Πρόταση ψηφίσματος - B6-0576/2005Πρόταση ψηφίσματος
B6-0576/2005

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

24.10.2005

εν συνεχεία δηλώσεων της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Annemie Neyts-Uyttebroeck, Janusz Onyszkiewicz, Sarah Ludford
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
σχετικά με το Αζερμπαϊτζάν

Διαδικασία : 2005/2629(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0576/2005
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0576/2005
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0576/2005

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Αζερμπαϊτζάν

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας με το Αζερμπαϊτζάν, η οποία ετέθη σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1999·

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Αζερμπαϊτζάν και το Νότιο Καύκασο, και ειδικότερα το ψήφισμά του της 9ης Ιουνίου 2005·

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του «Ευρύτερη Ευρώπη - Γειτονικές σχέσεις: ένα νέο πλαίσιο σχέσεων με τους γείτονές μας στα ανατολικά και νότια σύνορά μας» (CΟΜ 2003 (104)) της 20ης Νοεμβρίου 2003·

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για το Αζερμπαϊτζάν με ημερομηνία 2 Μαρτίου 2005·

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου για το Αζερμπαϊτζάν με ημερομηνία 6 Οκτωβρίου 2005·

– έχοντας υπόψη την πρώτη έκθεση της αποστολής εκλογικών παρατηρητών του ΟΑΣΕ το Σεπτέμβριο του 2005, η οποία εντόπιζε μία σειρά προβλημάτων, και ειδικότερα περιορισμούς στην ελευθερία του συνέρχεσαι καθώς και τη μη εφαρμογή των από μακρού υφιστάμενων συστάσεων της Επιτροπής της Βενετίας για βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου των εκλογών και τη θέσπιση βασικών εγγυήσεων για να ενισχυθεί η δημόσια εμπιστοσύνη·

– έχοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεση της αποστολής εκλογικών παρατηρητών του ΟΑΣΕ στις 17 Οκτωβρίου, με την οποία εκφράζεται σοβαρή ανησυχία για τις μεθόδους που χρησιμοποιούν μέχρι τώρα οι αρχές κατά την προεκλογική εκστρατεία·

– έχοντας υπόψη την άρνηση των αζερικών αρχών στις 17 Οκτωβρίου 2005 να επιτρέψουν στον ηγέτη της αντιπολίτευσης Ρασούλ Γκαλίγιεφ να επιστρέψει στο Αζερμπαϊτζάν·

– έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινοβουλευτικές εκλογές της 6ης Νοεμβρίου 2005 αποτελούν για το Αζερμπαϊτζάν ευκαιρία να αποδείξει τη δέσμευσή του στη δημοκρατία και στα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι θα είναι δοκιμή του κατά πόσο έχουν ωριμάσει οι αζερικοί δημοκρατικοί θεσμοί, δεδομένης μάλιστα της εκπεφρασμένης επιθυμίας της χώρας αυτής για περαιτέρω συνεργασία και προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατόπιν αιτήσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Συμβούλιο επεξέτεινε την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας προς τις τρεις χώρες του Νοτίου Καυκάσου, πράγμα που εξασφάλισε στο Αζερμπαϊτζάν νέα μέσα σχέσεων με την ΕΕ και πλαίσιο ένταξης στις κοινοτικές πολιτικές πέραν της υφιστάμενης Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας, βάσει κοινών αρχών όπως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ελευθεριών του πολίτη·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις δεν διασφάλισαν την επί ίσοις όροις και ισορροπημένη πρόσβαση στα ΜΜΕ κατά η διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, αν και έχουν καταγραφεί βελτιώσεις·

1. εκφράζει τη λύπη του για την άρνηση των αρχών του Μπακού να επιτρέψουν τις συγκεντρώσεις της αντιπολίτευσης στο κέντρο της πρωτεύουσας και καταδικάζει την ασύμμετρη και βίαια αντίδραση της αστυνομίας προς τους διαδηλωτές το Σεπτέμβριο· επισημαίνει την απόλυση δύο υπουργών την προηγούμενη εβδομάδα με την κατηγορία ότι ευνοούσαν και υποστήριζαν την αντιπολίτευση και ότι συνωμοτούσαν για πραξικόπημα· λυπάται που δεν πληρούνται οι κανονικές πολιτικές προδιαγραφές και ζητεί την αυτοσυγκράτηση όλων των πλευρών·

2. ζητεί να ελευθερωθούν άμεσα όλοι όσοι παραμένουν υπό κράτηση και να διερευνηθούν πλήρως τα συμβάντα, συμπεριλαμβανομένων των ευθυνών της ενεχόμενης αστυνομίας· καταδικάζει την κράτηση και κακομεταχείριση των μελών της νεολαιίστικης οργάνωσης «Νέα Ιδέα» και αναμένει την ανεξάρτητη διερεύνηση των γεγονότων·

3. τονίζει ότι ο πλήρης σεβασμός της ελευθερίας του συνέρχεσθαι είναι ακρογωνιαίος λίθος της δημοκρατικής κοινωνίας· καλεί τις αζερικές αρχές ως εκ τούτου να αναλάβουν επείγουσα και αποφασιστική δράση για να διασφαλίσουν ότι οι προσεχείς κοινοβουλευτικές εκλογές συμμορφώνονται πλήρως με τις διεθνώς αναγνωρισμένες προδιαγραφές·

4. τονίζει ότι πρέπει να εγκριθούν και να εφαρμοσθούν οι από μακρού υφιστάμενες συστάσεις του ΟΑΣΕ/ODIHR και της Επιτροπής της Βενετίας·

5. καλεί μετ’ επιτάσεως τις αρχές να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια και στην ελευθερία όσον αφορά τους δημοσιογράφους και τα ΜΜΕ και να προβεί σε άμεσες ενέργειες για να προστατεύσει τους δημοσιογράφους μετά το κύμα βίας κατά των εκπροσώπων των ΜΜΕ·

6. εκφράζει τη λύπη του για την άρνηση εισόδου εκ μέρους των αζερικών αρχών στον Ρασούλ Γκουλίγιεφ· χαιρετίζει την πρόσφατη διακοπή της κράτησής του στην Ουκρανία και ελπίζει ότι θα επιστρέψει γρήγορα στο Αζερμπαϊτζάν·

7. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Αζερμπαϊτζάν να αναλάβει άμεση δράση για να διασφαλίσει ότι οι τελευταίες εβδομάδες της προεκλογικής εκστρατείας θα είναι απαλλαγμένες από βία και από παραβιάσεις των δημοκρατικών αρχών και προδιαγραφών·

8. τονίζει ότι η συνολική αποτίμηση της δημοκρατικότητας των εκλογών θα επηρεάσει την απόφαση που αφορά την έναρξη εργασιών για ένα νέο σχέδιο δράσης για το Αζερμπαϊτζάν, το οποίο πρέπει να εστιάζεται στην ανάπτυξη γνήσιας δημοκρατίας καθώς και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου· καλεί την Επιτροπή, σε αυτό το πλαίσιο, να συντονίσει τη δράση της με το Συμβούλιο της Ευρώπης και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να στηριχθεί και αναπτυχθεί η ετοιμόρροπη ακόμη κοινωνία των πολιτών·

9. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στον ΟΑΣΕ, στον Πρόεδρο, στην κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο της Τουρκίας και στην κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο του Αζερμπαϊτζάν.