvidere henviser til, at nogle af migranterne efter sigende er døde som følge af denne behandling;

D.  der er overbevist om, at transport af mennesker ud i ørkenområder uden adgang til mad og drikke er en meget alvorlig menneskerettighedskrænkelse;

E.  der henviser til, at et særligt team fra FN's Højkommissariat for Flygtninge, der blev udsendt den 11. oktober, stadig ikke har fået tilladelse til at rejse ud i landet fra den marokkanske hovedstad, Rabat;

F.  der nærer bekymring over, at der endnu ikke er gjort noget væsentligt fremskridt med hensyn til at finde en retfærdig og varig politisk løsning på konflikten om Vestsahara, som de forskellige parter alle kan acceptere;

G.  der henviser til, at konflikten påfører uskyldige mennesker uacceptable trængsler og lidelser og har skabt en uholdbar humanitær situation, som ikke bør tolereres længere;

H.  der henviser til, at menneskerettigheder og beskyttelsen af flygtninge aldrig kan tilsidesættes til fordel for bekæmpelsen af ulovlig immigration;

I.  der henviser til, at kun en alsidig politik, der i lige mål tilgodeser immigrationskontrol og respekten for internationale forpligtelser, kan løse problemerne i forbindelse med immigranternes pres på Europa på en effektiv og principbaseret måde;

1.  mener, at disse deportationer strider mod grundlæggende principper i den internationale menneskerettigheds- og flygtningeret, og frygter for de menneskers liv og sikkerhed, der er tilbage i grænseregionerne;

2.  mener, at medlemsstaterne har pligt til at sørge for, at ingen udvises fra EU-territorium, uden at enhver ansøgning om international beskyttelse er forsvarligt behandlet;

3.  ser i princippet positivt på Kommissionens forslag om at forbedre beskyttelseskapaciteten i de forskellige lande i flygtningenes oprindelses- og transitregion med henblik på at skabe de rette betingelser for varige løsninger med hensyn til bl.a. genhusning, lokal integration og frivillig hjemvenden;

4.  er af den stærke overbevisning, at adgang til mad, vand og lægehjælp er grundlæggende rettigheder, som alle skal kunne nyde godt af til enhver tid, uafhængigt af deres nationalitet eller spørgsmålet om lovligheden af deres ophold i et land;

5.  anerkender staters ret til at kontrollere deres grænser og regulere ikke-statsborgeres adgang til deres område, men insisterer samtidig på, at Marokko i henhold til folkeretten er forpligtet til at beskytte de basale menneskerettigheder for alle personer, der befinder sig i landet, herunder ulovlige migranter;

6.  opfordrer den marokkanske regering til, uden yderligere forsinkelse, at give UNHCR-repræsentanterne adgang til de mennesker, de er bekymrede for;

7.  glæder sig over den planlagte udsendelse af en delegation fra Europa-Parlamentet til Ceuta og Melilla den 7.-10. december 2005 og forventer, at den spanske og den marokkanske regering vil samarbejde fuldt ud med denne delegation;

8.  opfordrer EU til at styrke sit partnerskab med Marokko omkring migrationsspørgsmålet, som udgør et enormt problem for alle berørte lande, samt bistå Marokko i dets bestræbelser for at opfylde sine forpligtelser i henhold til Genève-konventionen fra 1951;

9.  finder det vigtigt, at det topmøde, som skal finde sted den 27.-28. november 2005 i anledning af Barcelona-processens ti års jubilæum, bl.a. har migration som et prioriteret punkt på sin dagsorden med henblik på at vedtage initiativer til et øget Euromed-samarbejde på migrationsområdet og fastlægge konkrete skridt til sikring af en migrationsstrategi, der på troværdig vis afspejler problemets pan-afrikanske karakter;

10.  mener, at migrationsspørgsmål bør sættes på dagsordenen for det kommende møde mellem EU og Den Afrikanske Union (AU), og at der bør udarbejdes et fælles EU-AU-program på AU-EU-trojkamødet den 1. og 2. december 2005;

11.  anmoder AU-EU-trojkaen om at afgrænse en række konkrete initiativer med henblik på at forbedre forvaltningen af migration og imødegå menneskehandel og menneskesmugling;

12.  opfordrer indtrængende alle parter til at deltage i politiske drøftelser om fremtiden for hele regionen, idet disse drøftelser må være mere vidtrækkende end potentielle aftaler om håndhævelse af internationale resolutioner;

13.  støtter kraftigt FN's generalsekretær og hans særlige udsending i deres bestræbelser på at nå frem til en politisk løsning på Vestsahara-konflikten, som kan accepteres af alle parter;

14.  anmoder alle berørte parter, nabostaterne og EU om at samarbejde mere aktivt med FN med henblik på at finde frem til en retfærdig og varig løsning på konflikten;

15.  opfordrer Rådet og Kommissionen til på hensigtsmæssig vis at opfordre de berørte parter til sammen med FN at arbejde hen imod accept og gennemførelse af fredsplanen;

16.  anmoder Kommissionen om at optrappe den humanitære bistand til Saharawi-flygtningene og, mere specifikt, om at øge den humanitære bistand til Saharawi-folket, navnlig for så vidt angår mad, vand, sundhed og uddannelse;

17.  bekræfter, at det har besluttet at sende en delegation til Vestsahara, som vil få til opgave at vurdere, hvorledes situationen har udviklet sig ude i marken;

18.  anmoder sin delegation til Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavspartnerskabet (EMPA), som vil træde sammen i Rabat den 20.-21, november 2005, om at tage spørgsmålene migration og Vestsahara op på den kommende EMPA-samling;

19.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, FN's generalsekretær, Den Afrikanske Unions generalsekretær, Marokkos parlament og regering og Polisario-fronten.