Päätöslauselmaesitys - B6-0574/2005Päätöslauselmaesitys
B6-0574/2005

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

24.10.2005

joka pyydetään otettavaksi ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävän keskustelun esityslistalle
työjärjestyksen 115 artiklan mukaisesti
esittäjä(t): Willy Meyer Pleite, Vittorio Agnoletto, Jonas Sjöstedt, Miguel Portas, Luisa Morgantini, Tobias Pflüger ja Pedro Guerreiro
ihmisoikeuksista Länsi-Saharassa

Menettely : 2005/2632(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0574/2005
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0574/2005
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0574/2005

Euroopan parlamentin päätöslauselma ihmisoikeuksista Länsi-Saharassa

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Länsi-Saharan tilanteesta ja erityisesti EU:n vuosittaisen ihmisoikeusraportin 2004 ("Coveneyn mietintö"), jossa tuodaan esiin Länsi-Saharan väestön oikeuksia koskevat huolenaiheet,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A.  on erittäin huolestunut hiljattain löydetyistä marokkolaisten vankileirien Agdezin, Kalat Magunan ja Takounitin ympäristön joukkohaudoista, joissa on ollut monia kymmeniä länsisaharalaisten ruumiita,

B.  panee merkille Polisarion kanssa käydyn keskustelu- ja neuvotteluprosessin ajautumisen poliittiseen umpikujaan, joka on aiheutunut pääasiassa Marokon hallituksen jyrkästä asenteesta, sillä se kieltäytyy tunnustamasta länsisaharalaisten perusoikeuksia,

C.  ottaa huomioon valloitettujen alueiden länsisaharalaisen väestön itsemääräämisoikeuden puolesta sekä ihmisoikeusloukkauksia vastaan järjestämät mielenosoitukset, jotka Marokon miehitysjoukot tukahduttivat väkivaltaisesti; ottaa huomioon länsisaharalaisten poliittisten vankien 51 päivän jälkeen keskeytetyn nälkälakon, joka jatkui 19. elokuuta lähtien,

1.  ilmaisee tukensa länsisaharalaisen väestön itsemääräämisoikeudelle sekä vapaiden ja demokraattisten vaalien järjestämiselle Länsi-Saharan itsenäisyydestä YK:n turvallisuusneuvoston asianmukaisten päätöslauselmien ja erityisesti päätöslauselman 1495 mukaisesti;

2.  on järkyttynyt joukkohautojen löytymisestä, joihin on haudattu monen kymmenen länsisaharalaisen ruumiit; panee merkille Marokon viralliset lausunnot, joissa tunnustetaan joukkohaudat ja pyytää, että joukkohautojen olemassaolo selvitetään perin pohjin; pyytää Marokon viranomaisia helpottamaan ruumiiden palautusta perheille;

3.  kehottaa Marokon hallitusta vapauttamaan kaikki länsisaharalaiset poliittiset vangit sekä selvittämään satojen kadonneiden länsisaharalaisten kohtalon;

4.  pitää myönteisenä Polisario-liikkeen päätöstä vapauttaa kaikki marokkolaiset sotavangit; kehottaa Marokon viranomaisia vapauttamaan välittömästi kaikki länsisaharalaiset sotavangit;

5.  kehottaa Marokon hallitusta hyväksymään täysin Länsi-Saharan itsenäisyyttä koskevat suunnitelmat sekä osallistumaan enemmän poliittiseen neuvotteluprosessiin Polisario-liikkeen kanssa; muistuttaa, että alueella valitsevaan kriisiin ei ole aseellista ratkaisua ja että ainoastaan kansainvälisen valvonnan alaisella neuvotteluprosessilla voidaan vastata poliittisesti ja rauhanomaisesti länsisaharalaisten legitiimeihin vaatimuksiin;

6.  esittää tyytyväisyytensä Van Valsumin valinnasta YK:n Länsi-Saharan erityislähettilääksi sekä Bastagalin valinnasta YK:n erityisedustajaksi, jonka vastuulla on YK:n Länsi-Saharan kansanäänestystä valmisteleva valtuuskunta (MINURSO), minkä pitäisi elvyttää Länsi-Saharan rauhanprosessia;

7.  pyytää Marokon kuningaskuntaa ja Polisario-rintamaa sekä asiaankuuluvia valtioita ja Euroopan unionia tekemään täysimääräistä yhteistyötä YK:n kanssa siirtomaavallan purkamisen loppuun saattamiseksi Länsi-Saharassa;

8.  pitää vakavana Marokon ihmisoikeusrikkomuksia Länsi-Saharassa sellaisena kuin siitä kerrotaan Amnesty Internationalin ja Kansainvälisen kidutuksen vastaisen järjestön (OMCT) vastikään julkaistuissa raporteissa ja kehottaa saattamaan rikoksiin syyllistyneet oikeuteen;

9.  vaatii Länsi-Saharan kansan ja heidän perusoikeuksiensa suojelua, kuten oikeutta vapaaseen tiedonsaantiin sekä sana-, mielenosoitus- ja liikkumisvapautta;

10.  vaatii Marokon viranomaisia varmistamaan riippumattomien kansainvälisten tarkkailijoiden, ihmisoikeusjärjestöjen edustajien ja kansainvälisen lehdistön vapaan pääsyn Länsi-Saharan alueelle;

11.  tuomitsee Marokon hallituksen kiellon päästää lukuisia kansainvälisiä valtuuskuntia, kuten Espanjan parlamentin jäseniä, Länsi-Saharan alueelle.

12.  muistuttaa, että Euroopan parlamentti päätti heinäkuussa 2005 lähettää virallisen valtuuskunnan Länsi-Saharaan; pyytää, että Marokon viranomaiset eivät vaikeuta tämän valtuuskunnan tehtävää tai sen liikkumista vapaasti;

13.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Marokon kuningaskunnan hallitukselle ja parlamentille, Polisario-rintamalle sekä Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille.