Rezolūcijas priekšlikums - B6-0571/2005Rezolūcijas priekšlikums
B6-0571/2005

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

24.10.2005

Ar pieprasījumu iekļaut darba kārtībā apspriešanai cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumus,
ievērojot Reglamenta 115. pantu,
iesniegušas Cecilia Malmström un Anneli Jäätteenmäki
ALDE grupas vārdā
par Rietumsahāru

Procedūra : 2005/2632(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B6-0571/2005
Iesniegtie teksti :
B6-0571/2005
Pieņemtie teksti :

B6‑0571/2005

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Rietumsahāru

Eiropas Parlaments,

-  ņemot vērā 1951. gada ANO Konvenciju un 1967. gada ANO Protokolu par bēgļu statusu,

-  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes rezolūcijas par Rietumsahāru,

-  ņemot vērā tā 2000. gada 15. marta iepriekšējo rezolūciju par Rietumsahāru,

-  ņemot vērā 2005. gada 7.–11. oktobra Tehniskās misijas Marokā ziņojumu par nelegālo imigrāciju,

-  ņemot vērā Padomes un Komisijas 2005. gada 12. oktobra paziņojumus par pašreizējām problēmām saistībā ar imigrāciju,

–  ņemot vērā Reglamenta 115. pantu,

A.  paužot dziļas bažas sakarā ar ziņojumiem, ka Marokas spēki sadzina vienkopus lielas Rietumāfrikas valstu migrantu grupas, tostarp, iespējams, bēgļus, un vai nu nekavējoties deportēja viņus uz Alžīriju, vai pameta tuksnešainās vietās pie Mauritānijas robežas;

B.  tā kā nesen Marokas varasiestādes, veicot pasākumus, lai aizvāktu migrantus no vietām ap Spānijas anklāviem Seūtu un Meliļu, sadzina vienkopus simtiem Subsahāras izcelsmes cilvēku, un daži migranti tika nogalināti un ievainoti, mēģinot iekļūt ES teritorijā;

C.  tā kā tiek ziņots, ka daudzi cilvēki ir ar autobusiem aizvesti lielā attālumā un ar nelielu pārtikas un ūdens krājumu vai vispār bez tā atstāti tuksnešainās vietās pie Marokas robežām ar Alžīriju un Mauritāniju; tā kā tiek ziņots, ka tā rezultātā daži no migrantiem ir miruši;

D.  uzskatot, ka cilvēku aizvešana uz tuksnešainām vietām, kur nav pieejama pārtika un ūdens, ir ļoti nopietns cilvēktiesību pārkāpums;

E.  tā kā 11. oktobrī nosūtītajai īpašajai ANO Cilvēktiesību komitejas komandai joprojām nav atļauts izbraukt no Marokas galvaspilsētas Rabatas,

F.  paužot bažas par to, ka nav ievērojamu panākumu, meklējot taisnīgu un paliekošu politisku risinājumu, kas būtu pieņemams Rietumsahāras konfliktā iesaistītajām dažādajām pusēm;

G.  tā kā šis konflikts nevainīgiem cilvēkiem izraisa nepanesamas grūtības un ciešanas un attiecībā uz cilvēktiesībām ir radījis nepieņemamu situāciju, kuras turpināšanos vairs nedrīkst pieļaut;

H.  tā kā cilvēktiesības un bēgļu aizsardzību nekādā gadījumā nedrīkst neievērot, cīnoties pret nelegālo imigrāciju;

I.  tā kā vienīgais efektīvais un principiālais veids, kā ierobežot migrācijas spiedienu uz Eiropu, ir izmantot visaptverošu politiku, kas migrācijas kontroli līdzsvaro ar starptautisko saistību ievērošanu,

1.  uzskata, ka šīs deportācijas pārkāpj starptautisko bēgļu tiesību un cilvēktiesību pamatnostādnes, un pauž bažas par pierobežas reģionos atstāto cilvēku dzīvību un drošību;

2.  uzskata, ka dalībvalstīm ir pienākums nodrošināt, ka neviena persona netiek izraidīta no Savienības teritorijas, pirms nav pilnībā izskatītas visas prasības par starptautisku aizsardzību;

3.  kopumā atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par to, ka jāuzlabo valstu spējas aizsargāt bēgļus viņu izcelsmes un tranzīta reģionos, lai radītu apstākļus ilgtspējīgiem risinājumiem saistībā ar pārvietošanu, lokālu integrāciju un brīvprātīgu repatriāciju;

4.  pauž stingru pārliecību, ka pārtikas, ūdens un medicīniskas palīdzības pieejamība ir pamattiesības, kurām jābūt pieejamām visiem cilvēkiem jebkurā laikā, neatkarīgi no viņu tautības vai uzturēšanās legalitātes kādā valstī;

5.  atzīst valstu tiesības kontrolēt savas robežas un regulēt nepilsoņu iekļūšanu to teritorijā, tomēr uzstāj, ka saskaņā ar starptautiskiem tiesību aktiem Marokai ir pienākums savā teritorijā aizsargāt visu cilvēku, tostarp nelegālo migrantu pamata cilvēktiesības;

6.  aicina Marokas valdību nevilcinoties dot atļauju ANO Cilvēktiesību komitejas komandai piekļūt tiem, par kuriem tā ir noraizējusies;

7.  atzinīgi vērtē to, ka Eiropas Parlamenta delegācija 2005. gada 7.–10. decembrī apmeklēs Seūtu un Meliļu, un cer uz Spānijas un Marokas valdību pilnīgu sadarbību;

8.  aicina Eiropas Savienību pastiprināt partnerību ar Maroku jautājumos, kas ir saistīti ar migrāciju, jo tā rada ievērojamas problēmas visām valstīm, kuras tā skar, un palīdzēt Marokai pildīt 1951. gada Ženēvas Konvencijā noteiktās saistības;

9.  lai pieņemtu iniciatīvas par ciešāku Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu sadarbību migrācijas jomā un vienotos par konkrētiem pasākumiem, lai pieeja migrācijas problēmai pienācīgi atspoguļotu to, ka šī problēma skar visu Āfriku, uzstāj uz to, lai Barselonas Procesa desmitajai gadadienai veltītajā augstākā līmeņa sanāksmē, kas notiks 2005. gada 27. un 28. novembrī, viena no prioritātēm būtu migrācija;

10.  uzskata, ka ar migrāciju saistītie jautājumi ir jāiekļauj nākamās ES un Āfrikas Savienības sanāksmes darba kārtībā; Āfrikas Savienības un ES trīs prezidējošo valstu sanāksmē, kas notiks 2005. gada 1. un 2. decembrī, ir jāsagatavo kopēja ES un Āfrikas Savienības programma;

11.  aicina Āfrikas Savienību un ES trīs prezidējošās valstis noteikt virkni konkrētu iniciatīvu, kuru mērķis ir uzlabot migrācijas kontroli un risināt nelegālās imigrācijas un cilvēku tirdzniecības un kontrabandas problēmas;

12.  mudina visas iesaistītās puses iesaistīties politiskās sarunās par visa reģiona nākotni, neaprobežojoties ar iespējamiem nolīgumiem par starptautisku rezolūciju īstenošanu;

13.  pilnībā atbalsta ANO ģenerālsekretāra un viņa īpašā sūtņa centienus panākt savstarpēji pieņemamu politisko risinājumu konfliktā par Rietumsahāru;

14.  aicina visas iesaistītās puses, kaimiņvalstis un ES aktīvāk sadarboties ar ANO, lai panāktu taisnīgu un ilgstošu konflikta atrisinājumu;

15.  aicina Padomi un Komisiju pienācīgi mudināt iesaistītās puses sadarboties ar ANO, lai panāktu to, ka miera plāns tiek pieņemts un īstenots;

16.  pieprasa, lai Komisija palielina humāno palīdzību saharavi tautības bēgļiem un, konkrētāk, pieprasa palielināt humāno palīdzību saharavi tautības bēgļiem tādās jomās kā pārtika, ūdens, veselības aprūpe un izglītība;

17.  atgādina par lēmumu nosūtīt Eiropas Parlamenta delegāciju uz Rietumsahāru, lai tā uz vietas iepazītos ar situācijas attīstību;

18.  aicina savu delegāciju Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu parlamentārajā asamblejā, kas notiks 2005. gada 20. un 21. novembrī Rabatā, tās plenārsēdē vērst uzmanību uz migrācijas un Rietumsahāras problēmām;

19.  uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, ANO ģenerālsekretāram, Āfrikas Savienības ģenerālsekretāram, Marokas parlamentam un valdībai un Frente Polisario.