Förslag till resolution - B6-0571/2005Förslag till resolution
B6-0571/2005

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

24.10.2005

med begäran om uppförande på föredragningslistan för debatten om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer
i enlighet med artikel 115 i arbetsordningen
från Cecilia Malmström och Anneli Jäätteenmäki
för ALDE-gruppen
om Västsahara

Förfarande : 2005/2632(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0571/2005
Ingivna texter :
B6-0571/2005
Omröstningar :
Antagna texter :

B6‑0571/2005

Europaparlamentets resolution om Västsahara

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av 1951 års FN-konvention och 1967 års FN-protokoll om flyktingars status,

–  med beaktande av resolutionerna från FN:s säkerhetsråd om Västsahara,

–  med beaktande av sin tidigare resolution av den 15 mars 2000 om Västsahara,

–  med beaktande av rapporten från den tekniska delegationens besök i Marocko beträffande illegal invandring, den 7–11 oktober 2005,

–  med beaktande av rådets och kommissionens uttalanden av den 12 oktober 2005 om aktuella problem på immigrationsområdet,

–  med beaktande av artikel 115 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Rapporterna om att stora grupper av migranter, däribland eventuella flyktingar, från västafrikanska länder har gripits av marockanska styrkor och antingen deporterats till Algeriet utan vidare eller dumpats i ökenområden i närheten av gränsen till Mauretanien är mycket oroväckande.

B.  Hundratals personer från länderna söder om Sahara har under de senaste dagarna gripits av marockanska myndigheter som ett led i deras försök att få bort migranterna från områdena runt de spanska enklaverna Ceuta och Melilla, där vissa migranter har dödats eller skadats när de försökt att komma in på EU:s territorium.

C.  Många skall enligt rapporter ha bussats lång väg och lämnats utan eller med mycket lite mat och vatten i ökenområden längs Marockos gränser till Algeriet och Mauretanien. Vissa migranter har dött till följd av detta.

D.  Att bussa ut människor i ökenområden utan någon som helst tillgång till mat eller vatten är otvivelaktigt ett mycket allvarligt brott mot de mänskliga rättigheterna.

E.  En särskild grupp från UNHCR, som sändes dit den 11 oktober, har fortfarande inte fått tillstånd att resa utanför den marockanska huvudstaden Rabat.

F.  Det är oroväckande att det inte gjorts några större framsteg med att finna en rättvis och hållbar politisk lösning på konflikten om Västsahara som kan accepteras av de olika parterna.

G.  Den här konflikten orsakar oacceptabla svårigheter och lidanden för oskyldiga människor och har lett till en ohållbar humanitär situation som inte längre bör tolereras.

H.  Skyddet av mänskliga rättigheter och flyktingar får aldrig offras i kampen mot illegal invandring.

I.  Det enda effektiva och principenliga sättet att komma till rätta med migrationstrycket mot Europa är genom att föra en övergripande politik som skapar en balans mellan migrationskontroll och efterlevnad av internationella åtaganden.

1.  Europaparlamentet anser att dessa deportationer bryter mot de grundläggande bestämmelserna inom den internationella flykting- och människorättslagstiftningen, och är oroat över de människors liv och säkerhet som lämnats i gränsområdena.

2.  Europaparlamentet anser att medlemsstaterna har en skyldighet att se till att ingen avvisas från Europeiska unionens territorium utan att full hänsyn har tagits till hans eller hennes eventuella begäran om internationellt skydd.

3.  Europaparlamentet välkomnar i princip kommissionens förslag om att förbättra skyddsmöjligheterna i länder som ligger i flyktingars ursprungs- och transitregioner, i syfte att skapa de förutsättningar som krävs för hållbara lösningar för vidarebosättning, lokal integration och frivillig återvandring.

4.  Europaparlamentet är starkt övertygat om att tillgången till mat, vatten och läkarvård är grundläggande rättigheter som alla bör ha tillgång till oberoende av vilken nationalitet man tillhör eller om man vistas lagligt i ett land.

5.  Europaparlamentet erkänner staters rätt att kontrollera sina gränser och att reglera icke‑medborgares inresa på territoriet, men står emellertid fast vid att Marocko enligt folkrätten har åtagit sig att skydda de grundläggande mänskliga rättigheterna för alla inom sitt territorium, inklusive illegala migranter.

6.  Europaparlamentet uppmanar Marockos regering att omedelbart ge gruppen från UNHCR tillstånd att träffa berörda personer.

7.  Europaparlamentet gläder sig över att det kommer att skicka en delegation till Ceuta och Melilla den 7–10 december 2005 och förväntar sig att den spanska och marockanska regeringen samarbetar fullt ut.

8.  Europaparlamentet uppmanar EU att förstärka sitt samarbete med Marocko när det gäller migration, som är ett enormt problem för alla länder som berörs, och att hjälpa landet i försöken att uppfylla sina åtaganden enligt 1951 års Genèvekonvention.

9.  Europaparlamentet kräver att man på toppmötet inom ramen för tioårsdagen för Barcelonaprocessen den 27–28 november 2005 också bör placera migration högt upp på dagordningen för att anta initiativ till ett ökat Europa-Medelhavssamarbete i migrationsfrågor och att enas om konkreta åtgärder för att säkerställa en strategi för migration som återspeglar utmaningens panafrikanska karaktär.

10.  Europaparlamentet anser att migrationsfrågorna bör föras upp på dagordningen för det kommande mötet mellan EU och Afrikanska unionen (AU). Ett gemensamt program för EU och AU bör förberedas vid AU:s och EU:s trojkasammanträde den 1‑2 december 2005.

11.  Europaparlamentet uppmanar AU-EU-trojkan att fastställa ett antal konkreta initiativ som syftar till bättre hantering av migrationsfrågorna och till att angripa den illegala migrationen, människosmugglingen och människohandeln.

12.  Europaparlamentet uppmanar alla berörda parter att medverka i politiska samtal om framtiden för hela regionen, som går längre än alla eventuella överenskommelser om tvingande internationella resolutioner.

13.  Europaparlamentet stöder med kraft FN:s generalsekreterare och hans särskilda sändebud i deras ansträngningar att nå en ömsesidigt politisk acceptabel lösning på konflikten.

14.  Europaparlamentet uppmanar alla berörda parter, grannländerna och EU att samarbeta mer aktivt med FN för att finna en rättvis och slutlig lösning på konflikten.

15.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att på lämpligt sätt uppmuntra de berörda parterna att arbeta med Förenta nationerna för att fredsplanen skall accepteras och genomföras.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka den humanitära hjälpen till de västsahariska flyktingarna och mer specifikt att utöka den humanitära hjälpen till det västsahariska folket, särskilt avseende mat, vatten, hälsovård och utbildning.

17.  Europaparlamentet upprepar sitt beslut att sända en delegation till Västsahara för att på ort och ställe bedöma hur situationen utvecklas.

18.  Europaparlamentet uppmanar sin delegation till den parlamentariska församlingen för Europa-Medelhavsområdet (EMPA) som skall sammanträda i Rabat den 20‑21 november 2005 att ta upp migrationsfrågorna och Västsaharafrågan vid EMPA:s kommande plenarsammanträde.

19.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, FN:s generalsekreterare, Afrikanska unionens generalsekreterare, Marockos parlament och regering samt till Polisario.