Päätöslauselmaesitys - B6-0571/2005Päätöslauselmaesitys
B6-0571/2005

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

  24.10.2005

  joka pyydetään otettavaksi ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävän keskustelun esityslistalle
  työjärjestyksen 115 artiklan mukaisesti
  esittäjä(t): Cecilia Malmström ja Anneli Jäätteenmäki
  ALDE-ryhmän puolesta
  Länsi-Saharasta

  Menettely : 2005/2632(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B6-0571/2005
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B6-0571/2005
  Keskustelut :
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  B6‑0571/2005

  Euroopan parlamentin päätöslauselma Länsi-Saharasta

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon vuonna 1951 tehdyn YK:n yleissopimuksen ja vuoden 1967 pöytäkirjan, jotka koskevat pakolaisten asemaa,

  –  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat Länsi-Saharasta,

  –  ottaa huomioon 15. maaliskuuta 2000 antamansa päätöslauselman Länsi-Saharasta,

  –  ottaa huomioon Marokossa 7.–11. lokakuuta 2005 käyneen teknisen valtuuskunnan arviointiraportin laittomasta maahanmuutosta,

  –  ottaa huomioon neuvoston ja komission 12. lokakuuta 2005 antamat lausunnot nykyisistä maahanmuuttoa koskevista ongelmista,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan,

  A.   on erittäin huolissaan raporteista, joissa todetaan, että marokkolaisjoukot ovat saartaneet laajoja Länsi-Afrikan maista peräisin olevia maahanmuuttajaryhmiä, joista osa saattaa olla pakolaisia, ja karkottaneet heidät summittaisesti Algeriaan tai jättäneet heidät Mauritanian rajan liepeillä sijaitsevaan autiomaahan,

  B.   ottaa huomioon, että sadat Saharan eteläpuolisesta Afrikasta peräisin olevat henkilöt ovat joutuneet Marokon viranomaisten saartamiksi niiden pyrkiessä poistamaan maahanmuuttajia Espanjan enklaavien Ceutan ja Melillan ympäristöstä, jossa joitakin maahanmuuttajia on surmattu tai haavoitettu heidän pyrkiessään EU:n alueelle,

  C.   ottaa huomioon, että raporttien mukaan monia ihmisiä on kuljetettu linja-autoissa pitkiä matkoja ja jätetty autiomaahan Marokon Algerian ja Mauritanian vastaisten rajojen tuntumaan antamatta heille joko lainkaan tai vain vähän ruokaa ja vettä; ottaa huomioon, että osa maahanmuuttajista on raporttien mukaan menehtynyt tämän seurauksena,

  D.   katsoo, että ihmisten kuljettaminen erämaahan suomatta heille ruokaa tai vettä merkitsee erittäin vakavaa ihmisoikeuksien loukkaamista,

  E.   ottaa huomioon, että 11. lokakuuta paikalle lähetetty YK:n ihmisoikeustoimikunnan erityisryhmä ei ole vieläkään saanut matkustaa Marokon pääkaupungin Rabatin ulkopuolelle,

  F.   on huolissaan siitä, ettei Länsi-Saharan kiistaa koskevan oikeudenmukaisen, kestävän ja kaikille osapuolille kelpaavan poliittisen ratkaisun aikaansaamisessa ole edistytty konkreettisesti,

  G.   katsoo, että selkkaus aiheuttaa sietämättömiä kärsimyksiä viattomille ihmisille, ja se on johtanut tilanteeseen, jonka jatkuminen ei ole humanitaariselta kannalta millään tavoin hyväksyttävissä,

  H.   katsoo, ettei ihmisoikeuksia ja pakolaisten suojelemista voida sivuuttaa laittoman maahanmuuton torjumisen verukkeella,

  I.   katsoo, että ainoa tehokas ja periaatteita kunnioittava tapa Eurooppaan kohdistuvien maahanmuuttopaineiden hoitamiseksi on soveltaa kattavaa politiikkaa, jossa löydetään tasapaino maahanmuuton valvonnan ja kansainvälisten velvoitteiden noudattamisen välillä,

  1.  katsoo, että karkotukset ovat vastoin pakolaisia ja ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden perustakeita, ja pelkää, että rajan tuntumaan jätettyjen henki ja turvallisuus ovat vaarassa;

  2.  katsoo, että jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei ketään karkoteta unionin alueelta ennen kuin kansainvälistä suojelua koskeva pyyntö on käsitelty täydellisesti;

  3.  suhtautuu periaatteessa myönteisesti pakolaisten lähtö- ja kauttakulkualueilla olevien maiden suojelukapasiteetin tehostamisesta tehtyyn komission ehdotukseen, jonka tarkoituksena on luoda edellytykset kestäville ratkaisuille, joiden mukaisesti uudelleen asuttaminen, paikallinen integraatio ja vapaaehtoinen kotiinpaluu voidaan järjestää;

  4.  uskoo vakaasti, että elintarvikkeiden, veden ja lääkintäpalveluiden saatavuus ovat perusoikeuksia, jotka kuuluvat kaikille kaikkina aikoina riippumatta kansallisuudesta tai siitä, oleskellaanko maassa laillisesti;

  5.  tunnustaa valtioiden oikeuden valvoa rajojaan ja säädellä muiden maiden kansalaisten pääsyä alueelleen, mutta katsoo edelleen, että Marokolla on kansainvälisen oikeuden mukaisesti velvollisuus suojella kaikkien alueellaan olevien henkilöiden, siis myös satunnaisten maahanmuuttajien, perusluonteisia ihmisoikeuksia;

  6.  kehottaa Marokon hallitusta sallimaan viipymättä, että YK:n ihmisoikeustoimikunnan erityisryhmä pääsee tapaamaan henkilöitä, joiden tilanteesta se on huolissaan;

  7.  aikoo lähettää valtuuskunnan Ceutan ja Melillan alueille 7.–10. joulukuuta 2005, ja odottaa Espanjan ja Marokon hallitusten tekevän täysipainoista yhteistyötä;

  8.  kehottaa EU:ta lujittamaan kumppanuuttaan Marokon kanssa ja käsittelemään maahanmuuttoa, joka on valtava ongelma kaikille asianosaisille maille, ja avustamaan Marokkoa sen pyrkiessä täyttämään vuonna 1951 tehdystä Geneven yleissopimuksesta aiheutuvat velvoitteet;

  9.  edellyttää, että maahanmuutto olisi otettava 27. ja 28. marraskuuta 2005 järjestettävän, Barcelonan prosessin kymmenvuotishuippukokouksen esityslistan kärkeen, jotta voidaan hyväksyä maahanmuuttoa koskevan Euromed-yhteistyön tehostamista koskevia aloitteita ja sopia konkreettisista toimista, joilla varmistetaan, että maahanmuuttoon sovellettavassa lähestymistavassa otetaan asianmukaisesti huomioon haasteiden yleisafrikkalainen luonne;

  10.  katsoo, että maahanmuuttokysymykset olisi sisällytettävä tulevan EU:n ja Afrikan unionin välisen kokouksen esityslistalle; katsoo, että 1. ja 2. joulukuuta 2005 järjestettävää Afrikan unionin ja EU:n troikkatapahtumaa varten olisi laadittava EU:n ja Afrikan unionin yhteinen ohjelma;

  11.  kehottaa Afrikan unionin ja EU:n troikkaa yksilöimään konkreettisia aloitteita, joilla pyritään parantamaan maahanmuuton hallintaa sekä torjumaan laitonta maahanmuuttoa, ihmiskauppaa ja ihmisten salakuljetusta;

  12.  kehottaa kaikkia osapuolia osallistumaan koko alueen tulevaisuudesta käytäviin poliittisiin keskusteluihin, jotka eivät rajoitu mahdollisiin sopimuksiin kansainvälisten päätöslauselmien täytäntöön panemisesta;

  13.  ilmaisee täyden tukensa YK:n pääsihteerille ja tämän erityisedustajalle, jotka pyrkivät löytämään Länsi-Saharan konfliktiin kummankin osapuolen hyväksyttävissä olevan poliittisen ratkaisun;

  14.  kehottaa kaikkia osapuolia, naapurivaltioita ja EU:ta tekemään aktiivisempaa yhteistyötä YK:n kanssa, jotta konfliktiin löydettäisiin oikeudenmukainen ja lopullinen ratkaisu;

  15.  kehottaa neuvostoa ja komissiota kannustamaan asianmukaisesti osapuolia yhteistyöhön YK:n kanssa, jotta rauhansuunnitelma hyväksyttäisiin ja pantaisiin täytäntöön;

  16.  pyytää komissiota jouduttamaan länsisaharalaisille pakolaisille annettavaa humanitaarista apua ja erityisesti lisäämään länsisaharalaisille yleensä annettavaa humanitaarista apua etenkin elintarvikkeiden, veden, terveydenhuollon ja koulutuksen yhteydessä;

  17.  toistaa päättäneensä lähettää Länsi-Saharaan valtuuskunnan arvioimaan tilanteen kehittymistä paikan päällä;

  18.  pyytää Rabatissa 20. ja 21. marraskuuta 2005 järjestettävään Euro–Välimeri-alueen parlamentaariseen edustajakokoukseen (EMPA) osallistuvaa valtuuskuntaa käsittelemään maahanmuuttoasioita ja Länsi-Saharaa EMPA:n tulevassa täysistunnossa;

  19.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, Afrikan unionin pääsihteerille, Marokon parlamentille ja hallitukselle sekä Polisario-liikkeelle.