Forslag til beslutning - B6-0574/2005Forslag til beslutning
B6-0574/2005

  FORSLAG TIL BESLUTNING

  24.10.2005

  med anmodning om opførelse på dagsordenen for debatten om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet
  jf. forretningsordenens artikel 115
  af Willy Meyer Pleite, Vittorio Agnoletto, Jonas Sjöstedt, Miguel Portas, Luisa Morgantini, Tobias Pflüger og Pedro Guerreiro
  om menneskerettigheder i Vestsahara

  Procedure : 2005/2632(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B6-0574/2005
  Indgivne tekster :
  B6-0574/2005
  Forhandlinger :
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  B6‑0574/2005

  Europa-Parlamentets beslutning om menneskerettigheder i Vestsahara

  Europa-Parlamentet,

  −  der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Vestsahara, særlig beslutningen om menneskerettighederne i verden i 2004 (Coveney-betækningen), hvori det udtrykte sin store bekymring for det vestsahariske folks rettigheder,

  −  der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

  A.  der finder det yderst alarmerende, at der omkring de marokkanske interneringslejre Agdez, Kalat Maguna og Takounit for nylig er opdaget flere massegrave, hvor man fandt snesevis af vestsahariske lig,

  B.  der fremhæver det dødvande, drøftelses- og forhandlingsprocessen med Polisario-Fronten befinder sig, hvilket hovedsagelig skyldes den blokerende holdning hos den marokkanske regering, der nægter at anerkende det vestsahariske folks grundlæggende rettigheder,

  C.  der henviser til, at den vestsahariske befolkning i de besatte områder har demonstreret for sin ret til selvbestemmelse og imod menneskerettighedskrænkelserne, og at disse demonstrationer blev slået ned med hård hånd af de marokkanske besættelsesstyrker; der henviser til den sultestrejke, som vestsahariske politiske fanger afbrød efter 51 dage og genoptog den 19. august 2005,

  1.  udtrykker sin støtte til det vestsahariske folks selvbestemmelsesret og til afholdelse af en fri og demokratisk folkeafstemning om suveræniteten over Vestsahara i overensstemmelse med de relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd, særlig resolution 1495;

  2.  er chokeret over opdagelsen af massegrave, hvor der er fundet snesevis af vestsahariske lig; noterer sig Marokkos officielle erklæringer, hvori landet erkender eksistensen af disse grave, og kræver, at der kastes fuldt lys over sagen; opfordrer de marokkanske myndigheder til at lette tilbageleveringen af ligene til de berørte familier;

  3.  kræver, at den marokkanske regering løslader alle politiske vestsahariske fanger og kaster fuldt lys over flere hundrede forsvundne vestsahariers skæbne;

  4.  glæder sig over, at Polisario-Fronten har løsladt alle marokkanske krigsfanger; kræver, at de marokkanske myndigheder tager skridt til omgående at løslade alle vestsahariske krigsfanger;

  5.  opfordrer den marokkanske regering til fuldt ud at acceptere tanken om et fremtidigt uafhængigt Vestsahara og i højere grad at indgå i en politisk forhandlingsproces med Polisario-Fronten; minder om, at der ikke findes nogen militær løsning på krisen i området, og at kun en forhandlingsproces under international kontrol vil kunne udmunde i et politisk og fredeligt resultat af vestsahariernes legitime krav;

  6.  glæder sig over, at Peter Van Valsum er blevet udnævnt til særlig FN-udsending til Vestsahara og Francesco Bastagali til ansvarlig for De Forenede Nationers Mission for Afholdelse af Folkeafstemning i Vestsahara (MINURSO), hvilket skulle bidrage til at sætte gang i fredsprocessen i Vestsahara;

  7.  opfordrer Kongeriget Marokko, Polisario-Fronten, alle berørte stater og Den Europæiske Union til at samarbejde fuldt ud med FN med henblik på at fuldføre processen for Vestsaharas afkolonisering;

  8.  understreger, at Marokko har begået alvorlige menneskerettighedskrænkelser i Vestsahara, som det er fremgået af de seneste rapporter fra Amnesty International og Verdensorganisationen mod Tortur (OMCT), og kræver, at de ansvarlige for disse forbrydelser retsforfølges;

  9.  anmoder om beskyttelse af de vestsahariske befolkninger og af deres grundlæggende rettigheder, herunder retten til fri information, ytringsfrihed, demonstrationsfrihed og fri bevægelighed;

  10.  anmoder de marokkanske myndigheder om at sikre den frie adgang til vestsaharisk territorium for uafhængige internationale observatører, repræsentanter for menneskerettighedsorganisationer samt den internationale presse;

  11.  finder det forkasteligt, at den marokkanske regering har nægtet flere internationale delegationer, heriblandt medlemmer af det spanske parlament, adgang til de vestsahariske områder;

  12.  erindrer om, at Parlamentet i juli 2005 besluttede at sende en officiel delegation til Vestsahara; anmoder myndighederne i Rabat om ikke at lægge hindringer i vejen for organiseringen og den frie afvikling af denne delegationsrejse;

  13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Kongeriget Marokkos regering og parlament, Polisario-Fronten og De Forenede Nationers generalsekretær.