Resolutsiooni ettepanek - B6-0580/2005Resolutsiooni ettepanek
B6-0580/2005

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

24.10.2005

esitatud koos taotlusega võtta küsimus inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtude arutelu päevakorda
vastavalt kodukorra artiklile 115
Esitaja(d): Ģirts Valdis Kristovskis
fraktsiooni UEN nimel
Olukord Lääne-Saharas

Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B6-0580/2005
Esitatud tekstid :
B6-0580/2005
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

B6‑0580/2005

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Lääne-Saharas

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma resolutsiooni humanitaarolukorra kohta Marokos/Lääne-Saharas;

-  võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni resolutsiooni Lääne-Sahara kohta;

–  võttes arvesse nõukogu ja komisjoni 12. oktoobri 2005 aasta avaldusi sisserännet puudutavate aktuaalsete probleemide kohta;

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 115,

A.  arvestades, et osana jõupingutustest tühjendada Hispaania enklaave Ceutat ja Melillat piiravad alad ümberasujatest, ajasid Maroko väed hiljuti kokku sajad alam-Sahara päritolu isikud, kes saadeti välja Alžeeriasse või jäeti kõrbepiirkondadesse Mauritaania piiri lähedal;

B.  arvestades, et mitmed inimõiguste organisatsioonid on teatanud, et mõned isikud on piiriületamise katsetes saanud surma või vigastada ja mitmed on jäetud toidu ja veeta või vähese toidu ja veega kõrbepiirkondadesse Maroko piiri ääres Alžeeria ja Mauritaaniaga, mis on põhjustanud mõnede inimeste surma,

1.  väljendab muret selle üle, et ümberasujate ja pagulaste väljasaatmine rikub pagulasi ja inimõigusi käsitleva rahvusvahelise õiguse põhilisi kaitsekohustusi ning on mures piiriäärsetele aladele jäetud inimeste elutingimuste ja turvalisuse pärast;

2.  rõhutab, et inimeste saatmine kõrbepiirkondadesse ilma juurdepääsuta toidule ja veele või arstiabile on tõsine inimõiguste rikkumine ning usub, et juurdepääs toidule, veele ja arstiabile on põhiõigused, mis peaksid olema kõikidele igal ajal kättesaadavad;

3.  on mures, et kõikidele Lääne-Saharat puudutava vaidluse pooltele vastuvõetava õiglase ja püsiva poliitilise lahenduse leidmisel ei ole toimunud olulist edasiminekut ning nõuab, et kõik asjaomased pooled võtaksid osa kogu piirkonna tulevikku käsitlevast poliitilisest arutelust;

4.  usub, et 7.–10. detsembrile kavandatud delegatsiooni visiit Ceutasse ja Melillasse aitab kriitilisele olukorrale lahenduse leida;

5.  tervitab põhimõtteliselt komisjoni ettepanekut pagulaste päritolu- ja transiidipiirkondadesse jäävate riikide kaitsevõime parandamise kohta, eesmärgiga luua tingimused püsiva lahenduse leidmiseks ümberasumise, integreerumise ja vabatahtliku kodumaale naasmise probleemidele;

6.  jagab komisjoni seisukohta, et ELi rändeküsimusi käsitlev dialoog Vahemereäärsete naaberriikidega tuleb käivitada ja kõik pooled peavad muutuma usaldusväärseteks partneriteks, töötades koos tõhusa varjupaigasüsteemi loomise nimel, mis pakuks kaitset nendele haavatavatele rühmadele, kes seda vajavad;

7.  nõuab, et nõukogu ja komisjon astuksid vajalikke samme selleks, et vaadata üle ja suurendada nii arvukate vahendite kui ka õigus-, finants- ja tehnilise abi ja arengu- ning humanitaarprogrammide tõhusust, mis on suunatud arvukaid põgenikke vastu võtvatele kolmandatele riikidele;

8.  kordab oma komisjonile esitatud ülekutset aidata kaasa pagulaslaagrites humanitaarabi jagamise suutlikkuse suurendamisele;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, ÜRO peasekretärile, Maroko parlamendile ja valitsusele ning Aafrika Liidu presidendile.