Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B6-0574/2005Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B6-0574/2005

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

24.10.2005

pateiktas su prašymu įtraukti į darbotvarkę diskusijas dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnį
pateikė Willy Meyer Pleite, Vittorio Agnoletto, Jonas Sjöstedt, Miguel Portas, Luisa Morgantini, Tobias Pflüger ir Pedro Guerreiro
dėl žmogaus teisių Vakarų Sacharoje

Procedūra : 2005/2632(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B6-0574/2005
Pateikti tekstai :
B6-0574/2005
Priimti tekstai :

B6‑0574/2005

Europos Parlamento rezoliucija dėl žmogaus teisių Vakarų Sacharoje

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Vakarų Sacharoje, ypač į rezoliuciją dėl "žmogaus teisių padėties pasaulyje 2004 m." (S. Coveney pranešimas), kurioje išreiškiamas didelis susirūpinimas dėl Sacharos gyventojų teisių,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį,

A.  labai sunerimęs dėl neseniai netoli Maroko internuotųjų stovyklų Agdeze, Kalat Magunoje ir Takounite atrastų kelių bendrų kapų, kuriuose palaidota dešimtys Sacharos gyventojų lavonų,

B.  susirūpinęs, kad debatų ir derybų su Polisario frontu procesas atsidūrė aklavietėje, daugiausia dėl Maroko vyriausybės priešiškos pozicijos ir atsisakymo pripažinti Sacharos tautų pagrindines teises,

C.  atsižvelgdamas į Sacharos okupuotų teritorijų gyventojų rengiamas demonstracijas, kuriomis jie siekia išreikšti savo apsisprendimo teisę ir pasipriešinimą žmogaus teisių pažeidimams ir kurias žiauriai nuslopino Maroko okupacinės pajėgos; atsižvelgdamas į dešimties Sacharos politinių kalinių bado streiką, nutrauktą po 51 dienos ir vėl atnaujintą rugpjūčio 19 d.,

1.  išreiškia pritarimą Sacharos tautų apsisprendimo teisei ir laisvo bei demokratiško referendumo dėl Vakarų Sacharos suvereniteto organizavimui, vadovaujantis atitinkamomis Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijomis, ypač rezoliucija Nr. 1495;

2.  yra sukrėstas dėl atrastų bendrų kapų, kuriuose palaidota dešimtys Sacharos gyventojų lavonų; atkreipia dėmesį į oficialius Maroko pareiškimus, kuriuose pripažįstama, kad bendrų kapų esama, ir ragina situaciją išsiaiškinti iki galo; prašo Maroko valdžios institucijų padėti sugrąžinti mirusiųjų kūnus jų artimiesiems;

3.  prašo Maroko vyriausybės išlaisvinti visus Sacharos politinius kalinius ir iki galo išnagrinėti šimtų dingusiųjų be žinios Sacharos gyventojų atvejus;

4.  džiaugiasi tuo, kad Polisario frontas išlaisvino visus karo belaisvius marokiečius; prašo Maroko valdžios institucijų nedelsiant pradėti Sacharos karo belaisvių išlaisvinimą;

5.  prašo Maroko vyriausybės aiškiai pripažinti Vakarų Sacharos nepriklausomybės perspektyvą ir labiau įsitraukti į politinį derybų su Polisario frontu procesą; primena, kad nebuvo priimtas karinis sprendimas dėl krizės regione, ir kad tik tarptautinių organizacijų stebimas derybų procesas padės surasti politinį ir taikų sprendimą dėl teisėtų Sacharos gyventojų reikalavimų;

6.  sveikina JT Generalinį sekretorių paskyrus ambasadorių P. Van Valsumą specialiu įgaliotiniu Vakarų Sacharai bei Francisco Bastagalli atsakinguoju už JT misiją Vakarų Sacharos referendume (pranc. MINURSO), nes tai turėtų padėti atgaivinti taikos procesą Vakarų Sacharoje;

7.  prašo Maroko Karalystę, Polisario frontą, kaimynines valstybes ir Europos Sąjungą aktyviai bendradarbiauti su Jungtinėmis Tautomis siekiant užbaigti Vakarų Sacharos dekolonizacijos procesą;

8.  pabrėžia, kad neseniai paskelbtų organizacijos „Amnesty International“ bei Pasaulio organizacijos prieš kankinimą (pranc. OMCT) pranešimų duomenimis Marokas sunkiai pažeidė žmogaus teises Vakarų Sacharoje;

9.  prašo apsaugoti Sacharos tautas ir jų pagrindines teises, ypač informacijos, žodžio laisvę, teisę rengti demonstracijas bei judėjimo laisvę;

10.  prašo Maroko valdžios institucijų užtikrinti galimybę tarptautiniams nepriklausomiems stebėtojams, žmogaus teisių gynėjų organizacijų atstovams bei tarptautinės žiniasklaidos atstovams laisvai patekti į Vakarų Sacharos teritoriją;

11.  smerkia Maroko vyriausybę už tai, kad ji neleido kelioms tarptautinėms delegacijoms, įskaitant ir Ispanijos parlamento narius, patekti į Sacharos teritoriją;

12.  primena, kad nuo 2005 m. liepos mėn. Parlamentas nusprendė nusiųsti oficialią delegaciją į Vakarų Sacharą; prašo Rabato valdžios institucijų nesudaryti kliūčių delegacijos veiklai ir laisvam judėjimui;

13.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Maroko Karalystės vyriausybei bei parlamentui, Polisario frontui bei Jungtinių Tautų Generaliniam sekretoriui.