Resolutsiooni ettepanek - B6-0574/2005Resolutsiooni ettepanek
B6-0574/2005

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

24.10.2005

esitatud koos taotlusega võtta küsimus inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtude arutelu päevakorda
vastavalt kodukorra artiklile 115
Esitaja(d): Willy Meyer Pleite, Vittorio Agnoletto, Jonas Sjöstedt, Miguel Portas, Luisa Morgantini, Tobias Pflüger, Pedro Guerreiro
Inimõigused Lääne-Saharas

Menetlus : 2005/2632(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B6-0574/2005
Esitatud tekstid :
B6-0574/2005
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

B6‑0574/2005

Euroopa Parlamendi resolutsioon inimõiguste kohta Lääne-Saharas

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma eelnevaid resolutsioone olukorra kohta Lääne-Saharas, eriti oma resolutsiooni inimõiguste kohta maailmas 2004. aastal (Coveney raport), milles väljendatakse parlamendi suurt muret Lääne-Sahara elanikkonna õiguste pärast;

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 115;

A.  tundes tõsist muret Marokos Agdezi, Kalat Maguna ja Takouniti kinnipidamislaagrite ümber hiljuti avastatud ühishaudade pärast, kust leiti kümnete Lääne-Sahara elanike surnukehad;

B.  rõhutades Polisarioga toimuva arutelu- ja läbirääkimisprotsessi poliitilist ummikseisu, mis on tekkinud peamiselt Maroko valitsuse blokeeriva hoiaku tõttu, kes keeldub tunnustamast Lääne-Sahara elanikkonna põhiõigusi;

C.  arvestades Maroko okupatsioonivägede poolt vägivaldselt maha surutud Lääne-Sahara okupeeritud territooriumi elanikkonna meeleavaldust, et väljendada oma enesemääratlemise õigust ja vastuseisu inimõiguste rikkumistele; arvestades Lääne-Sahara poliitvangide 51 päeva kestnud näljastreiki, mis pärast katkestamist jätkus 19. augustil,

1.  väljendab toetust Lääne-Sahara elanikkonna enesemääratlemise õigusele, samuti Lääne-Sahara suveräänsuse alase vaba ja demokraatliku rahvahääletuse korraldamisele vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu asjassepuutuvatele resolutsioonidele, eriti resolutsioonile 1495;

2.  on šokeeritud ühishaudade avastamisest, kust leiti kümnete Lääne-Sahara elanike surnukehad; võtab teadmiseks Maroko ametlikud deklaratsioonid, milles tunnistatakse nimetatud haudade olemasolu ja nõuab põhjalikke selgitusi nende matmispaikade kohta; nõuab Maroko võimudelt surnukehade üleandmise lihtsustamist asjassepuutuvatele perekondadele;

3.  nõuab Maroko valitsuselt kõikide Lääne-Sahara poliitvangide vabastamist ja põhjalikke selgitusi Lääne-Sahara sadade kadunud elanike kohta;

4.  tervitab kõikide Maroko sõjavangide vabastamist Polisario poolt; nõuab Maroko võimudelt kõikide Lääne-Sahara sõjavangide kohest vabastamist;

5.  nõuab Maroko valitsuselt Lääne-Sahara tulevase iseseisvuse väljavaate täielikku tunnistamist ja suuremat pühendumist Polisarioga toimuvate läbirääkimiste poliitilisele protsessile; tuletab meelde, et piirkonnas valitsevale kriisile ei ole sõjalist lahendust, ning et Lääne-Sahara elanike õiguslikele nõudmistele saab poliitilist ja rahumeelset lahendust pakkuda vaid rahvusvahelise kontrolli all toimuv läbirääkimiste protsess;

6.  tervitab hr Van Valsumi nimetamist ÜRO erisaadikuks Lääne-Saharas, samuti hr Bastagali nimetamist Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Lääne-Sahara rahvahääletuse missiooni juhiks, mis peaks aitama kaasa rahuprotsessi käivitamisele Lääne-Saharas;

7.  nõuab, et Maroko Kuningriik, Polisario, kõik asjassepuutuvad riigid ja Euroopa Liit teeksid ÜROga täielikku koostööd, et viia lõpule Lääne-Sahara dekoloniseerimisprotsess;

8.  rõhutab Maroko poolt Lääne-Saharas toimuva inimõiguste rikkumise tõsidust, nagu seda tõestavad Amnesty Internationali ja Ülemaailmse Piinamisvastase Organisatsiooni hiljutised aruanded, ning nõuab nimetatud kuritegude toimepanijate kohtu ette toomist;

9.  nõuab Lääne-Sahara elanikkonna ning tema põhiõiguste, eriti infovabaduse, sõnavabaduse, kogunemisvabaduse ja liikumisvabaduse kaitsmist;

10.  nõuab Maroko võimudelt sõltumatutele rahvusvahelistele vaatlejatele, inimõiguste kaitse organisatsioonide esindajatele ja rahvusvahelisele ajakirjandusele vaba juurdepääsu tagamist Lääne-Sahara territooriumile;

11.  mõistab hukka Maroko valitsuse Lääne-Sahara territooriumidele juurdepääsu keelamise tõttu mitmetele rahvusvahelistele delegatsioonidele, eriti Hispaania parlamendi liikmetele;

12.  tuletab meelde, et otsustas alates 2005. aasta juulikuust saata ametliku delegatsiooni Lääne-Saharasse; nõuab Rabati võimudelt, et need ei takistaks nimetatud delegatsiooni töökorraldust ega vaba liikumist;

13.  teeb oma presidendile ülesandeks edastada resolutsioon nõukogule, Euroopa Komisjonile, Maroko Kuningriigi valitsusele ja parlamendile, Polisariole ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile.